BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ječmen ozimý

Latinský název: Hordeum vulgare conv. vulgare
Slovenský název: jačmeň siaty
Německý název: Gerste
Anglický název: barley, winter
Limagrain

Zařazení

Lipnicovité-Poaceae

Technologie

1. Hospodářský význam ječmene ozimého
Ječmen ozimý je po ozimé pšenici a jarním ječmeni třetí nejrozšířenější obilovinou v ČR, výnosem zrna se řadí na 2. místo po ozimé pšenici. V podmínkách ČR je ozimý ječmen využíván především pro krmné účely. Krmná kvalita je u odrůd s větším zrnem na úrovni krmných odrůd ječmene jarního. V osevním postupu ozimý ječmen umožňuje příznivé rozložení pracovních špiček jak při setí, tak především ve žních, z důvodu brzké sklizně je nejvhodější předplodinou pro řepku. Ekonomickým přínosem ranosti sklizně oz. ječmene je i snížení nákladů na skladování zásob z předchozí sklizně, jelikož poskytuje první sklizeň zrna určenou pro výrobu krmných směsí. Je plodinou s nižší náročností na vstupy, při vhodné volbě odrůd lze ozimý ječmen úspěšně zařadit do osevních postupů pro všechny pěstitelské podmínky ČR i pro různou intenzitu pěstování.

2. Zařazení v osevním postupu
Většina odrůd ozimého ječmene není náročná na předplodinu a pěstování po obilovině ( pšenici ) snáší. Z důvodu přenosu chorob mezi jarními a ozimými ječmeny ( choroby pat stébel, skvrnitosti ) by se ječmeny neměly sít alespoň 2 roky po sobě, celkový podíl ječmenů v osevním postupu by neměl přesáhnout 25 %. Nejvyšších výnosů a rovněž nejvyšší kvality sklizně ( HTZ, podíl předního zrna ) lze u ozimého ječmene dosáhnout po luskovinách. Ozimý ječmen je schopen se vyrovnat i se zhoršenými půdně-klimatickými podmínkami, s nižší hladinou živin, krátkodobými přísušky, některé odrůdy tolerují i "horší zacházení", tj. ne zcela přesné dodržení agrotechnických termínů a zásahů. Ozimý ječmen je však citlivý na nedostatek půdního vzduchu ( utužené souvratě, zamokřená místa ), nesnáší předčasné výsevy ( před 10.9. ) a při normálním průběhu zimy ani příliš pozdní výsevy ( po 5. 10. ). Při vyšším podílu obilovin v osevním

postupu ( nad 60 % ) je vhodné pro stabilizaci výnosu využít intenzifikační opatření ( ošetření proti chorobám pat stébel, zvýšení dávek hnojiv a pod. ).

4. Osiva
Nejdůležitějším a rovněž nejlacinějším intenzifikačním opatřením je volba vhodné odrůdy pro dané podmínky oblasti, pěstitelský záměr a zvolenou intenzitu pěstování. Zárukou pravosti odrůdy a možnosti využití vhodné odrůdové agrotechniky, a rovněž zárukou zdravotního stavu osiva, je nákup certifikovaných osiv. Množitelské porosty by měly být zakládány pouze z osiv ošetřených mořidly proti prašné sněti a pruhovitosti, porosty běžného pěstování je možné sít bez moření pouze pokud osivo pochází ze zcela zdravých množitelských porostů.

5. Příprava půdy, setí
5.1. Příprava půdy
Pro ozimý ječmen je základem dobré přípravy půdy a správného založení porostu tradiční zpracování půdy se středně hlubokou orbou, pro snížení přejezdů po poli je vhodné použít secí stroje umožňující setí do hrubé brázdy, tedy kombinované s aktivním nářadím jež kypří a provzdušňuje, vytváří rovnoměrnou strukturu bez hrud, rovná pozemek před setím ( s aktivními branami či rotavátorem ) a s nářadím

jež zaseté osivo zahrne a případně za sucha i přitlačí ( prstové brány a pěchy ). Ozimý ječmen je citlivý na nedostatek půdního vzduchu, takže bezorební technologie může být úspěšná pouze na lehčích půdách s dobrou strukturou. Při bezorebním setí je rovněž vyšší riziko šíření chorob přenosných na rostlinných zbytcích ( především skvrnitostí ) a na výdrolech ( virózy, rzi, padlí ) i živočišných škůdců včetně vektorů viróz.

