BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Oves ozimý

oves setý

Latinský název: Avena sativa
Slovenský název: ovos siaty
Německý název: Saathafer
Anglický název: oat
Proseeds

Zařazení

Lipnicovité-Poaceae

Technologie

V současné době Evropa hledá levná a zároveň kvalitní krmiva a navrací se k pěstování tradičních krmných plodin. Na výsluní se vrací i oves, hojně pěstovaná plodina našich předků (před II. světovou válkou se osevní plochy ovsa pohybovaly mezi 700 000 - 800 000 ha). Hlavní výhodou ovsa je všestranná využitelnost. Lze použít na zelené krmení, samostatně i ve směskách, na senáž či sklizeň zrna. Dalším kladem pěstování ovsa jsou jeho příznivé fytosanitární účinky. Oves má mohutnou kořenovou soustavu, která umožňuje velmi dobře čerpat živiny. Plně využije pro svou výživu i posklizňové zbytky, organické hnojení nebo např. zaoraný drn. Je vhodnou plodinou pro rekultivaci.
Převážná část produkce ovsa je používána pro krmné účely. Pro výživu monogastrických zvířat je vhodnější oves s nízkým podílem pluch (např. Ardo, Azur) nebo oves bezpluchý (nahý). Ve srovnání s ostatními krmnými obilovinami má oves vyšší podíl tuků i dusíkatých látek (především oves nahý). Zrno ovsa je ceněno pro příznivé složení bílkovin s vysokým obsahem esenciálních aminokyselin, zvláště lysinu, vyšší obsah tuku s převládajícím podílem nenasycených mastných kyselin a vysoký obsah minerálů a vitamínů. Oves nahý obsahuje až o 50 % více lysinu než krmný ječmen. Podle zahraničních výzkumů zařazení nahého ovsa do krmné dávky zvyšuje přírůstky u prasat i brojlerů a příznivě ovlivňuje produkci vajec. Důležitý je zejména pro výživu nemocných nebo plemenných zvířat. Alkaloid avenin zvyšuje chutnost ovsa.
Oves se stále více uplatňuje i v lidském jídelníčku. Vysoký obsah beta-glukanů, minerálních prvků a vitamínu E výrazně napomáhají prevenci civilizačních chorob, počínaje nadváhou a konče rakovinou zažívacího traktu. Konzumace ovsa podporuje odbourávání cholesterolu a snižuje obsah krevního cukru. Ovesný olej s vysokým obsahem vitamínu E je součástí řady "omlazujících" kosmetických přípravků.
Oves není náročný na volbu předplodiny a obvykle bývá zařazován jako doběrná plodina. Pro své fytosanitární účinky je vhodným přerušovačem v osevním postupu s vyšší koncentrací obilovin. Není napadán chorobami pat stébel, které jsou běžné u pšenice a ječmene (U jarní pšenice seté po ovsu, byl zjištěn až 6 x nižší výskyt chorob pat stébel, než když byla setá po jarním ječmeni. U ozimé pšenice, seté po ovsu, byl výskyt této choroby až 8 x nižší, než byla-li její předplodinou jarní pšenice). Na půdách s vyšším výskytem háďátka (Heterodera avenae), které napadá všechny obiloviny, je vhodné v osevním postupu zařadit odolnou odrůdu nahého ovsa Abel. Za nejlepší předplodiny ovsa (zvláště v bramborářské oblasti), lze považovat okopaniny a luskoviny. V místech s dostatkem vláhy je možné oves zařadit i po jetelovinách nebo zaoraných travních porostech.
