BASF
BASF
BASF

AGRA

Ječmen jarní

Latinský název: Hordeum vulgare conv. distichon var. nici
Slovenský název: jačmeň siaty
Německý název: Gerste
Anglický název: barley, spring
Limagrain

Zařazení

Lipnicovité-Poaceae

Technologie

1) Hospodářský význam jarního ječmene
Jarní ječmen je v České republice v posledních letech pěstován na výměře kolem 400 tis. ha a je po ozimé pšenici druhou nejmasovější plodinou. Tomu odpovídá i jeho ekonomický význam. Na výrobu sladu se zpracovává kolem třiceti procent celkové sklizně jarního ječmene, asi sedmdesát procent zrna se používá ke krmení a jen velmi malé množství pro potravinářské využití.
Vzhledem ke krátké vegetační době, slabšímu kořenovému systému a své biologické povaze ječmen citlivě reaguje na stresové podmínky všeho druhu a tedy i na každou pěstitelskou chybu. Pro rychlou orientaci zde uvádíme alespoň stručný přehled hlavních zásad správného pěstování jarního ječmene a charakteristiku odrůd vyšlechtěných v akciové společnosti SELGEN včetně doporučení správné odrůdové agrotechniky.

2) Nároky na prostředí a předplodinu
Pěstování jarního ječmene je možné ve všech výrobních oblastech, ovšem kvalitní sladovnický ječmen je možno vyprodukovat pouze v oblastech nejvhodnějších, tj. v Polabské nížině, nižších polohách Středočeské pahorkatiny a na střední Moravě, především na Hané. Ostatní oblasti jsou pro pěstování sladovnického méně příznivé a rizikovější z pohledu dosažení vysoké sladovnické jakosti.
Nároky ječmene na teplotu a vláhu nejsou velké, ale zato má vysoké nároky na půdu, protože 90% jeho kořenů se nachází v hloubce do 30 cm. Nejvhodnějšími půdami jsou černozemě, hnědozemě, dále pak hlinité, jílovito-hlinité a písčito-hlinité půdy. Důležitá je půdní kyselost, která by v řepařské oblasti měla mít pH v rozmezí 6,2 - 7,2, v bramborářské oblasti 5,8 - 6,2. Nevhodné jsou půdy se zhutněným podorničím.
Jarnímu ječmenu nejlépe vyhovuje stará půdní síla, nejvhodnějšími předplodinami jsou okopaniny (cukrovka, brambory, kukuřice na siláž příp. i na zrno). Zaorávání chrástu cukrovky přináší pro ječmen určitá rizika, při pozdním rozkladu chrástu v půdě dochází k pozdnímu uvolňování dusíku a tím k nebezpečí poléhání. Posklizňové zbytky kukuřice mohou být nežádoucím zdrojem infekce houbami rodu Fusarium. Vzhledem k poklesu ploch okopanin se nevyhneme zařazení ječmene po obilovině, nejlépe po ozimé pšenici, což jarní ječmen snáší poměrně dobře. Zaorávka slámy s dodáním asi 10 kg dusíku na tunu zaorávané hmoty slámy, případně zelené hnojení přispívají k dobrým výnosům ječmene zařazeného po obilovině. Dalšími možnými předplodinami pro jarní ječmen jsou olejniny a luskoviny, ovšem s rizikem většího poléhání ječmene. Jeteloviny nejsou vhodnými předplodinami pro jarní ječmen.
Při pěstování jarního ječmene pro sladovnické účely jsou nároky na předplodinu přísnější. Nejvhodnějšími předplodinami jsou okopaniny hnojené chlévskou mrvou. Zaorávka chrástu cukrovky i zařazení sladovnického ječmene po obilovině se vesměs projevuje zhoršením sladovnické jakosti (zvýšený obsah bílkovin v zrnu). Luskoviny a olejniny jsou jako předplodiny sladovnického ječmene méně vhodné, jeteloviny pak zcela nevhodné.

3) Odrůdová skladba
Základem úspěchu pěstování jarního ječmene je správný výběr odrůdy vhodné pro danou lokalitu a pro daný účel (sladovnický, krmný), což značně rozsáhlý současný sortiment registrovaných odrůd umožňuje.
Akciová společnost SELGEN v současné době nabízí pěstitelům prostřednictvím množitelských firem nebo různých agroslužeb osivo tří odrůd sladovnického jarního ječmene. AKCENT je polopozdní odrůda nízkého typu, s vynikající odolností proti poléhání a silným odnožováním. Dobrých výnosů dosahuje ve všech oblastech pěstování jarního ječmene, nejlépe mu vyhovují úrodné půdy s dobrým vláhovým zásobením. Nemá zvláštní požadavky na agrotechniku ani na předplodinu, pro sladovnické účely je však nejvhodnější předplodinou animálně hnojená okopanina případně kukuřice. Snáší dobře i zařazení po ozimé pšenici nebo olejninách, případně luskovinách, sladovnická jakost však bude většinou nižší. AKCENT má dobrou odolnost proti proti rzi ječné a střední odolnost proti padlí travnímu, je však dosti náchylný k napadení hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí. Vhodné fungicidy aplikujeme podle výskytu choroby. Nebyla zjištěna citlivost rostlin odrůdy Akcent na žádný registrovaný fungicid ani jiný pesticid.
Zrno odrůdy AKCENT je středně velké, plné, se slámově žlutou, jemně zvrásněnou pluchou. Sladovnická jakost je dobrá, pro sladovny je zvláště cenná krátká doba posklizňového dozrávání (dormance), která umožňuje zahájit sladování v nové sezóně již brzo po sklizni.