5.2. Doporučená výsevní množství ( MKS na ha )

Odrůda Semenářské porosty po dobré předplodině ( okopaniny, luskoviny ) Běžné pěstování po dobré předplodině Běžné pěstování po horší předplodině ( obiloviny )
Oblast kukuř. Oblast řepař. Oblast bramborář. Oblast kukuř. Oblast řepař. Oblast bramborář. Oblast kukuř. Oblast řepař. Oblast bramborář.
OKAL 3,0-3,5 3,0-3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,5
LUXOR 3,0-3,5 3,0-3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,5
LURAN 3,0-3,5 3,0-3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,5
DUET 3,0-3,5 3,0-3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,5
ALISSA 3,0-3,5 3,5 3,5-4,0 3,5 3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 4,0
CAMERA 3,0-3,5 3,0-3,5 3,5-4,0 3,5 3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 4,0

Základem úspěšného pěstování je správné založení porostu. Vhodný termín výsevu dává ozimému ječmeni možnost začít odnožovat na podzim, přitom nepřerůst a otužením se připravit na přezimování. Pro většinu pěstovaných odrůd je v řepařské a bramborářské oblasti vhodný termín setí mezi 15. a 25. zářím. Obecně lze považovat za hrubou chybu setí před 10. zářím a po 5. říjnu. Výsevní množství by nemělo překročit 4 miliony klíčivých zrn na hektar, u semenářských porostů 3,5 milionu. V přehoustlých porostech se výrazně zkracuje klas, snižuje se HTZ, zvyšuje poléhavost porostu a dochází k výnosové depresi.

6. Výživa a hnojení
6.1. Intenzita pěstování
Ozimý ječmen patří k plodinám méně náročným na výživu. Praxí je často považován za "doběrnou" plodinu, je většinou pěstován extenzivně, s minimálními vstupy, na základní dávce hnojení a při minimálním využití pesticidů. Výnosy v zemědělské prvovýrobě se, i přes využití nových odrůd, snižují a rozdíl mezi výnosovým potenciálem nově registrovaných odrůd a jeho skutečným uplatněním v praxi se zvětšuje. Zvýšení intenzity pěstování ozimého ječmene se ukazuje jako velmi výhodné a při současné ceně krmného ječmene dostatečně rentabilní, aby mohlo být uplatněno v širší praxi. Na rozhodnutí každého pěstitele ozimého ječmene je, zda zůstat u základní intenzity pěstování, nebo intenzitu a tím i rentabilitu pěstování zvýšit. Součástí tohoto rozhodnutí musí být výběr vhodné odrůdy pro dané podmínky, výběr vhodných přípravků k ošetření a v neposlední řadě kalkulace předpokládaných nákladů a výnosů. Pokud se rozhodnetepro zvýšení intenzity pěstování, je vhodné již při setí pamatovat na kolejové řádky.


6.2. Celková dávka hnojení
Pro základní intenzitu pěstování lze doporučit celkovou dávku dusíku 60 až 90 kg na ha ve 2-3 termínech ( 1. 30 kg základní dávka před setím v NPK, 2. 30 kg regenerační v ledkové formě, 3. dle stavu porostu i "produkční" dávka, kde je možné použít i tekutá hnojiva ), bez použití fungicidů a morforegulátorů. Při zvýšené intenzitě pěstování použijeme dávku dusíku navýšenou o 20-30 kg ( zvýšením regenerační a produkční dávky ) s aplikací minimálně 1, optimálně 2 fungicidů a s použitím morforegulátoru na bázi etefonu. Zvýšené dávky dusíku bez dalších intenzifikačních opatření přinášejí riziko poléhání a vyšší náchylnosti k chorobám. Do celkové dávky dusíku je potřebné započíst i zbytkový dusík po lepších předplodinách, případně po organickém hnojení z minulých let. Hnojení P a K většinou postačuje v podzimní ( základní ) dávce NPK, vyšší dávky je nutno použít při deficitu zjištěném agrochemickými rozbory.