Na půdní podmínky není oves příliš citlivý. Optimální jsou půdy středně těžké, humózní, s dobrou vodní jímavostí. Díky své mohutné kořenové soustavě si dobře poradí i s méně příznivými podmínkami. Nevhodné jsou pouze půdy extrémně zamokřené, v takových podmínkách je možné pěstovat oves pouze pro sklizeň zelené hmoty. Oves můžeme pěstovat i na velmi kyselých půdách. Nejméně vhodné jsou půdy lehké, suché, kde lze oves pěstovat jen v podmínkách pravidelného přísunu srážek během vegetace (650 - 800 mm).
Selgen a.s. nabízí šest pluchatých a dvě nahé odrůdy ovsa:
Ardo (1990) se vyznačuje delším stéblem. Má žluté zrno s nižší HTS. Se svou jemnou pluchou a vysokou hektolitrovou vahou se řadí
mezi ovsy s nejlepší kvalitou zrna. Ve výnosu ovesné rýže se vyrovná odrůdě Auron. Je vhodný jako potravinářský oves. Pro nižší podíl hrubé vlákniny se dobře uplatní ve výživě koní. Na silných půdách a při vyšších dávkách dusíku může poléhat.
Auron (1991) je nejpěstovanější výnosná odrůda. Má středně dlouhé pevné stéblo s dobrou odolností k poléhání. Zrno je velké se středním podílem pluch a vysokou hektolitrovou váhou. Má univerzální použití. Neklan (1998) - nepoléhavá odrůda se střední dálkou stébla. Má vysokou HTS i hektolitrovou váhu. Zejména ve vyšších oblastech pěstitelé ocení ranější zrání. Je registrován pro pěstování v Evropské unii.
Azur (2001) výnosná odrůda se středně velkým jemným zrnem a nejvyšším obsahem dusíkatých látek. Tyto vlastnosti spolu s jeho vysokou hektolitrovou váhou ho zařazují mezi nejkvalitnější ovsy. Má středně dlouhé stéblo, odolnost k poléhání je pouze střední.Vyniká dobrou odolností ke rzi travní. Při přehnojení hrozí poléhání. Pro vysoký obsah bílkovin a nízký podíl nestravitelné vlákniny byl povolen i v EU. Atego (2002) je nejvýnosnější žlutozrnná odrůda s nejlepší odolností k poléhání. Zrno je větší, se středním podílem pluch. Je vhodná pro intenzivnější podmínky. Pro svůj vysoký výnos a nepoléhavost byla povolena v zemích EU.
Vok (2002) výnosná žlutozrnná odrůda vysoce odolná poléhání. Má středně velké zrno s jemnou pluchou a vyšší hektolitrovou vahou. Je rezistentní ke rzi travní i rzi ovesné. Pro tyto vlastnosti je velmi vhodnou odrůdou pro potravinářské i krmné účely. Plastická odrůda, vhodná do intenzivních i méně příznivých podmínek. Abel (1994) je nahý oves určený především pro potravinářské účely, je využíván i pro krmení monogastrických zvířat Tato odrůda se vyznačuje vysokou objemovou hmotností, vysokým obsahem bílkovin, dobrou odolností k poléhání a rezistencí k háďátku ovesnému. Od r.1995 je povolen i v Evropské unii pod názvem Mozart. Izak (1998), nahá odrůda s raným zráním a kratším stéblem, které zaručuje dobrou nepoléhavost. Má vysokou objemovou hmotnost i obsah bílkovin. Nahé ovsy Izak i Abel díky vyššímu podílu tuku v zrně mají vysoký obsah stravitelné energie.

Důležitým faktorem pro vysokou sklizeň kvalitního zrna je setí uznaných osiv, které pocházejí ze zdravých kultur a jsou správně vyčištěna a ošetřena. Použitím certifikovaných osiv s přesně určenými osivovými hodnotami zemědělec získá porosty správně zapojené, zdravé a bez příměsí jiných kulturních či plevelných druhů. Snižuje tím riziko šíření chorob, jako jsou sněti, a nebezpečných plevelů (ovsíř). Použitím vlastního osiva, často nesprávně upraveného, riskujeme ucpávání výsevného ústrojí. Mezerovitý porost hůře odolává poléhání i šíření chorob, což se samozřejmě negativně projeví na výši výnosu i kvalitě zrna. Nejvhodnější přípravou půdy pro oves je podzimní středně hluboká orba, ošetřená (nehrozí-li eroze) tak, aby jarní příprava byla co nejčasnější a nejjednodušší a co nejvíce omezila ztráty zimní vláhy. Oves klíčí při teplotě 3-5 °C, pro nabobtnání a klíčení potřebuje značné množství vody, proto sejeme oves co nejdříve. Časně seté porosty plně využijí vláhu, kratší den i nižší teploty pro tvorbu výnosu, ale také tím pomůžeme omezit poškození vzcházejících rostlin larvami bzunky ječné. Naklíčené zrno i klíční rostliny nejsou citlivé na nízké teploty. Jakmile stav půdy dovolí, hrubou brázdu strhneme těžkými branami, pole vyhnojíme a připravíme seťové lůžko. Nám se nejlépe osvědčila příprava půdy kompaktorem, který ji zároveň urovnává i kypří. Seťové lůžko připravujeme do hloubky 4 - 5 cm pro pluchatý oves a 3 - 4 cm pro oves nahý. Výsevné množství u ovsa je 4 - 5 milionů klíčivých zrn, nižší množství volíme v lepších podmínkách a při raném setí. Oves má nižší odnožovací schopnost, proto na sušších lokalitách a při pozdním setí výsev zvýšíme (až na 5,5 mil.).
Při dávkování umělých hnojiv je třeba vzít do úvahy výrobní oblast, vlastnosti pozemku a použitou předplodinu. Podle těchto kriterií volíme dávku dusíku v rozmezí 40-100 kg/ha. Oves je schopen využívat až ze 60 % dusík z půdní zásoby. Po obilovině či jiné zhoršující plodině je doporučována dávka 75 - 85 kg/ha a 40-50 kg/ha po zlepšující předplodině. Maximální dávky dusíku v bramborářském a horské typu jsou 60-80 kg/ha po zlepšující a 80-100 kg po zhoršující předplodině (vyšší číslo platí pro méně intenzivní podmínky). Vysoké dávky dusíku vedou zvláště na těžkých půdách ve vlhkém roce nebo zamokřeném stanovišti k vyššímu poléhání, prodloužení vegetační doby a větší náchylnosti k chorobám. Dávky do 60 kg N / ha lze aplikovat jednorázově před setím.
Vyšší dávky dusíku se doporučuje dělit na dvakrát. Přihnojení od konce odnožování do počátku sloupkování podporuje diferenciaci základů laty a snižuje redukci odnoží. Přihnojení v plném sloupkování se doporučuje jen u nedostatečně vzešlých a slabě odnožených porostů. Dávka dusíku aplikovaná před metáním nebo v době metání přispívá ke zvýšení objemové hmotnosti zrna a obsahu bílkovin v obilkách. Důležitý je vyvážený poměr N:P:K 1:0,3-0,4:0,8-1,4. Oves dobře využívá živiny z organické hmoty (hnůj, drn, zelené hnojení). Dobře snáší i kyselejší půdy. Je vděčný za doplnění mědi a manganu při jejich nedostatku v půdě. Po zlepšující či hnojené předplodině dobře využije živiny z půdní zásoby. Použití morforegulátorů (dle metodiky) je opodstatněné pouze v případě hrozícího silného poléhání (těžké půdy, přehnojené porosty).
Oves má velmi dobrou konkurenční schopnost vůči plevelům. Při dodržení agrotechnických zásad boje s plevely není většinou chemické ošetření v dobře zapojených porostech potřeba. Při vyšším výskytu plevelů se řídíme metodikou.
V České republice se na ovsu vyskytují nejčastěji tyto houbové choroby: rez travní, rez ovesná, padlí travní, sněť a hnědá skvrnitost. Chemická ochrana proti těmto chorobám je velmi obtížná, protože není pro oves registrován žádný fungicidní přípravek. Ochrana tedy spočívá ve správné volbě lokality (nevhodné jsou vlhké, uzavřené oblasti), dodržování osevního postupu, optimální dávka dusíku a volba vhodné odrůdy.
Rez travní - Puccinia graminis - se projevuje červenohnědými až hnědočernými kupkami spor především na stéble, při větším napadení i v latách. U napadených rostlin klesá fotobiosyntéza, urychluje se dozrávání. Snižuje se počet klásků i zrn v rostlině. Ztráty na výnosech mohou dosáhnout až 20 %, výrazně se zhoršuje kvalita zrna. Odrůda Azur a Vok mají vysokou odolnost k této rzi.
Rez ovesná - Puccinia coronata - zvaná též rez korunková. Spory mají žlutooranžovou až oranžovohnědou barvu, kupky spor se vyskytují především na listech. Na polích, kde se právě oves nepěstuje, je hostitelem rzi i oves hluchý. Ochrana spočívá v ničení mezihostitelů (řešetlák), plevelných hostitelských druhů a pěstování odolných odrůd. Odrůda Vok má velmi dobrou úroveň rezistence k této chorobě.
Padlí travní - Erysiphe graminis, se projevuje bělavými, později šedohnědými povlaky mycelia na listech. Listy předčasně žloutnou a odumírají. Růst rostliny se zpomaluje nebo zastavuje, vytváří se méně odnoží, klesá počet zrn v rostlině i jejich hmotnost. Pro prevenci je třeba dbát na důkladné zaorání posklizňových zbytků, včasný výsev, správnou hustotu porostu a vyrovnanou výživu.
Sněť prašná ovesná - Ustilago avenae napadá kulturní i plané druhy ovsů, jednotlivé klásky a zrny jsou přeměněny v černou masu spor, které jsou zpočátku kryty jemnou stříbrošedou blankou. Choroba se přenáší osivem. Před snětí dostatečně chrání nákup certifikovaného osiva, je možné moření dle metodiky. Hnědá skvrnitost ovsa - Helmintosporium avenae, napadá kulturní i plané druhy ovsů, napadení se projevuje olivově zbavenými, později hnědými skvrnami. Okraje skvrn jsou tmavěji obroubené. Pravidla ochrany jsou stejná jako u padlí.
Nejvýznamnějším škůdcem ovsa je bzunka ječná. Největší škody může způsobit její první generace, larvy napadají klíční rostliny, které odumírají, nebo dochází k poškození hlavního stébla. Ochranou je včasné setí. Při pozdnějším výsevu, vzchází-li rostliny za vyšších teplot, je vhodné použít insekticid. Larvy druhá generace bzunky se živí základy kvítků a později obilkami v mléčné zralosti, chemickou ochranu provádíme jen při větším výskytu. Zejména u potravinářských porostů je důležitý správný výběr insekticidu dle metodiky. Z dalších hmyzích škůdců se na ovsu vyskytují mšice a třásněnky, škodící sáním, a kohoutek, jehož larvy vyžírají na listech jemné proužky. Chemická ochrana je adekvátní jen při přemnožení škůdce.
Na ovse i ostatních obilovinách škodí háďátko ovesné, jehož larvy parazitují na kořenech. Zamořené jsou zejména půdy v oblastech s vysokou koncentrací pěstování obilnin. Napadené rostliny jsou zakrslé a často nevymetají. Ochranou je především správné střídání plodin a pěstování odolných odrůd. Oves nahý Abel je odolný k napadení tímto škůdcem.
Oves sklízíme v plné zralosti (sláma a laty jsou žluté, kolénka ve spodní části stébla mohou být ještě zelená). V běžné zemědělské praxi se většinou oves sklízí až jako poslední obilnina, přezráváním porostů však dochází k velkým ztrátám ulamováním klásků. U jemnopluchých ovsů (Ardo, Azur) a ovsa nahého je nutné kontrolovat intenzitu výmlatu. Nejvhodnější pro sklizeň je vlhkost 12-15 %, při sklizni přeschlých porostů dochází zejména u nahých ovsů k mechanickému poškozování zrna a sklizňovým ztrátám v důsledku ulámání klásků, zatímco za vlhka se zrno špatně uvolňuje z laty.
Po sklizni je zrno ovsa nutné co nejdříve vyčistit a nahý oves skladovat nejlépe při vlhkosti do 13%.