AMULET je poloraný, nízký ječmen vyznačující se výbornou odolností proti poléhání. Je vhodný pro pěstování ve všech pěstitelských oblastech. Vyhovují mu nejen úrodné půdy, ale i na méně úrodných půdách dává dobré výnosy. Předností AMULETU je vysoká tolerance ke zvýšené půdní kyselosti. Nejlepšími předplodinami jsou cukrovka, brambory a kukuřice hnojené chlévskou mrvou, může být ale zařazen i po obilovině (ozimé pšenici) nebo olejnině (řepka ozimá, hořčice) či luskovině, sladovnická jakost však bude nižší. Nemá specifické nároky na agrotechniku.
AMULET má dobrou polní odolnost proti listovým skvrnitostem (hnědá skvrnitost, rynchosporiová skvrnitost), proti rzi ječné a padlí travnímu je odolný méně.V případě silného infekčního tlaku a nebezpečí překročení prahu ekonomické škodlivosti je účelné použít vhodný fungicid. Nebylo zjištěno nebezpečí poškození porostu žádným schváleným přípravkem.
Zrno odrůdy AMULET je velké, jemně zvrásněná plucha má slámově žlutou barvu. Podíl zrna na sítě 2,5mm je velmi vysoký a to i v letech s výskytem přísušků v době nalévání zrna. Proto je AMULET výnosem předního zrna (tj. suroviny pro sladovny, za kterou se platí) z jednoho hektaru na čelním místě mezi registrovanými odrůdami. Sladovnická jakost AMULETU je velmi dobrá, slad vyrobený ze zrna odrůdy AMULET je vhodný především pro výrobu vysoce kvalitních piv tradičního českého charakteru.

ATRIBUT má středně dlouhou vegetační dobu, má asi o 3-5 cm delší stéblo než Amulet a o jeden bod horší odolnost proti poléhání. Hodí se především do řepařské oblasti a do lepší bramborářské oblasti. V České republice je to odrůda doplňková, většího rozšíření dosáhl na Slovensku. Na agrotechniku nemá zvláštní požadavky, při vyšší hladině dusíku (např. při pozdním rozkladu zaoraného řepného chrástu) je nebezpečí částečného polehnutí.
Použití fungicidů proti padlí travnímu není potřebné, protože ATRIBUT má efektivní gen odolnosti mlo. Dobrou odolnost má i proti listovým skvrnitostem ale jen nižší odolnost proti rzi ječné. V případě silnějšího výskytu těchto chorob použijeme vhodný fungicid.

Přehled hlavních vlastností odrůd Akcent Amulet Atribut
Vhodnost pro oblast: Kukuřičnou
Řepařskou
Obilnářskou
Bramborářskou
***
****
***
***
****
****
****
****
**
****
***
****
Agronomická data: Vegetační doba (dny)
Délka stébla (cm)
Odolnost proti poléhání (9-1)
120
68
7,5
122
67
8
121
72
6,5
Odolnost proti chorobám (9-1): Padlí travní
Rez ječná
Hnědá skvrnitost
Rynchosporiová skvrnitost
4,5
5
3,5
3,5
3
4
6,5
5
8
4
4
5
Zrno: Hmotnost 1000 zrn (g)
Podíl zrna nad 2,5mm (%)
oblast kukuřičná
oblast řepařská
oblast obilnářská
oblast bramborářská
Sladovnická jakost (9-1)
45

78
85
76
86
5
47

92
95
92
94
5
46

81
87
81
88
6

4) Osivo
Jakostní osivo je dalším nezbytným předpokladem pro dosažení dobrého výsledku při pěstování jarního ječmene. Přestože se nákup certifikovaného osiva může zdát finančně nákladný, investice do osiva se vyplatí, protože takové osivo dává záruku vysoké biologické hodnoty, která se ve výsledku promítne do výnosu a kvality zrna. Osivo je produkováno specializovanými semenářskými firmami za použití ověřených agrotechnických postupů. Pečlivá sklizeň, skladování a úprava osiva na moderních technologických zařízeních zaručuje vysokou jakost produktu. Podstatnou součástí úpravy osiva je jeho namoření účinným mořidlem, které působí v půdě proti škodlivému působení půdní mikroflory a chrání rostliny před chorobami přenosnými osivem, především před pruhovitostí ječmene (Helminthosporium gramineum), snětí prašnou (Ustilago nuda), ale i proti primární infekci hnědou skvrnitostí (Pyrenophora teres). Některá mořidla mohou mít i vedlejší příznivé účinky, např. na mohutnost kořenového systému nebo na snížení napadení padlím travním v raných vývojových fázích rostlin ječmene. Mořidel vhodných pro úpravu osiva jarního ječmene je na trhu celá řada a semenářské firmy používají ověřené nejvhodnější prostředky.