6.3. Doporučené hnojení N pro jednotlivé odrůdy
Odrůda Semenářské porosty Běžné pěstování
Oblast kukuř. Oblast řepař. Oblast bramborář. Oblast kukuř. Oblast řepař. Oblast bramborář.
OKAL 30 (60) 30-60 (90) 60 (90) 30 (60) 30-60 (100) 60 (100)
LUXOR 30 (60) 30-60 (90) 60 (90) 30 (60) 30-60 (90) 60 (90)
LURAN 30 (60) 30-60 (90) 60 (90) 30 (60) 30-60 (90) 60 (90)
DUET 40 (70) 40-70 (90) 70 (90) 40 (70) 40-70 (100) 70 (100)
ALISSA 40 (70) 40-70 (90) 70 (90) 40 (70) 40-70 (90) 70 (90)
CAMERA 40 (70) 50-80 (100) 80 (100) 60 (90) 60-90 (110) 90 (110)
( dávky uvedené v závorce jsou doporučené pro vyšší intenzitu pěstování, při použití morforegulátoru )

6.4. Použití morforegulátorů
Velmi důležitou součástí systému zvyšování intenzity pěstování jsou morforegulátory. Většina odrůd registrovaných v ČR při pěstování v extenzivních podmínkách nebo při základní intenzitě má odolnost k poléhání dobrou a morforegulátor nevyžaduje. Jeho využití se však u většiny odrůd ukazuje jako vysoce rentabilní.
U časně polehlých porostů může dojít k velmi výrazné redukci HTZ a tedy poškození výše a kvality sklizně, proto je u příliš silných porostů výhodnější využít ( dle odrůdové náchylnosti k poléhání, hustoty a výšky porostu před metáním ) i samostatný morforegulátor ( příp. s 1 fungicidem ) aplikovaný těsně před metáním. Naopak použití morforegulátoru u slabších porostů bez navýšení dávky dusíkatých hnojiv může způsobit výnosovou depresi. Rovněž nevhodný ( předčasný ) termín aplikace nebo příliš vysoká dávka může způsobit zkrácení klasů a snížení sklizně.
U ozimého ječmene jsou účinné přípravky na bázi etefonu. Termín aplikace a dávkování je nutné řídit dle návodu výrobce a dle stavu porostu. Přípravky se dvěma účinnými látkami ( Terpal C ) je doporučeno používat ve fázi počátku sloupkování ( DC31-35 ), jednosložkové přípravky je pak vhodnější použít těsně před metáním ( do DC50 ). Morforegulátory lze většinou aplikovat zároveň s fungicidem. Při vyšší intenzitě pěstování lze použít i dělení dávky morforegulátorů do 2 termínů aplikace.
Ze sortimentu odrůd ozimého ječmene a.s. SELGEN má nejvyšší efekt pěstování při vysoké intenzitě za použití morforegulátorů u 6-řadé odrůdy Luran a 2-řadé odrůdy Duet.

7. Ošetření porostů během vegetace
7.1. Herbicidy
Do porostů ozimého ječmene je nutno použít alespoň jeden herbicid především proti svízeli, pcháči a heřmánkovitým plevelům, termín aplikace závisí na cílovém plevelném druhu a zvoleném přípravku. Na polích zamořených metlicí chundelkou či ovšem hluchým je vhodné použít ještě druhé ošetření přípravkem na trávovité plevele.
7.2. Fungicidy
Fungicidních přípravků je na trhu široký výběr. Při zvýšené intenzitě pěstování je nutný alespoň jeden fungicid proti listovým chorobám

aplikovaný před metáním (do DC50 ), je však vhodné použít i fungicid proti chorobám pat stébel na začátku sloupkování ( DC31 - - 35 ). V oblastech výskytu ramulariové skvrnitosti ( Ramularia collo-cygni ) je ošetření před metáním nutností i při základní intenzitě pěstování, jelikož žádná z odrůd ječmene nemá k této nově se šířící chorobě dostatečnou odolnost. Běžně používané přípravky proti listovým chorobám ji dokážou dostatečně potlačit a zmírnit škody způsobené předčasným ukončením vegetace tímto patogenem.

8. Sklizeň a posklizňová úprava
Ozimý ječmen bývá první sklízenou obilovinou, i polopozdní odrůdy dozrávají před ranými odrůdami pšenice i řepky. Volbou odrůd s různou raností lze žňovou pracovní špičku vhodně rozložit a vyhnout se tak přezrání porostů a ztrátám způsobeným lámáním stébla. Vlhkost zrna při sklizni by měla být mezi 12 až 16%. Při vlhkosti nad 17% a pod 12% dochází k poškozování zrna a zvyšování ztrát.
Při seřízení kombajnu je nutno dbát na dostatečnou intenzitu výmlatu, aby sklizené zrno bylo z větší části oklasňováno a seřízení vytřásadel a vzduchu.
Na posklizňové zpracování není ječmen náročný, skladovací vlhkost by měla být pod 15% ( mírně vyšší může být při krátkodobém skladování, při vlhkosti nad 16% je vhodné zavést alespoň ventilaci studeným vzduchem ).