Převzato z www.selgen.cz

Herbicidy

ALIBERON    |  ARRVA    |  BARBARIAN SUPER 360    |  BIATHLON 4D    |  CLAP    |  CLINIC TF    |  CLINIC XTREME    |  CLIOPHAR 600 SL    |  CLYDE    |  DOMINATOR 360 TF    |  EMCEE    |  FIGARO 360    |  FLUROSTAR FORTE    |  FRAGMA    |  GALLUP SUPER 360    |  GLISTER ULTRA    |  KINVARA    |  LANDMASTER 360 TF    |  LECTOR MAX    |  MADRIGAL 360    |  MINSTREL    |  ORPEN    |  PARAMOUNT MAX    |  SARACEN    |  SARACEN MAX    |  SAVVY    |  SENTRALLAS    |  TAIFUN 360    |  TARTAN SUPER 360    |  TBM 75 WG    |  TribenGUARD    |  VALENTIA    |  VIVAL 360 TF    | 

Fungicidy

ASCRA XPRO    |  DIFEND EXTRA    |  FLEXITY    |  FLOSUL    |  FLUTRIX 050 FS    |  GLOBAZTAR 250 SC    |  HUTTON  Koupit přípravek  |  IMTREX XE    |  KINTO PLUS    |  PROTENDO EXTRA    |  REDIGO PRO    |  REVYCARE    |  REVYSTAR XL    |  SERENADE ASO  Koupit přípravek  |  SILTRA XPRO    |  SIRANO    |  SPORTAK EW    |  TEBUSIP    |  TERN 750 EC    |  VIBRANCE DUO    |  VIBRANCE DUO 50 FS    |  VIBRANCE GOLD    |  VIBRANCE STAR    |  VIBRANCE STAR 70 FS    |  VIBRANCE TRIO    |  VIBRANCE TRIO 60 FS    |  VIBRANCE TZ    | 

Insekticidy

AXCELA TS    |  CYPERKILL MAX  Koupit přípravek  |  DECIS FORTE    |  ECOMETAL    |  HUNTER SPU    |  IRONMAX PRO    |  JAGER    |  KAISO SORBIE    |  LIMA ORO 5%    |  METAREX ONE    |  PIRIMOR 50 WG    |  PREV-GOLD    |  SCATTO    |  SHERPA 100 EW    |  VITROL GB    |  XIREN TS    | 

Ostatní přípravky

ADAPTIC  Koupit přípravek  |  AKTI pH    |  AKTIFER ALGI    |  AKTIFER GREEN    |  AKTIFER GROW    |  AKTIFER MACRO    |  AKTIFER MACRO EXTRA    |  AKTIFER MICRO    |  AKTIFER S    |  AKTIFER SEEDS+    |  AKTIFER SUPERPHOS + CU    |  ALBIT    |  ALBIT MAX    |  ALL Mikro    |  ALTELA  Koupit přípravek  |  ARY-AMIN C    |  CALIBRA CARBO    |  CELSTAR 750 SL    |  CUADRO NT    |  GROUNDED    |  LAIVEN - FLORA    |  LIMITAR    |  MAXIeN    |  MEDAX MAX    |  MEMCOMBA    |  MOXA EC    |  NPK Prosilic    |  PERIDIAM ACTIVE 110    |  PERIDIAM ECO EC107    |  PERIDIAM QUALITY 103    |  PLANTAKTIV    |  REEF    |  RETACEL EXTRA R 68  Koupit přípravek  |  ROCK EFFECT NEW  Koupit přípravek  |  ROLLWET  Koupit přípravek  |  STABILAN 750 SL  Koupit přípravek  |  SUPERMAG    |  TONIVIT    |  VELOCITY    | 
Vymetaný oves setý

Vymetaný oves setý

detail