5) Příprava půdy a setí
Po sklizni předplodiny je vhodné provést podmítku, nejlépe talířovými podmítači nebo radličkovými kypřiči, a to do hloubky 6 - 8 cm na lehkých půdách a 8 - 12 cm na těžších půdách.Včas a správně provedená podmítka šetří půdní vláhu a napomáhá hubení plevelů.
Při použití tradiční technologie přípravy půdy by kvalitní podzimní středně hluboká orba měla být provedena nejpozději do poloviny listopadu. V závislosti na předplodině a fyzikálním stavu půdy by hloubka orby měla být v rozmezí 15 - 22 cm, nejvhodnější je použití oboustranného pluhu. Pokud se zaorává řepný chrást, měl by být před zaoráním nejprve rozdrcen a rovnoměrně rozdělen po poli. Hloubka orby by neměla by být příliš velká, aby došlo k rychlému rozkladu organické hmoty chrástu a k uvolnění dusíku brzy na jaře, kdy může být využit pro tvorbu odnoží.
Předseťovou přípravu je vhodné provést co nejdříve na jaře, ale zásadně až když je půda dostatečně vyzrálá. Počet vstupů na pole by měl být co nejvíce omezen, uježdění půdy nutno předcházet použitím pásových traktorů nebo kolových traktorů s dvojmontážemi nebo s širokými pneumatikami. Při klasickém postupu je nejlépe předseťovou přípravu začít těžkými branami (provzdušnění, prohřátí půdy), potom pole urovnat branami a smykem. Smykování ale může mít nepříznivé účinky na utužení půdy, vhodnější je tedy použití některého z mnoha typů kombinovaných kypřičů, které půdu dokonale připraví jednou operací. Ještě většího omezení počtu vstupů na pole dosáhneme použitím moderních výkonných strojů s aktivním pohonem pracovních orgánů, které jsou schopny při jediném vstupu na pole pozemek urovnat, připravit seťové lůžko a zasít.
Výsev jarního ječmene by měl být proveden co nejdříve, ale vždy jen do dobře připravené vyzrálé půdy, "zamazání" osiva způsobí výrazné snížení výnosu. Extrémně rané setí (únor, začátek března) je problematické i v případě dobrého stavu půdy, protože je zde riziko výskytu dlouhotrvajícího studeného a mokrého období, kdy zrna ječmene leží dlouho v půdě, neklíčí nebo klíčí jen pomalu a hrozí jim nebezpečí napadení půdními mikroorganismy, poškození nepřístupem vzduchu a tím zhoršení vzcházení a špatný vývin porostů.
Při pěstování jarního ječmene lze použít i zjednodušené systémy zpracování půdy. Použití různých prvků minimalizace zpracování půdy je vhodné zejména při setí ječmene po kukuřici, slunečnici a cukrovce, ale i po jiných předplodinách. Podzimní orba se nahrazuje talířovým nářadím nebo lépe radličkovými kypřiči, na jaře se provádí příprava seťového lůžka a setí při jedné operaci.
Úplnou minimalizaci představuje metoda přímého setí do nezpracované půdy za použití speciálních secích strojů. Použití této metody je možné jen v optimálních klimaticko-půdních podmínkách a kromě řady výhod (úspora pohonných hmot, omezení přejezdů po poli, omezení vodní a větrné eroze, ekonomická efektivnost) má i své nevýhody a rizika (vyšší koncentrace solí v půdě, zvýšení půdní kyselosti, snížení biologické činnosti v půdě, pomalejší uvolňování živin, větší výskyt hrabošů, drátovců a slimáčků, při nedodržení technologických požadavků snížení výnosu). Dosavadní zkušenosti s touto technologií v našich podmínkách zatím nejsou jednoznačné, rozhodně však není vhodná pro vlhké a chladné mělké půdy s nízkým výnosovým potenciálem.
Seťové lůžko pro setí jarního ječmene by mělo být vytvořeno v hloubce 3-5 cm. Hloubka setí se doporučuje ne větší než 3 cm, na písčitých půdách do 4 cm. Rozmístění zrn na ploše by mělo být co nejstejnoměrnější, vhodné jsou proto úzkořádkové nebo páskové secí stroje. Kolejové řádky je lépe u ječmene nevynechávat, zejména při určení na sladovnické využití, protože rostliny sousedící s kolejovými řádky silně odnožují a jsou výrazně pozdnější. Tím se zvyšuje počet zelených zrn ve sklizeném obilí. Velmi důležité je dodržení doporučeného výsevního množství, které v dobrých podmínkách činí 3,5-4 mil. klíčivých zrn na hektar, v horších podmínkách a při pozdním setí se doporučuje výsevní normu zvýšit až na 4,5 mil. klíč. zrn na hektar. Zásadně je nutné vycházet z osivových hodnot (hmotnost 1000 zrn, klíčivost, čistota příp. MKS), které jsou u certifikovaného osiva vždy na obalech uvedeny. Zavlačování při použití moderních secích strojů není nutné, v případě většího sucha se doporučuje pozemek nejdéle do tří dnů po zasetí uválet. V případě vzniku půdního škraloupu je možno provést vláčení lehkými branami (ne od vzcházení do fáze 3 listů).

6) Výživa a hnojení
Jarní ječmen je plodina, která za krátkou vegetační dobu vytváří značné množství organické hmoty, potřebuje proto dostatek živin v přístupné formě a ve vyváženém poměru. Proto je nutno při hnojení vycházet z chemických rozborů půdy, případně listů mladých rostlin a postupovat podle podrobných metodik publikovaných v odborném tisku nebo jako samostatné publikace na př. Ministerstvem zemědělství, výzkumnými ústavy, vysokými školami, Svazem pěstitelů sladovnického ječmene Čech, Moravy a Slezska aj. Ječmen především dobře využívá staré síly z organických hnojiv použitých k předplodině. V případě výsevu po obilovině je vhodné dodat do půdy organickou hmotu jinou formou (zaorání slámy, zelené hnojení).
Fosfor, draslík, vápník a hořčík dodáváme v množství podle rozboru půdy již na podzim před orbou.
Dusíkaté hnojení provádíme na jaře před přípravou půdy, pouze v kukuřičné oblasti je možno dusíkem hnojit již na podzim. Optimálním řešením je volba dávky dusíku podle obsahu minerálního dusíku Nmin v půdě podle uvedených metodik. Abychom ušetřili čas a zmenšili počet pojezdů po poli před setím, je možné aplikovat hnojení dusíkem po zasetí, nejpozději však do fáze 3-4 listů. V řepařské výrobní oblasti by dávka dusíku na dobrých půdách a po dobrých předplodinách neměla překročit 30 kg.ha-1, po obilovině nebo při výnosu cukrovky nad 50 t.ha-1 je účelné dávku dusíku zvýšit o 10-20 kg.ha-1. Pokud byl zaorán chrást cukrovky, hnojíme dusíkem podle obsahu minerálního dusíku v půdě. V bramborářské výrobní oblasti lze obecně doporučit dávku dusíku po organicky hnojených předplodinách ve výši 40-50 kg.ha-1, po obilninách 50-60 kg.ha-1. Dodržení předepsaných dávek dusíku je předpokladem pro dosažení dobré sladovnické jakosti zrna. Při pěstování pro krmné účely nebo na semenářských plochách mohou být dávky dusíku o 10-20% vyšší a doporučuje se asi polovinu dusíku aplikovat před setím a druhou polovinu jako produkční dávku před začátkem sloupkování.

Hnojení jarního ječmene dusíkem podle obsahu půdního Nmin
Výrobní oblast Obsah Nmin (mg.kg-1) Dávka N (kg.ha-1)
Bramborářská a obilnářská pod 12 60
12 - 22 40
nad 13 20
Řepařská intenzívní pod 13 50
13 - 23 30
23 - 30 0
nad 30 méně vhodná pro
sladovnický ječmen

Morforegulátory
Pokud jde o možnost použití morforegulátorů za účelem zlepšení odolnosti proti poléhání, je na trhu několik přípravků na bázi účinné látky etephon. Porosty ječmene určené pro sladovnické využití se nedoporučuje těmito morforegulátory ošetřovat vůbec (nebezpečí reziduí v zrnu). Použití etephonu je poměrně nákladné a dobré účinky nejsou zcela jisté, proto je účelnější se zaměřit na předcházení nebezpečí poléhání volbou odrůdy a správnou agrotechnikou.

7) Ošetření porostů během vegetace
Porosty jarního ječmene je nutno během vegetace chránit proti škodlivým biotickým činitelům, tj. proti plevelům, chorobám a škůdcům. Nejlepší - a nejlevnější - ochranou je vždy prevence, především tedy výběr vhodné předplodiny, dodržování všech zásad správné agrotechniky a výběr vhodné odrůdy. Teprve když tato opatření nejsou dostatečně účinná, přicházejí ke slovu pesticidy.
Chemických přípravků na ochranu rostlin registrovaných k použití v České republice je velké množství a jejich sortiment se stále mění, jsou registrovány nové a nové přípravky různých firem, proti jednomu škodlivému činiteli bývá na trhu často více pesticidů. Při aplikaci je nutno postupovat podle návodu, dodržovat doporučené dávky, případně kombinace s jinými přípravky a všechny pokyny uvedené na etiketě. Z důvodů rozsáhlosti problematiky a počtu pesticidů není možno se v této stručné metodice pěstování ječmene jednotlivými přípravky a jejich použitím zabývat. Doporučujeme proto využít "Seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin", "Metodickou příručku pro ochranu rostlin", články v odborném tisku, informace na internetových stránkách nebo poradenské služby. Zde se budeme zabývat jen všeobecnými zásadami použití ochranných přípravků proti jednotlivým škodlivým činitelům.

a) ochrana proti plevelům
Pokud je porost přes všechna agrotechnická opatření významně zaplevelen, je nutno přistoupit k aplikaci herbicidů. Důležitá je pečlivá inventura druhů plevelů, které se v porostu vyskytují. Podle druhového zastoupení plevelů potom volíme odpovídající přípravek nebo kombinaci přípravků.
Většina dvouděložných jednoletých plevelů je citlivá na osvědčené kombinace účinných látek MCPA a MCPP. Kromě toho různé přípravky obsahují další účinné látky (např. sulfonylmočoviny, fluroxopyr, tribenuron a mnoho dalších), které jsou efektivní i na středně odolné a odolné druhy, mnohé z nich se specifickým účinkem na zvláště obtížné plevele.
Z jednoděložných plevelů jsou nejškodlivějšími druhy oves hluchý a ježatka kuří noha. Oves hluchý (Avena fatua) má vysokou konkurenční schopnost a může rostliny ječmene silně potlačit. Porost s výskytem do 1 rostliny ovsa hluchého na 20 m2 považujeme za slabě zaplevelený, od 1 rostliny na 20 m2 až po 1 rostlinu na 1 m2 hodnotíme jako střední zaplevelení, při větším počtu rostlin ovsa hluchého jde již o zaplevelení silné. Účinky herbicidů proti ovsu hluchému mohou být sníženy při míchání s přípravky proti dvouděložným plevelům, proto je nutno si možnost míchání ověřit. Druhým obtížným jednoděložným plevelem je ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), která se vyskytuje převážně v teplejších oblastech. Dobře zapojený porost ječmene je schopen tento světlomilný plevel do značné míry potlačit, avšak v řídkých, mezerovitých a nevyrovnaných porostech může ježatka způsobit další oslabení porostu. V takových případech je použití herbicidu se specifickými účinky na ježatku účelné.

Zaplevelení vytrvalými druhy plevelů je vážným problémem, je nutno proti nim bojovat v celém sledu střídání plodin agrotechnickými opatřeními i herbicidy. V jarním ječmeni je obtížným plevelem pcháč oset (Cirisium arvense), jehož růžice silně potlačují okolní rostliny ječmene. Na pcháč jsou účinné především herbicidy obsahující jako účinnou látku MCPA, 2,4D, clopyralid nebo tribenuron. Důležitá je vývojová fáze rostlin pcháče v době postřiku, je nutno dodržovat doporučení k použití příslušných přípravků. Dalším velmi nepříjemným plevelem je pýr plazivý (Agropyron repens), který ale v porostech ječmene nelze žádným herbicidem hubit, ošetření proti němu je nutno provádět v jiných plodinách nebo aplikací neselektivních herbicidů mimo vegetační dobu.

b) ochrana proti chorobám
V České republice jsou nejvážnějšími chorobami jarního ječmene padlí travní (Blumeria graminis), rez ječná (Puccinia hordei), hnědá skvrnitost (Pyrenophora teres), rynchosporiová skvrnitost (Rhynchosporium secalis) a v posledních letech nabývají na důležitosti fusarioza (Fusarium sp.) a ramularie (Ramularia collo-cygni). Intenzita výskytu a škodlivost jednotlivých chorob v různých letech silně kolísá v závislosti na podmínkách prostředí i úrovni agrotechniky. Nepříznivý vliv na výskyt chorob v jarním ječmeni mají porosty ozimého ječmene v blízkém sousedství, protože jsou zdrojem silné infekce na jaře. Nejlepším a nejlevnějším opatřením proti výskytu chorob je kromě dodržování správné agrotechniky výběr odrůd odolných proti těmto chorobám. V současné době je na trhu mnoho odrůd s různým stupněm rezistence zejména proti padlí travnímu, rzi ječné, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti. Šlechtitelé intenzivně pracují na vyšlechtění odrůd s odolností proti fuzariím a proti ramularii.

Choroby přenosné osivem
Pruhovitost (Helminthosporium gramineum) a sněť prašná (Ustilago nuda) jsou spolehlivě likvidovány mořením osiva. Hnědá skvrnitost (Pyrenophora teres) se přenáší jak osivem, tak posklizňovými zbytky, proto je moření účinné jen částečně.

Listové choroby
Padlí travní je nejčastěji se vyskytující chorobou jarního ječmene, jeho škodlivost kolísá v závislosti na ročníku. Padlí může být pozorováno na rostlinách ječmene poměrně brzy, již ke konci odnožování. Taková raná infekce může snížit výnos až o 10-15%, proto je nutný včasný postřik vhodným fungicidem. Pravděpodobný počátek výskytu padlí je možno očekávat po dosažení sumy průměrných denních teplot 250 °C (ode dne vzejití). Ošetření tak připadá v úvahu podle doby výskytu padlí v období od konce odnožování až do plného vývinu posledního listu (DC 29-39). Pozdní aplikace fungicidů je však účelná pouze tehdy, jestliže se u většiny odnoží padlí vyskytuje na některém ze tří horních listů.
Padlí travní je vysoce proměnlivý patogen, jeho nově vznikající patotypy mohou napadat i odrůdy doposud rezistentní. V současné době je v České republice plně efektivní pouze odolnost podmíněná přítomností genu mlo, jehož mechanismus působení je jiný než u ostatních genů odolnosti a je předpoklad, že bude účinný ještě po dlouhou dobu. Kromě toho všechna šlechtitelská pracviště využívají při šlechtění nových odrůd dalších, dosud efektivních genů rezistence. Jiným nepříznivým důsledkem vysoké proměnlivosti padlí je skutečnost, že se mohou objevit nové patotypy odolné proti některým účinným látkám fungicidů. Proto je vhodné používat na ochranu proti padlí střídavě přípravky s různými účinnými látkami.
Rez ječná se u nás vyskytuje nepravidelně a většinou ke konci vegetační doby, v některých letech však může působit dosti velké škody. Pokud dojde k výskytu epidemie až po vymetání, je možno použít nižší dávky fungicidů, pozdější výskyt již většinou nemá podstatný vliv na výnos zrna. Dobré účinky proti rzi ječné vykazují triazolové fungicidy. Odrůdové rozdíly v odolnosti jsou značné, většina odrůd má střední rezistenci, plně odolných odrůd není mnoho.
Hnědá skvrnitost je částečně přenášena osivem, přezimuje na posklizňových zbytcích, brzy na jaře se objevuje na listech přezimovavšího výdrolu a na ozimém ječmeni. Vytváří hnědé síťovité nebo eliptické skvrny. Silnější výskyt této choroby lze očekávat v chladnějších a vlhčích letech. Také vyšší dávky dusíkatých hnojiv podporují větší napadení ječmene hnědou skvrnitostí. Pokud dojde k silnému rozšíření těchto skvrn od fáze sloupkování až do konce vegetace, může způsobit značné ztráty. Aplikace fungicidů je vhodná až při výskytu epidemie v druhé polovině vegetační doby. Mezi registrovanými odrůdami jsou určité rozdíly v odolnosti, žádná z nich však není plně rezistentní.
Fuzaria v klasech nabývají v posledních letech na významu. Jednak je výskyt této choroby častější, jednak je věnována větší pozornost

výskytu fuzariových mykotoxinů v zrnu ječmene. Tyto toxiny jsou zdravotně závadné, dostávají se až do konečných produktů (i piva) a mají i nežádoucí účinky na některé senzorické charakteristiky piva. Většina fungicidů má určitý účinek proti fuzariím. Zatím nejsou k dispozici odolné odrůdy.
Ramularie je nová choroba, která se k nám šíří z Bavorska a Rakouska. Způsobuje postupné žloutnutí až hnědnutí listů směrem od špičky. Větší epidemie se u nás vyskytla na některých místech v Čechách již v roce 1999, velmi silný výskyt byl zaznamenán téměř v celých Čechách a již i na Moravě v roce 2001. Objevuje se v druhé polovině nebo ke konci vegetační doby, její postup může být velmi rychlý a během několika dnů dokáže zcela zlikvidovat zelenou plochu listů. Zatím nejsou v sortimentu žádné odolné odrůdy, fungicidy proti ostatním listovým chorobám mají proti ramularii dosti dobrý účinek, zejména při pozdnější aplikaci.