9. Závěr
Do praxe jsou uváděny stále nové odrůdy, jejichž vysoký výnosový potenciál může být využit při vyšší intenzitě pěstování. Rozevírající se nůžky mezi stoupajícími výnosy v registračních odrůdových zkouškách a poklesem výnosů v zemědělské prvovýrobě může praxe přivřít intenzifikací pěstování i u ozimého ječmene. Dosavadní výsledky pokusů ukazují, že systém s vyšší intenzitou pěstování ozimého ječmene je vhodné použít u všech množitelských porostů, u některých odrůd se to ukazuje jako nezbytné. U porostů běžného pěstování je důležité spočítat rentabilitu intenzifikace pro dané podmínky a zvolenou odrůdu. Výsledky pokusů z různých lokalit a s různými odrůdami ukazují totéž. Zvýšení intenzity pěstování ozimého ječmene se při současných cenách vyplatí.

Převzato z http://www.selgen.cz/

Herbicidy

ACTIVUS SC    |  ADDITION    |  ADENTIS    |  AGILITY    |  AGRITOX 50 SL  Koupit přípravek  |  AGROXONE 750    |  ALIBERON    |  ALLY SX    |  ALMIRO Diflufenican  Koupit přípravek  |  AMINEX 500 SL    |  ARNOLD    |  ARRAT  Koupit přípravek  |  ARRVA    |  ASSYNT    |  AURORA 40 WG  Koupit přípravek  |  AXIAL ONE    |  AXIAL PLUS  Koupit přípravek  |  BACARA TRIO    |  BARBARIAN SUPER 360    |  BASAGRAN  Koupit přípravek  |  BATTERY    |  BATTLE    |  BATTLE DELTA    |  BEFLEX  Koupit přípravek  |  BIATHLON    |  BIATHLON 4D    |  BIPLAY SX  Koupit přípravek  |  BIZON  Koupit přípravek  |  BLUSKY    |  BONACA    |  BOXER    |  CADOU    |  CLAP    |  CLINIC TF    |  CLINIC XTREME    |  CLIOPHAR 600 SL    |  CLYDE    |  CLYDE FX    |  COMPOLA    |  CORIDA    |  COUGAR FORTE  Koupit přípravek  |  CROUPIER OD    |  DEFI EVO    |  DELFIN  Koupit přípravek  |  DICOPUR D EXTRA    |  DICOPUR M 750  Koupit přípravek  |  DIFLANIL 500 SC    |  DIKOBRAZ EXTRA    |  DOMINATOR 360 TF    |  DUPLOSAN SUPER  Koupit přípravek  |  ELEDURA    |  ELEGANT 2 FD    |  EMCEE    |  ESTERON    |  FENCE    |  FENIX  Koupit přípravek  |  FENOVA SUPER  Koupit přípravek  |  FIGARO 360    |  FLAME    |  FLAME DUO    |  FLASH 500 SC    |  FLUENT 500 SC    |  FLUROSTAR 200    |  FLUROSTAR FORTE    |  FLUROSTAR XL    |  FLUXYR 200 EC    |  FLYER    |  FOXTROT  Koupit přípravek  |  FRAGMA    |  FRAGMA DELTA    |  FUGA DELTA    |  GALLUP SUPER 360    |  GLISTER ULTRA    |  GLOBUS    |  GLOSSET 600 SC    |  GLOSSET SC    |  GRODYL 75 WG  Koupit přípravek  |  GROPPER SX    |  HAKSAR TURBO 340 SL    |  HEROLD 600 SC    |  HURLER  Koupit přípravek  |  CHOCKER    |  JURA    |  JUVENTUS    |  KANTOR    |  KINVARA    |  LANDMASTER 360 TF    |  LECTOR MAX    |  LENTIPUR 500 FW  Koupit přípravek  |  LENTRON    |  LONTREL 300  Koupit přípravek  |  LONTREL 600    |  MADRIGAL 360    |  MALIBU    |  MATENO DUO    |  MATRICIAN 100 SC    |  MERKUR    |  MERTIL    |  MINSTREL    |  MUSTANG  Koupit přípravek  |  MUSTANG FORTE  Koupit přípravek  |  NACETO    |  NUANCE  Koupit přípravek  |  OMNERA    |  OPTICA    |  OPTICA TRIO  Koupit přípravek  |  ORPEN    |  PEGAS    |  PENDIFIN 400 SC  Koupit přípravek  |  PICO    |  PIXXARO  Koupit přípravek  |  PONTOS    |  PRIMMA STAR  Koupit přípravek  |  RALLY    |  RASSEL 100 SC    |  RELIANCE    |  RESKATOR  Koupit přípravek  |  RONI 75 WG    |  ROXY 800 EC    |  SARACEN    |  SARACEN DELTA    |  SARACEN MAX    |  SAVVY    |  SCALAR    |  SEKATOR OD  Koupit přípravek  |  SEKATOR PLUS    |  SEMPRA  Koupit přípravek  |  SENTRALLAS    |  SHARPEN 33 EC    |  SHARPEN 40 SC    |  SIRIONOVA    |  STARANE FORTE  Koupit přípravek  |  STOMP AQUA  Koupit přípravek  |  SUNDA    |  SUNFIRE    |  TAIFUN 360    |  TARTAN SUPER 360    |  TBM 75 WG    |  TOLUREX 50 SC  Koupit přípravek  |  TOLURON  Koupit přípravek  |  TOMAHAWK  Koupit přípravek  |  TOMAHAWK XL    |  TOSCANA    |  TRATON SX    |  TribenGUARD    |  TRIMETGUARD    |  TRIMMER 500    |  TRINITY  Koupit přípravek  |  TRIPALI    |  TROZANO    |  UPTON    |  URI    |  VALENTIA    |  VIVAL 360 TF    |  ZYPAR    | 

Fungicidy

ABILIS ULTRA    |  AFFIX    |  ALTERNO    |  AMIS    |  AMISTAR    |  ARENA    |  ASCRA XPRO    |  AVIATOR XPRO    |  AZAKA    |  AZOGUARD AZT 250 SC    |  AZUBA    |  BARITON SUPER    |  BOOGIE XPRO  Koupit přípravek  |  CARAMBA  Koupit přípravek  |  CAYUNIS    |  CELEST TRIO FORMULA M    |  COMMODOR    |  COMRADE    |  CONCLUDE AZT 250 SC    |  COSAVET DF    |  CYFLAMID 50 EW    |  DAXUR    |  DELARO  Koupit přípravek  |  DELARO FORTE    |  DIFEND EXTRA    |  ELATUS ERA    |  ELATUS PLUS    |  EMPARTIS    |  ENTARGO    |  FANDANGO 200 EC    |  FLEXITY    |  FLOSUL    |  FLUTRIX 050 FS    |  FOLICUR EXTRA    |  GIZMO 60 FS    |  GLOBAZTAR 250 SC    |  GRAFITE    |  HORIZON 250 EW  Koupit přípravek  |  HUTTON  Koupit přípravek  |  CHAMANE    |  IMPULSE GOLD    |  IMTREX XE    |  INPUT 460 EC    |  INPUT PLUS    |  IRIBIS    |  JADE    |  KINTO PLUS    |  KORAZZO    |  KUMULUS WG  Koupit přípravek  |  LAMARDOR FS 400    |  LATIFAM    |  LATIFAM EXTRA    |  LATITUDE XL    |  LEGADO    |  LIBRAX    |  LYNX  Koupit přípravek  |  MAGANIC    |  MANDARIN    |  MANDARIN GOLD    |  MAXENTIS    |  METFIN    |  METSUKO    |  MIRADOR  Koupit přípravek  |  MIRADOR FORTE    |  MIZONA    |  ORNAMENT 250 EW    |  PANORAMA    |  POLYVERSUM  Koupit přípravek  |  POLYVERSUM - BIOGARDEN  Koupit přípravek  |  PREPPER    |  PRIAXOR EC    |  PROMINO XTRA    |  PROPEL    |  PROSARO 250 EC    |  PROTEBO    |  PROTENDO 300 EC    |  PROTENDO EXTRA    |  RAXIL STAR    |  REDIGO 100 FS    |  REDIGO PRO    |  REVYCARE    |  REVYSTAR    |  REVYSTAR XL    |  REVYTREX    |  RIZA 200 EC    |  SERENADE ASO  Koupit přípravek  |  SILTRA XPRO    |  SILVRON XPRO    |  SINSTAR    |  SIRANO    |  SIRENA  Koupit přípravek  |  SKYWAY XPRO    |  SOLIGOR    |  SPORTAK EW    |  STAVENTO    |  SULFURUS  Koupit přípravek  |  SYSTIVA    |  TALIUS    |  TAZER  Koupit přípravek  |  TEBKIN    |  TEBSEME    |  TEBUCUR 250 EW    |  TEBUSHA 25% EW    |  TEBUSIP    |  TERN 750 EC    |  THIOVIT JET    |  UNIX 75 WG    |  VARIANO XPRO  Koupit přípravek  |  VERBEN    |  VIBRANCE DUO    |  VIBRANCE DUO 50 FS    |  VIBRANCE GOLD    |  VIBRANCE STAR    |  VIBRANCE STAR 70 FS    |  VIBRANCE TRIO    |  VIBRANCE TRIO 60 FS    |  VIBRANCE TZ    |  ZAFTRA AZT 250 SC    |  ZANTARA    |  ZOXIS    | 

