Chemap Agro s.r.o.

TAIFUN 360

Účinná látka

Balení

1 l, 5 l a 10 l kanystr PET; 20 l HDPE kanystr; 600 l plastový kontejner s ocelovým rámem; 1000 l HDPE kontejner
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3
- Aplikační dávka 1 x 6 l přípravku/ha: SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte při aplikační dávce 1 x 6 l přípravku/ha neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek při aplikační dávce přípravku 1 x 6 l/ha zůstává ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m, při 90 % redukci pak není ochranná vzdálenost nutná.
- Aplikační dávka 1 x 3 l přípravku/ha až 1 x 5 l přípravku/ha:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte při aplikačních dávkách 1 x 3 l přípravku/ha až 1 x 5 l přípravku/ha neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek při aplikačních dávkách přípravku 1 x 3 l/ha až 1 x 5 l/ha není ochranná vzdálenost nutná.
- Aplikační dávka 1 x 1,5 l přípravku/ha: SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte při aplikační dávce 1 x 1,5 l přípravku/ha neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek při aplikační dávce přípravku 1 x 1,5 l/ha není ochranná vzdálenost nutná.

Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikačních dávkách přípravku 1 x 4 l/ha a 1 x 5 l/ha zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikační dávce přípravku 1 x 6 l/ha zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, a při 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikační dávce přípravku 1 x 1,5 l/ha zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Méně citlivé plevele
rdesno obojživelné, pohanka opletka, šťovíky, jetel plazivý, kopřiva žahavka, svlačec rolní, lnice květel

Odolné plevele
Přeslička rolní

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Zásah proti vytrvalým a hluboko kořenícím plevelům je úspěšný v době, kdy již vytvořily dostatečnou listovou plochu, při současném zajištění jejího dostatečného smočení. Aby bylo dosaženo při hubení vytrvalých plevelů nejvyšší účinnosti, má být aplikace přípravku provedena v době plného růstu plevelů, od nasazení poupat do odkvětu rostliny. Postřik na pýr se provádí v době, kdy obrostlý pýr má 3–4 nové listy, tj. dosáhne výšky 15–25 cm.

Orná půda: Aplikace se provádí po sklizni plodiny nebo před setím nebo výsadbou. Setí plodin je možné 48 hodin po aplikaci. Trávy mohou být vysévány 5 dnů po aplikaci. Výsadba stromů, keřů apod. je možná 7 dnů po aplikaci. Na vytrvalé plevele ponechte přípravek působit alespoň 5 dnů, na jednoleté plevele alespoň 2 dny. Přípravek se aplikuje max.1× za rok.

Nezemědělská půda: Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách. Dávkování přípravku je podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze. Přípravek se aplikuje max. 1× za rok.

Železnice: Železnice je možno ošetřovat po celé vegetační období, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé později z půdní zásoby semen je nutno aplikaci opakovat. Dávka aplikovaná za vegetační období nesmí překročit maximální registrovanou dávku. Přípravek se aplikuje max. 1× za rok.

Předsklizňové aplikace v plodinách: Vlhkost semen nesmí překračovat v době aplikace 30 %. Vyšší dávku vody použijte na hustší porost. Sláma z ošetřených porostů nesmí být použita k mulčování v zahradnictví.

Přípravek se aplikuje max.1× v plodině. Přípravek nelze použít v množitelských porostech. Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. Vliv na výrobu piva a pečení nebyl testován. Ošetření plodiny určené ke zpracování konzultujte předem se zpracovatelem.

Preemergentní aplikace po zasetí nebo zasázení plodiny: Aplikaci nelze provádět v době, kdy rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy. Přípravek se aplikuje maximálně 1× v plodině.

Ovocné sady: Přípravek se aplikuje po opadu listů do fáze „zeleného poupěte” (BBA 55) u jabloní a hrušní a fáze BBA 57 („otevření kalichů, viditelné bílé vrcholky květů“) u třešní a slivoní. Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Zabraňte kontaktu postřiku s větvemi stromů a kmeny více jak 30 cm nad povrchem půdy.

Přípravek se aplikuje max. 1× za rok.

Lesní porosty, lesní školky: Přípravek se aplikuje v okolí jehličnanů i listnáčů cílenou aplikací. Aplikace během vegetačního období je možná pouze s ochrannou clonou (tj. s kryty trysek), která zabrání kontaminaci a poškození stromků. Přípravek se aplikuje max. 1× za rok.

Louky, pastviny: Přípravek se aplikuje po regeneraci porostu po seči nebo pastvě nebo min. 5 dnů před sečením či pastvou v období červen – říjen při výšce porostu 30–60 cm, pokud není porost hustý a nemá vytvořená zralá semena. Přímý výsev trav nebo jetelovin lze provádět po uplynutí minimálně 5 dnů od aplikace. Přípravek se aplikuje max. 1× za rok.

Rekreační a okrasné plochy: Přípravek může být použit k hubení nežádoucí vegetace v sadech, parcích, výsadbách veřejné zeleně kolem okrasných stromů a keřů apod. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části kulturních rostlin! Přípravek se aplikuje max. 1× za rok.

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.

Po aplikaci by mělo být větší množství rozkládajících se listů, kořenů, oddenků a stolonů zapraveno do půdy důkladnou kultivací nebo odstraněno z pozemku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Taifun 360.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10–14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
všechna požadovaná použití: 1,5 l/ha
5
0
0
0
všechna požadovaná použití: 3,0–5,0 l/ha
5
5
0
0
všechna požadovaná použití: 6,0 l/ha
5
5
5
0


Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Bob POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Cibule PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cukrovka PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hořčice POST před sklizní 8 dnů 8 4 l 100–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Hořčice PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrách POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Hrách PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrušeň POST AT 5 l 200–250 l plevele
Chřest PRE AT 5 l 80–250 l plevele
Jabloň POST AT 5 l 200–250 l plevele
Ječmen jarní PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen jarní POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen ozimý POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen ozimý PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Len POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 100–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Len PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Lesní porosty POST aplikace cílená, ošetření s kryty AT 5 l 200–250 l plevele, dřeviny plevelné
Lesní školky POST aplikace cílená, ošetření s kryty AT 5 l 200–250 l plevele
Louky POST 5 dnů před sklizní, pasením nebo setím 5 6 l 150–250 l obnova TTP, plevele
Nezemědělská půda POST na rekreační a okrasné plochy 5 6 l 100–250 l plevele
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 3-5 l 300 l podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
Orná půda POST po sklizni AT 3 l 200 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 5 l 80–250 l plevele
Orná půda POST po sklizni AT 5 l 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý
Oves jarní PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Oves jarní POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Pór PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice jarní POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice jarní PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 80–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Řepka olejka, jarní PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá PRE AT 1,5 l 80–250 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 100–250 l pýr plazivý, plevele dvouděložné vytrvalé
Slivoň POST AT 5 l 200–250 l plevele
Třešeň POST AT 5 l 200–250 l plevele
Železnice POST AT 5 l 300 l nežádoucí vegetace
detail