BASF
BASF
BASF

AGRA

TOUCHDOWN QUATTRO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

TOUCHDOWN QUATTRO

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:
- Aplikační dávka 4 a 3 l přípravku/ha: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Aplikační dávka 6 a 5 l přípravku/ha: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

borovice, smrk, lesní hospodářství lesní školky,

100–300 l/ha

postřik

louky, pastviny, příkopy, orná půda, cukrovka

100–200 l/ha

postřik

příkopy

cílená aplikace (postřikem)

nezemědělská půda

100–200 l/ha,

1–2 l/100 m2

postřik

réva, sady ovocné, strniště

200 l/ha max.

postřik

Borovice, smrk (ochrana proti jednoletým a vytrvalým plevelům), lesní školky sazenice, lesní školky semenáče:

Ošetření se provádí s kryty, aby se zabránilo poškození dřevin.

Příkopy bez vodních toků:

Dávkování 5–10 % - Provádí se ošetření bodové postřikem na jaře nebo po posekání na obrostlý porost.

Dávkování 5,0 l/ha - Provádí se plošný postřik na souvislý porost bolševníku, na jaře nebo po posekání na obrostlý porost. Je třeba mít na paměti, že přípravek hubí veškerou vegetaci.

Lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy:

Ošetření se provádí před klíčením semen nebo před začátkem růstu semenáčků.

Réva, sady ovocné mimo broskvoň:

Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

Ochrana proti mléči, pcháči, pýru plazivému a svlačci rolnímu:

Nižší dávka se použije proti pýru plazivému, mléčům a pcháčům. Vyšší dávku je třeba použít proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé.

Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Čištění aplikačního zařízení:

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

aplikační dávka 6,0 l/ha a  5,0 l/ha

5

5

0

0

aplikační dávka 4,0 l/ha a  3,0 l/ha

5

0

0

0

Minoritní registrace - invazní dřeviny, vojtěška

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

invazní dřeviny

podle návodu

injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená

2× za rok

60–90 dnů

vojtěška

400–600 l/ha

bodová aplikace, postřik

2× za rok

Upřesnění podmínek aplikace proti invazním dřevinám: Jedná se o cílenou aplikaci přípravku na invazní druhy dřevin buď injektáží nebo do záseků. Likvidaci nežádoucích dřevin (pajasanu žláznatého, trnovníku akátu, javoru jasanolistého a javoru pensylvánského) je možno uvedeným způsobem provádět v porostech dřevin na veřejně přístupných plochách, na nezemědělské půdě, v lesních porostech a na březích vodotečí. Aplikace se provádí ve vegetačním období, u dospělých stromů od doby po odkvětu do podzimu (do prvních mrazů), tedy přibližně od června do října (včetně), u malých stromků od konce dubna do října (včetně). U pajasanu žláznatého je nutné používat neředěný přípravek, jinak nedojde k dostatečnému zasažení kořenového systému, u ostatních dřevin by neměla být koncentrace roztoku nižší než 50 %. Potřebné množství aplikovaného přípravku u stromů do tloušťky do 20 cm zhruba odpovídá tloušťce ošetřovaného stromu, tj. strom o tloušťce kmene 10 cm vyžaduje cca 10 ml přípravku. U silných stromů od 20 cm výše je potřeba aplikovat dvojnásobek tloušťky kmene, tj. strom silný 25 cm vyžaduje cca 50 ml přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Borovice POST plevele vytrvalé, aplikace s kryty - 3-5 l
Borovice POST plevele jednoleté, aplikace s kryty - 3 l
Cukrovka PRE před vzejitím AT 3 l plevele
Cukrovka PRS před setím, AT 3 l plevele
Komunikace POST bolševník velkolepý - 5 l 100-200 l příkopy bez vodních toků, aplikace plošná
Komunikace POST bolševník velkolepý - 5-10 % 100-200 l příkopy bez vodních toků, aplikace cílená - postřik
Lesní hospodářství POST lkikvidace invazních dřevin - pajasan žláznatý - 1–100 ml/strom (neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesní hospodářství PRE před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků, plevele vytrvalé - 3-4 l lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy
Lesní hospodářství PRE před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků, plevele jednoleté - 3 l lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy
Lesní hospodářství POST lkikvidace invazních dřevin - trnovník akát, javor jasanolistý, javor pensylvánský - 1–100 ml/strom (min. 50% roztok nebo neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesní školky POST plevele vytrvalé - 3-5 l 100–200 l lesní školky – cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukční plochy
Lesní školky POST plevele vytrvalé, aplikace s kryty - 3-4 l 100–300 l lesní školky – sazenice, semenáče
Lesní školky POST plevele jednoleté - 2-3 l 100–200 l lesní školky – cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukční plochy
Lesní školky POST plevele jednoleté, aplikace s kryty - 2-3 l 100–300 l lesní školky – sazenice, semenáče
Louky POST obnova TTP 14 4-5 l
Nezemědělská půda POST lkikvidace invazních dřevin - pajasan žláznatý - 1–100 ml/strom (neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace - 4-5 l (40–50 ml + 1–2 l vody/100 m2 100–200 l
Nezemědělská půda POST lkikvidace invazních dřevin - trnovník akát, javor jasanolistý, javor pensylvánský - 1–100 ml/strom (min. 50% roztok nebo neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okolí vodních ploch POST lkikvidace invazních dřevin - trnovník akát, javor jasanolistý, javor pensylvánský - 1–100 ml/strom (min. 50% roztok nebo neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okolí vodních ploch POST lkikvidace invazních dřevin - pajasan žláznatý - 1–100 ml/strom (neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Orná půda POST strniště, plevele vytrvalé AT 4 l max. 200 l orná půda - strniště
Orná půda PRS před výsevem, před výsadbou, plevele vytrvalé AT 3-4 l 100–200 l
Orná půda POST strniště, pýr plazivý AT 3-4 l max. 200 l orná půda - strniště
Orná půda PRS před výsevem, před výsadbou, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–200 l
Pastviny POST obnova TTP 14 4-5 l
Půda POST invazní dřeviny - trnovník akát, javor jasanolistý, javor pensylvánský (likvidace) - 1–100 ml/strom min. 50 % roztok nebo neředěný přípravek, injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Půda POST invazní dřeviny - pajasan žláznatý (likvidace) - 1–100 ml/strom neředěný přípravek, injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná POST plevele jednoleté, turanka kanadská 7 2 l
Réva vinná POST mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní 7 3-6 l
Sady POST lkikvidace invazních dřevin - trnovník akát, javor jasanolistý, javor pensylvánský - 1–100 ml/strom (min. 50% roztok nebo neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Sady POST lkikvidace invazních dřevin - pajasan žláznatý - 1–100 ml/strom (neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Sady POST mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní 7 3-6 l sady ovocné mimo broskvoň
Sady POST plevele jednoleté, turanka kanadská 7 2 l sady ovocné mimo broskvoň
Smrk POST plevele jednoleté, aplikace s kryty - 3 l
Smrk POST plevele vytrvalé, aplikace s kryty - 3-5 l
Vinice POST lkikvidace invazních dřevin - trnovník akát, javor jasanolistý, javor pensylvánský - 1–100 ml/strom (min. 50% roztok nebo neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vinice POST lkikvidace invazních dřevin - pajasan žláznatý - 1–100 ml/strom (neředěný přípravek) injektáž nebo aplikace do záseků, aplikace cílená, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vojtěška POST kokotice v ohniscích - nejpozději na počátku kvetení AT 3-4,5 l bodová aplikace, množitelské porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail