BASF
BASF
BASF

AGRA

ACCURATE EXTRA

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m, při 75% a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: hořčice rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, konopice rolní, heřmánkovec přímořský, nepatrnec rolní, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka;

- méně citlivé plevele: opletka obecná, svízel přítula, merlík bílý, rozrazil rolní, pomněnka rolní, rdesno ptačí, violka rolní, mák vlčí.

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 13–37, tj. od fáze 3. listu do fáze objevení se praporcového listu, praporcový list ještě svinutý.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: BBCH 10–16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých listů (přípravek má nejvyšší účinnost od fáze děložních lístků do fáze 2 pravých listů v době intenzivního růstu plevelů).

Doporučení

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice

150–400 l/ha

postřik

max. 1×

Za normálních podmínek postačuje dávka vody 150–200 l vody/ha, v případě hustého porostu nebo silného zaplevelení je třeba zvýšit dávku vody až na 400 l/ha.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Nepoužívejte v pšenici tvrdé.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití přípravku v množitelských porostech obilnin konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikační techniky:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Accurate Extra, musejí být veškeré jeho stopy z aplikačního zařízení odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1. Okamžitě po postřiku nádrž zcela vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

2. Vypláchněte vnitřek nádrže včetně víka důkladně čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky minimálně desetinou objemu nádrže. Nádrž zcela vyprázdněte.

3. Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát s mícháním.

4. Znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž zcela vyprázdněte.

5. Odmontujte trysky a sítka a vypláchněte je v čistícím roztoku a pak propláchněte čistou vodou.

6. Znovu vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky minimálně desetinou objemu nádrže. Nádrž zcela vyprázdněte.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní

15

10

5

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–37 BBCH AT 60 g 150–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 13–37 BBCH AT 60 g 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 13–37 BBCH AT 70 g 150–400 l max. 1×
detail