Přehled nejdůležitějších chorob jarního ječmene
Choroba Výskyt Doba výskytu Škodlivost
Padlí travní
Blumeria graminis
ve všech oblastech téměř každoročně od sloupkování až do konce veg. střední až silná
Rez ječná
Puccinia hordei
v teplejších sušších letech druhá pol. vegetace malá až střední
Hnědá skvrnitost Pyrenophora teres ve vlhčích a chladnějších letech od vzejití až dokonce veg. střední až silná
Rynchospor. skvrnitost Rhynchosporium secalis ve vyšších a chladnějších oblastech od sloupkování až do konce veg. střední, někdy silná
Fuzariozy Fusarium sp. při vlhkém a teplém počasí po vymetání malá až silná

Ramularie
Ramularia collo-cygni

za vlhkého počasí ke konci vegetace střední až silnác) ochrana proti škůdcům
Nejčastějšími škůdci ječmene jarního jsou kohoutci, mšice, bejlomorka sedlová, vrtalka ječná aj. Proti nim použijeme vhodný insekticid v souladu se schválenou metodikou. O aplikaci insekticidu rozhodujeme podle prognózy dosažení prahu ekonomické škodlivosti. Na trhu je řada přípravků na bázi různých účinných látek, vhodný isekticid volíme podle druhu škůdce a intenzity jeho výskytu.
Mšice (kyjatka osenní, mšice střemchová, kyjatka obilná aj.) škodí na rostlinách ječmene sáním na listech a listových pochvách, případně i v klasech.
Kohoutci (kohoutek černý a kohoutek modrý) se nejvíce vyskytují v letech s teplým, suchým počasím v období před metáním ječmene. Škodí jejich larvy, který vyžírají listy v podobě podélných proužků. Postiženy jsou především horní listy, které jsou potom nápadné světlou barvou.
Bejlomorka (její larvy) vytvářejí na stéble hálky sedlovitého tvaru. Pokud počet hálek na jednom stéble nepřesahuje tři, nedochází ke ztrátám na výnosu. Při kalamitním výskytu se může na jednom stéble vyskytovat 10-30 hálek.
Vrtalka klade vajíčka do listových čepelí od konce května do konce června. Larvy vyžírají listová pletiva mezi horní a dolní pokožkou a způsobují vznik min a zasychání listů a případně i celé odnože.

8) Sklizeň a posklizňová úprava jarního ječmene
Sklizeň jarního ječmene se provádí zásadně až v plné zralosti zrna, kdy jsou zrna tvrdá a 75% nejhořejších kolének je zaschlých. Předčasná sklizeň má za následek snížení výnosu i jakosti. Při opožděné sklizni dochází k větším ztrátám lámáním stébla pod klasem, nepříznivě se mohou projevit plísně a porůstání v klasech. Velmi důležité je minimalizovat mechanické poškození zrna. K nejmenšímu poškození dochází při vlhkosti zrna 17 - 19%, při nižší vlhkosti se počet poškozených zrn zvyšuje. Při sklizni je nutné pečlivě seřizovat mláticí ústrojí kombajnu i několikrát denně tak, jak se mění vlhkost sklízeného obilí, aby poškození zrna bylo co nejmenší i za cenu poněkud vyšších sklizňových ztrát. To platí především při sklizni porostů pro sladovnické účely i porostů semenářských.
Posklizňová úprava a skladování. Při manipulaci se zrnem a při jeho skladování je nutné předcházet mechanickému i biologickému poškození. Maximální vlhkost skladovaného osiva nemá překročit 15%, osivo je potřebné aktivně provětrávat. Při vyšší vlhkosti musíme velmi opatrně dosoušet teplým vzduchem. Oddělené skladování podle odrůd a partií je pro množitele samozřejmostí, ale také sladařský průmysl nyní vyžaduje dodávky odrůdově jednotných partií. Aktivní větrání je předpokladem udržení dobrého stavu skladovaného zrna, v průběhu skladování je nutno pravidelně kontrolovat jeho teplotu, vlhkost a výskyt skladištních škůdců a v případě potřeby učinit potřebná opatření, aby nedošlo ke znehodnocení a ztrátám.

Jen dodržení celého komplexu agrotechnických zásad od přípravy půdy až do sklizně a skladování může vést k dobrému výnosu a jakosti sklizeného zrna jarního ječmene. Každé opomenutí nebo chyba se vymstí, protože jarní ječmen je "fajnovka", která nese každé příkoří velmi nelibě. Správnou agrotechnikou lze do značné míry eliminovat vliv nepříznivých abiotických i biotických činitelů, naproti tomu nedodržením agrotechnických zásad je možno vše pokazit i za těch nejpříhodnějších přírodních podmínek. Dobrý porost jarního ječmene, vysoký výnos a špičková kvalita zrna jsou tou nejlepší vizitkou dobré práce pěstitele.Převzato z http://www.selgen.cz/

Jarní sladovnický ječmen pěstitelský rádce - metodika České zemědělské univerzity v Praze

