BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PONCHO BETA FS 453,3

Účinná látka

Charakteristika

Mořidlo
Agrinova
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Maximální počet aplikací: 1x za rok (moření osiva)
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

Drátovci, maločlenec čárkovitý, mšice maková, dřepčík řepný, dřepčík rdesnový. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na květilku řepnou.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace. Přípravek Poncho Beta FS 453,3 se aplikuje max. 1 x za vegetaci. Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost na květilku řepnou. Vliv přípravku na klíčivost osiva dané odrůdy konzultujte s držitelem registrace přípravku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během jedné vegetační sezóny přípravky, které obsahují účinnou látku typu neonikotinoidu (např. clothianidin, imidacloprid, acetamiprid, thiacloprid, thiamethoxam) nebo pyretroidu (např. beta-cyfluthrin, deltamethrin, alfa-cypermethrin, bifenthrin, cypermethrin, etofenprox, cyhalothrin, zeta-cypermethrin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Pytle od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních.
Namořené osivo musí být řádně označeno.
Obaly s osivem ošetřeným přípravkem Poncho Beta FS 453,3 musí být označeny informací, že osivo bylo ošetřeno účinnou látkou clothianidin. Na obalech musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem Poncho Beta FS 453,3.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ mořícího zařízení.
Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Dřepčík rdesnový moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
Cukrovka Drátovci moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
Cukrovka Maločlenec čárkovitý moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
Cukrovka Dřepčík řepný moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
Cukrovka Mšice maková moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
Řepa krmná Mšice maková moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
Řepa krmná Drátovci moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
Řepa krmná Dřepčík řepný moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
Řepa krmná Maločlenec čárkovitý moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
Řepa krmná Dřepčík rdesnový moření AT 0,15 l/VJ moření osiva při obalování semen, 1VJ = 100.000 semen
detail