BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CLINIC TF

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikační dávku nad 6 l přípravku/ha.

SPe3:
- Aplikační dávka 8 l přípravku/ha (2880 g ú.l./ha): SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Aplikační dávka 6 a 5 l přípravku/ha (2160 a 1800 g ú.l./ha): SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

pšenice, ječmen, oves hrách, bob, len setý (olejný), hořčice, řepka olejka, cibule, pór, cukrovka, vodnice, tuřín, chřest, nezemědělská půda, propustné půdní povrchy, nepropustné půdní povrchy, veřejně přístupné plochy, mimoprodukční plochy, orná půda

80–250 l/ha

postřik

jádroviny, peckoviny

200–400 l/ha

postřik

lesní hospodářství

postřik

lesní porosty

80–250 l/ha - před výsadbou,

200–250 l/ha - po výsadbě

postřik

louky a pastviny

150–250 l/ha

postřik

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

louky a pastviny

Zákaz spásání nebo sklizně ošetřených rostlin za účelem zkrmování hospodářským zvířatům.

Pokyny pro aplikaci:

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuto 4–5 listů (10–15 cm). Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější na počátku kvetení. Jednoleté trávy by měly mít vyvinuty alespoň 5 cm listové plochy a jednoleté dvouděložné plevele alespoň 2 pravé listy.

Přípravek nedostatečně účinkuje na přesličku rolní.

Před výsevem plodin se doporučuje odumřelou organickou hmotu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Aplikace po výsevu před vzejitím

Pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, hrách, bob, hořčice, len olejný, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: Plodina na ošetřovaném pozemku nesmí být vzešlá.

Chřest: Dávkování: jednoleté plevele - 1,5 l/ha; vytrvalé plevele - 5,0 l/ha. Před aplikací se ujistěte, že žádné prýty nejsou vzešlé.

Louky a pastviny - obnova porostu

Aplikujte na porost 30–60 cm vysoký, který není příliš hustý a neobsahuje zralá semena. Kultivaci nebo sečení provádějte nejdříve 5 dní po aplikaci.

Nezemědělská půda, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchy

Svahy silnic/dálnic, cesty, zpevněné povrchy, podél plotů a zdí, průmyslové areály: Aplikaci provádějte pouze v době aktivního růstu plevelů (obvykle březen až říjen). Aplikaci omezte pouze na vyskytující se plevele. Aplikace nesmí být prováděna ve sklenících a fóliovnících.

Veřejně přístupné plochy

Plochy s okrasnými rostlinami včetně stromů, okolo okrasných rostlin, plochy určené pro výsadbu okrasných rostlin: Přípravek nesmí zasáhnout okrasné rostliny!

Ovocné sady

Jádroviny, peckoviny: Aplikace může být prováděna u stromů nejdříve 2 roky po výsadbě, po podzimním opadů listů před fází zeleného poupěte u jádrovin (BBCH 56) a před fází bílého poupěte u peckovin (BBCH 57). Zabraňte kontaktu s větvemi a kmenem ve výšce více jak 30 cm nad povrchem půdy.

Mimoprodukční plochy

Přípravek se používá k likvidaci vegetace na pozemcích nevyužívaných k zemědělské produkci (půda uložená do klidu). Na jaře aplikujte až v době, kdy plevele prošly periodou minimálně 21 dní aktivního růstu. Dodržte lhůtu minimálně 5 dnů před následným setím nebo zpracováním půdy.

Lesní porosty

Před výsadbou: Všechny druhy stromů mohou být vysazovány nejdříve 7 dní po aplikaci.

Po výsadbě jehličnatých a listnatých stromů - aplikace s kryty: Je nutné použít ochranné kryty v době aktivního růstu. Dávkování: jednoleté a vytrvalé plevele - 4,0 l/ha, plevelné dřeviny - 8,0 l/ha.

Po výsadbě jehličnatých stromů - aplikace plošná: Aplikace je bezpečná když jsou jehličnany plně dormantní po vyzrání letorostů. Je doporučeno otestovat selektivitu daných druhů v místních podmínkách ošetřením malé plochy před velkoplošným použitím. Pro předcházení poškození jánských či proleptických výhonů by měla být aplikace směřována pryč od vrcholových pupenů.

Lesní hospodářství

Potlačení pařezové výmladnosti – aplikace na pařezy: Aplikujte na čerstvé pařezy do týdne po těžbě. Aplikace může být prováděna mimo dobu jarního toku mízy.

Orná půda - aplikace před setím a sázením plodin

Dodržte lhůtu nejméně 5 dnů mezi aplikací a následným zpracováním půdy či setím.

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících. Nepoužívejte podél živých plotů.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

aplikační dávka 8,0 l přípravku/ha

5

5

0

0

aplikační dávka 5,0 l a 6,0 l přípravku/ha

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cibule PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cukrovka PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hořčice PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrách PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrušeň POST AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Chřest PRE AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Jabloň POST AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Ječmen jarní PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen ozimý PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Len PRS 2 dny před setím 2 1,5 l len setý (olejný), výdrol obilnin, plevele jednoleté
Lesní hospodářství POST potlačení pařezové výmladnosti - 10 %
Lesní porosty POST po výsadbě - aplikace s kryty - 8 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, dřeviny plevelné
Lesní porosty PRS 7 dnů před výsadbou 7 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní porosty POST po výsadbě - aplikace plošná - 3 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Louky POST obnova TTP - 5 dnů před kultivací nebo sečením 5 6 l
Meruňka POST AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Nezemědělská půda POST - 5 l veřejně přístupné plochy, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Nezemědělská půda POST - 5 l nezemědělská půda, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchy, s výjimkou oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Oves jarní PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Oves ozimý PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pastviny POST obnova TTP - 5 dnů před kultivací nebo sečením 5 6 l
Pór PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice jarní PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, jarní PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Slivoň POST AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Třešeň POST AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Tuřín PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Višeň POST AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Vodnice PRS 2 dny před setím 2 1,5 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Zemědělská půda PRS 5 dnů před setím nebo zpracováním půdy 5 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
detail