Insekticidy

AXCELA    |  AXCELA TS    |  CLARTEX NEO    |  CYPERKILL 25 EC    |  CYPERKILL MAX  Koupit přípravek  |  DECIS FORTE    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  ECOMETAL    |  HUNTER SPU    |  IRONMAX PRO    |  JAGER    |  KAISO SORBIE    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  LIMA ORO    |  LIMA ORO 5%    |  MARKATE 50    |  METAREX INOV  Koupit přípravek  |  METAREX ONE    |  NEXIDE    |  PIRIMOR 50 WG    |  POLECI    |  PREV-GOLD    |  RAPID    |  SCATTO    |  SHERPA 100 EW    |  SIGNAL 300 ES    |  SUMI - ALPHA 5EW    |  VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  |  VITROL GB    |  VOODO    |  XIREN TS    | 

Ostatní přípravky

ADAPTIC  Koupit přípravek  |  AGROVITAL  Koupit přípravek  |  AKTI pH    |  AKTICALC    |  AKTIFER ALGI    |  AKTIFER ELEMENT S-800    |  AKTIFER GREEN    |  AKTIFER GROW    |  AKTIFER MACRO    |  AKTIFER MACRO EXTRA    |  AKTIFER MICRO    |  AKTIFER S    |  AKTIFER SEEDS+    |  AKTIFER SUPERPHOS + CU    |  ALBIT    |  ALBIT MAX    |  ALL Mikro    |  ALTELA  Koupit přípravek  |  ALTRON SILVER New    |  BAIA T    |  BELCOCEL 400    |  CALMA    |  CELSTAR 750 SL    |  CERONE 480 SL  Koupit přípravek  |  CUADRO NT    |  ELASTIQ ULTRA    |  ENVIFYT ENERGY    |  ENVISEED    |  ENVISTART    |  EPHON TOP    |  FABULIS OD    |  FIX-PRO    |  FIXATOR    |  FLEXI    |  FLORDEX    |  FLORDEX 660    |  FLORDIMEX T EXTRA    |  GRASSROOTER    |  GROUNDED    |  HERGIT  Koupit přípravek  |  CHLORMEPHON CZ    |  LAIVEN - FLORA    |  LEXIN    |  LIGNOHUMÁT AM  Koupit přípravek  |  LIGNOHUMÁT B  Koupit přípravek  |  LIMITAR    |  LOMIS    |  MAXIeN    |  MEDAX MAX    |  MEDAX TOP    |  MEMCOMBA    |  MEPISHA    |  MESH    |  MODAN    |  MODDUS    |  MODDUS ME    |  MOXA    |  MOXA EC    |  MOXA NEW    |  NEXA 500 EC    |  NEXT    |  NPK Prosilic    |  OPTIMUS    |  ORMET PLUS    |  PALISADE    |  PERIDIAM ACTIVE 110    |  PERIDIAM ECO EC107    |  PERIDIAM QUALITY 013    |  PERIDIAM QUALITY 103    |  PLANTAKTIV    |  RETACEL EXTRA R 68  Koupit přípravek  |  ROCK EFFECT NEW  Koupit přípravek  |  ROLLWET  Koupit přípravek  |  SILWET STAR  Koupit přípravek  |  SKELETON    |  SN Prosulfan    |  SPATIAL PLUS    |  STABILAN 400    |  STABILAN 750 SL  Koupit přípravek  |  STEMPER    |  SUPERMAG    |  ŠAMAN    |  TILLECUR    |  TREGUS 500 EC    |  TREXSTAR    |  TREXXUS    |  VELOCITY    |  X-CHANGE    |  ZINETIC    | 
Pokusný porost ječmene ozimého

Pokusný porost ječmene ozimého

Klas ječmene ozimého

Klas ječmene ozimého

detail