BASF
BASF
BASF

AGRA

KINVARA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

louky

200–400 l/ha

postřik

1× za rok, březen až září

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích.

Spektrum účinnosti:

3,0 l/ha - plevele citlivé: chrpa modrák, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, heřmánkovec nevonný, rdesno svlačcovité, starček obecný, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, hluchavka objímavá, rdesno červivec, rdesno ptačí, ptačinec žabinec, šťovík tupolistý; - plevele méně citlivé: pryskyřník prudký.

2,0 l/ha: při použití nižší aplikační dávky může dojít k mírnému poklesu účinnosti.

Jařiny - plevele citlivé: chrpa modrák, svízel přítula, plevele heřmánkovité, rdesna, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, konopice napuchlá, ptačinec žabinec.

Ozimy - plevele citlivé: chrpa modrák, svízel přítula, plevele heřmánkovité, rdesna, kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, starček obecný; - plevele méně citlivé: hluchavka nachová, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazil břečťanolistý, violka rolní.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné/náhradní plodiny: Za min. 125 dní po aplikaci přípravku a po orbě je možné pěstovat obilniny a trávy. Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje a digestátu), která nejsou kompletně rozložena, mohou mít vliv na následné citlivé plodiny. Plodiny, ve kterých byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování ani k mulčování. Hnůj pocházející od zvířat krmených plodinami, na něž byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování. V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených plodin: hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a další miříkovité rostliny, brambory, salát a další hvězdnicovité rostliny, rostliny pěstované ve sklenících. Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek nejpozději do konce července předchozího roku.

Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být dostatečně rozmělněný a zapravený do půdy do začátku podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy a rychlejší degradaci. Podle správné agronomické praxe zajistěte, aby byly veškeré rostlinné zbytky (včetně chlévské mrvy) plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic lze ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Neaplikujte na porosty určené k množení.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou. Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky. Naplňte nádrž min. do 1/10 jejího objemu čistou vodou a přidejte odpovídající množství čisticího přípravku nebo sody (3% roztok), zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte. Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž čisticím roztokem a pak propláchněte čistou vodou. Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

jarní a ozimé obilniny, louky

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

jarní a ozimé obilniny, louky

20

10

5

5

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Ječmen ozimý POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Louky POST po vzejití plevelů 7 3 l louky - starší než 1 rok, plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Oves jarní POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Oves ozimý POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Pšenice jarní POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Pšenice ozimá POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Tritikale jarní POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Tritikale ozimé POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Žito jarní POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Žito ozimé POST 24–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 2-3 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
detail