Herbicidy

ACCURATE DELTA    |  ACCURATE EXTRA    |  ADENTIS    |  AGRITOX 50 SL  Koupit přípravek  |  AGROXONE 750    |  ALIBERON    |  ALLY SX    |  ALMIRO Diflufenican  Koupit přípravek  |  AMINEX 500 SL    |  ARRAT  Koupit přípravek  |  ARRVA    |  AURORA 40 WG  Koupit přípravek  |  AXIAL ONE    |  AXIAL PLUS  Koupit přípravek  |  BARBARIAN SUPER 360    |  BASAGRAN  Koupit přípravek  |  BATTERY    |  BIATHLON    |  BIATHLON 4D    |  BIPLAY SX  Koupit přípravek  |  BLUSKY    |  CLAP    |  CLINIC TF    |  CLINIC XTREME    |  CLIOPHAR 600 SL    |  CLYDE    |  CORIDA    |  CROUPIER OD    |  DELFIN  Koupit přípravek  |  DICOPUR D EXTRA    |  DICOPUR M 750  Koupit přípravek  |  DIFLANIL 500 SC    |  DOMINATOR 360 TF    |  DUKE  Koupit přípravek  |  DUPLOSAN SUPER  Koupit přípravek  |  ELEGANT 2 FD    |  EMCEE    |  ERGON    |  ESTERON    |  EXPRESS 50 SX    |  FENOVA SUPER  Koupit přípravek  |  FIGARO 360    |  FLAME DUO    |  FLUROSTAR 200    |  FLUROSTAR FORTE    |  FLUROSTAR XL    |  FLUXYR 200 EC    |  FLYER    |  FOXTROT  Koupit přípravek  |  FRAGMA    |  FRAGMA DELTA    |  FUNDAMENTUM 700 WG    |  GALLUP SUPER 360    |  GLISTER ULTRA    |  GLOBUS    |  GRODYL 75 WG  Koupit přípravek  |  GROPPER SX    |  HAKSAR TURBO 340 SL    |  HURLER  Koupit přípravek  |  KANTOR    |  KANTOR PLUS  Koupit přípravek  |  KINVARA    |  LANDMASTER 360 TF    |  LECTOR MAX    |  LOCUS 700 WG    |  LONTREL 300  Koupit přípravek  |  LONTREL 600    |  MADRIGAL 360    |  MINSTREL    |  MUSTANG  Koupit přípravek  |  MUSTANG FORTE  Koupit přípravek  |  NUANCE  Koupit přípravek  |  OMNERA    |  OPTICA    |  OPTICA TRIO  Koupit přípravek  |  ORPEN    |  OSSETIA    |  PEGAS    |  PELICAN DELTA    |  PIXXARO  Koupit přípravek  |  PRIMMA STAR  Koupit přípravek  |  PUMA EXTRA  Koupit přípravek  |  RONI 75 WG    |  SARACEN    |  SARACEN DELTA    |  SARACEN MAX    |  SAVVY    |  SEKATOR OD  Koupit přípravek  |  SEKATOR PLUS    |  SEMPRA  Koupit přípravek  |  SENTRALLAS    |  SIRIONOVA    |  STARANE FORTE  Koupit přípravek  |  SUNDA    |  TAIFUN 360    |  TARTAN SUPER 360    |  TBM 75 WG    |  TOMAHAWK  Koupit přípravek  |  TOMAHAWK XL    |  TRATON SX    |  TribenGUARD    |  TRIMETGUARD    |  TRIMMER 500    |  TRIPALI    |  TRISTAR 50 SG    |  UPTON    |  VALENTIA    |  VIVAL 360 TF    |  VIVENDI 200    |  ZYPAR    | 

Fungicidy

ABILIS ULTRA    |  AFFIX    |  ALMIRO Fungicides    |  ALMIRO Tebuconazole    |  ALTERNO    |  AMIS    |  AMISTAR    |  ARENA    |  ASCRA XPRO    |  AVIATOR XPRO    |  AZAKA    |  AZOGUARD AZT 250 SC    |  AZUBA    |  BARITON SUPER    |  BOLLWARK    |  BOOGIE XPRO  Koupit přípravek  |  BOUNTY    |  BUKAT 500 SC    |  CARAMBA  Koupit přípravek  |  CAYUNIS    |  CELEST TRIO FORMULA M    |  COMMODOR    |  COMRADE    |  CONCLUDE AZT 250 SC    |  COSAVET DF    |  CURBATUR    |  CYFLAMID 50 EW    |  DAXUR    |  DELARO  Koupit přípravek  |  DELARO FORTE    |  DIFEND EXTRA    |  ELATUS ERA    |  ELATUS PLUS    |  EMPARTIS    |  ENTARGO    |  EUSKATEL PRO    |  FANDANGO 200 EC    |  FLEXITY    |  FLOSUL    |  FLUTRIX 050 FS    |  FOLICUR EXTRA    |  FUNDAND 450 SC    |  GAVIAL 375 SC    |  GIZMO 60 FS    |  GLOBAZTAR 250 SC    |  GRAFITE    |  HORIZON 250 EW  Koupit přípravek  |  HUTTON  Koupit přípravek  |  CHAMANE    |  IMPULSE GOLD    |  IMTREX XE    |  INPUT 460 EC    |  INPUT PLUS    |  IRIBIS    |  JADE    |  KAYAK    |  KIER PRO 375 SC    |  KINTO PLUS    |  KORAZZO    |  KUMULUS WG  Koupit přípravek  |  LAMARDOR FS 400    |  LATIFAM    |  LATIFAM EXTRA    |  LATITUDE XL    |  LEANDER    |  LEGADO    |  LIBRAX    |  LYNX  Koupit přípravek  |  MAGANIC    |  MAKLER 250 SE    |  MANDARIN    |  MANDARIN GOLD    |  MAXENTIS    |  METFIN    |  METSUKO    |  MIRADOR  Koupit přípravek  |  MIRADOR FORTE    |  MIZONA    |  MOLLIS 450 SC    |  ORIUS 25 EW    |  ORIUS 6 FS    |  ORNAMENT 250 EW    |  PANORAMA    |  POLYVERSUM  Koupit přípravek  |  POLYVERSUM - BIOGARDEN  Koupit přípravek  |  POLYVERSUM OD    |  PREPPER    |  PRIAXOR EC    |  PRIDE    |  PROMINO XTRA    |  PROPEL    |  PROSARO 250 EC    |  PROTEBO    |  PROTENDO 300 EC    |  PROTENDO EXTRA    |  PROTHIOCONAZOLE 250 EC    |  PROTIOSTAR    |  RAXIL STAR    |  REDIGO 100 FS    |  REDIGO PRO    |  REVYCARE    |  REVYSTAR    |  REVYSTAR XL    |  REVYTREX    |  RIZA 200 EC    |  SERENADE ASO  Koupit přípravek  |  SILTRA XPRO    |  SILVRON XPRO    |  SINSTAR    |  SIRANO    |  SIRENA  Koupit přípravek  |  SKYWAY XPRO    |  SOLIGOR    |  STACCATO    |  STAVENTO    |  SULFURUS  Koupit přípravek  |  SYSTIVA    |  TALIUS    |  TARCZA 060 FS    |  TAZER  Koupit přípravek  |  TEBKIN    |  TEBSEME    |  TEBUCUR 250 EW    |  TEBUSHA 25% EW    |  TEBUSIP    |  TERN 750 EC    |  THIOVIT JET    |  TRACIAFIN    |  TRESSER 050 FS    |  TRITER 050 FS    |  TYBERIUS    |  VARIANO XPRO  Koupit přípravek  |  VERBEN    |  VIBRANCE DUO    |  VIBRANCE DUO 50 FS    |  VIBRANCE GOLD    |  VIBRANCE STAR    |  VIBRANCE STAR 70 FS    |  VIBRANCE TRIO    |  VIBRANCE TRIO 60 FS    |  VIBRANCE TZ    |  ZAFTRA AZT 250 SC    |  ZANTARA    |  ZIZAN 500 SC    |  ZOXIS    | 

Insekticidy

AXCELA    |  AXCELA TS    |  CLARTEX NEO    |  CYPERKILL 25 EC    |  CYPERKILL MAX  Koupit přípravek  |  DECIS FORTE    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  DELMETROS 100 SC    |  ECOMETAL    |  HUNTER SPU    |  IRONMAX PRO    |  JAGER    |  KAISO SORBIE    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  KORON 100 SC    |  LIMA ORO    |  LIMA ORO 5%    |  METAREX INOV  Koupit přípravek  |  METAREX ONE    |  NEXIDE    |  PIRIMOR 50 WG    |  POLECI    |  PREV-GOLD    |  RAPID    |  SCATTO    |  SHERPA 100 EW    |  SUMI - ALPHA 5EW    |  VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  |  VITROL GB    |  VOODO    |  XIREN TS    | 

Ostatní přípravky

ADAPTIC  Koupit přípravek  |  AGROVITAL  Koupit přípravek  |  AKTI pH    |  AKTICALC    |  AKTIFER ALGI    |  AKTIFER GREEN    |  AKTIFER GROW    |  AKTIFER MACRO    |  AKTIFER MACRO EXTRA    |  AKTIFER MICRO    |  AKTIFER SEEDS+    |  AKTIFER SUPERPHOS + CU    |  ALBIT    |  ALBIT MAX    |  ALL Mikro    |  ALTELA  Koupit přípravek  |  ALTRON SILVER New    |  ATONIK  Koupit přípravek  |  ATPLUS 463    |  BAIA T    |  BELCOCEL 400    |  CALMA    |  CELSTAR 750 SL    |  CERONE 480 SL  Koupit přípravek  |  CUADRO NT    |  ELASTIQ ULTRA    |  ENVIFYT ENERGY    |  ENVISEED    |  ENVISTART    |  EPHON TOP    |  FABULIS OD    |  FIX-PRO    |  FIXATOR    |  FLEXI    |  FLORDEX    |  FLORDEX 660    |  FLORDIMEX T EXTRA    |  GRASSROOTER    |  GROUNDED    |  HERGIT  Koupit přípravek  |  CHLORMEPHON CZ    |  KOREKT 510 SL    |  LAIVEN - FLORA    |  LEXIN    |  LIGNOHUMÁT AM  Koupit přípravek  |  LIGNOHUMÁT B  Koupit přípravek  |  LIMITAR    |  MAXIeN    |  MEDAX MAX    |  MEMCOMBA    |  MEPISHA    |  MESH    |  MODAN    |  MODDUS    |  MODDUS ME    |  MOXA    |  MOXA EC    |  NEXA 500 EC    |  NEXT    |  NPK Prosilic    |  OPTIMUS    |  ORMET PLUS    |  PALISADE    |  PERIDIAM ACTIVE 110    |  PERIDIAM ECO EC107    |  PERIDIAM QUALITY 013    |  PERIDIAM QUALITY 103    |  PLANTAKTIV    |  REDUCER 510 SL    |  RETACEL EXTRA R 68  Koupit přípravek  |  ROCK EFFECT NEW  Koupit přípravek  |  ROLLWET  Koupit přípravek  |  SILWET STAR  Koupit přípravek  |  SN Prosulfan    |  SPATIAL PLUS    |  STABILAN 400    |  STABILAN 750 SL  Koupit přípravek  |  SUPERMAG    |  ŠAMAN    |  TILLECUR    |  TREGUS 500 EC    |  TREXSTAR    |  TREXXUS    |  VELOCITY    |  X-CHANGE    |  ZINETIC    | 
Porost ječmene jarního po vymetání

Porost ječmene jarního po vymetání

detail