Chemap Agro s.r.o.

CLINIC TF

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6 l přípravku /ha.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, chřest, cibule, cukrovka, hrách, ječmen, len setý (olejný), mimoprodukční plochy, nepropustné půdní povrchy, nezemědělská půda, orná půda, oves, pór, propustné půdní povrchy, pšenice, tuřín, veřejně přístupné plochy, vodnice

80–250 l/ha

postřik

hořčice, řepka olejka

100–250 l/ha

postřik

jádroviny, peckoviny

200–400 l/ha

postřik

lesní hospodářství

nátěr, postřik, aplikace do záseků

lesní porosty

80–250 l/ha - před výsadbou

200–250 l/ha - po výsadbě

postřik

louky a pastviny

150–250 l/ha

postřik

Pokyny pro aplikaci:

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuto 4–5 listů (10–15 cm). Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější na počátku kvetení. Jednoleté trávy by měly mít vyvinuty alespoň 5 cm listové plochy a jednoleté dvouděložné plevele alespoň 2 pravé listy. Přípravek nedostatečně účinkuje na přesličku rolní.

Před výsevem plodin se doporučuje odumřelou organickou hmotu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Předsklizňová aplikace

- pšenice, ječmen, oves:

Aplikujte v době, kdy nemladší rostliny mají vlhkost zrna nižší než 30 %, ne později než 7 dní před sklizní. Neošetřujte porosty určené k produkci osiva. Sláma může být použita ke všem účelům kromě zahradnického mulče. Po sklizni musí být sláma rozřezána a zapravena nebo odstraněna z pozemku. Vliv na zpracování v pivovarnictví a pekárenství konzultujte se zpracovatelem.

Dávkování: pýr plazivý, plevele vytrvalé – 4,0 l/ha, jednoleté plevele, desikace - 1,5 l/ha

- řepka olejka, hořčice:

Aplikujte v době, kdy je vlhkost semen nižší než 30 %.

Ošetřujte plodiny v těchto intervalech: řepka olejka: 14–21 dní před sklizní, hořčice: 8–10 dní před sklizní.

Neošetřujte porosty určené k produkci osiva.

Po sklizni musí být sláma rozřezána a zapravena nebo odstraněna z pozemku.

Dávkování: pýr plazivý, plevele vytrvalé - 4,0 l/ha, jednoleté plevele, desikace - 1,5 l/ha

- hrách pro mechanizovanou sklizeň, bob:

Aplikujte v době, kdy je vlhkost zrna nižší než 30 %, ne později než 7 dní před sklizní. Neošetřujte porosty určené k produkci osiva.

- len olejný:

Aplikujte v době, kdy je vlhkost semen nižší než 30 %, 14–28 dní před sklizní. Neošetřujte porosty určené k produkci osiva.

Dávkování: pýr plazivý, plevele vytrvalé - 4,0 l/ha, desikace - 1,5 l/ha

Aplikace na strniště

Neprovádějte zpracování půdy před aplikací.

Dávkování: pýr plazivý, plevele vytrvalé - 4,0 l/ha, výdrol obilnin, jednoleté plevele - 1,5 l/ha

V případě aplikace dávky 4,0 l/ha dodržte lhůtu nejméně 5 dnů mezi aplikací a následným zpracováním půdy či setím. U dávky 1,5 l/ha může být prováděna kultivace 24 hodin po aplikaci. Přímé setí může být prováděno 2 dny po aplikaci. Výsadba stromů může být prováděna 7 dnů po aplikaci.

Aplikace po výsevu před vzejitím

- pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, hrách, bob, hořčice, len olejný, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór:

Plodina na ošetřovaném pozemku nesmí být vzešlá.

- chřest:

Dávkování: jednoleté plevele - 1,5 l/ha, vytrvalé plevele - 5,0 l/ha

Před aplikací se ujistěte, že žádné prýty nejsou vzešlé.

Louky a pastviny - obnova porostu

Aplikujte na porost 30–60 cm vysoký, který není příliš hustý a neobsahuje zralá semena. Kultivaci nebo sečení provádějte nejdříve 5 dní po aplikaci.

Nezemědělská půda, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchy

- svahy silnic/dálnic, cesty, zpevněné povrchy, podél plotů a zdí, průmyslové areály:

Aplikaci provádějte pouze v době aktivního růstu plevelů (obvykle březen až říjen). Aplikaci omezte pouze na vyskytující se plevele. Aplikace nesmí být prováděna ve sklenících a fóliovnících.

Veřejně přístupné plochy

- plochy s okrasnými rostlinami včetně stromů, okolo okrasných rostlin, plochy určené pro výsadbu okrasných rostlin:

Lze použít knotové aplikační zařízení. Přípravek nesmí zasáhnout okrasné rostliny!

Ovocné sady

- jádroviny, peckoviny:

Aplikace může být prováděna u stromů nejdříve 2 roky po výsadbě, po podzimním opadů listů před fází zeleného poupěte u jádrovin (BBCH 56) a před fází bílého poupěte u peckovin (BBCH 57). Zabraňte kontaktu s větvemi a kmenem ve výšce více jak 30 cm nad povrchem půdy.

Mimoprodukční plochy

Přípravek se používá k likvidaci vegetace na pozemcích nevyužívaných k zemědělské produkci (půda uložená do klidu):

Na jaře aplikujte až v době, kdy plevele prošli periodou minimálně 21 dní aktivního růstu. Dodržte lhůtu minimálně 5 dnů před následným setím nebo zpracováním půdy.

Lesní porosty

- před výsadbou:

Všechny druhy stromů mohou být vysazovány nejdříve 7 dní po aplikaci.

- po výsadbě jehličnatých a listnatých stromů - aplikace s kryty:

Je nutné použít ochranné kryty v době aktivního růstu.

Dávkování: jednoleté a vytrvalé plevele - 4,0 l/ha, plevelné dřeviny - 10 l/ha

- po výsadbě jehličnatých stromů - aplikace plošná:

Aplikace je bezpečná, když jsou jehličnany plně dormantní po vyzrání letorostů. Je doporučeno otestovat selektivitu daných druhů v místních podmínkách ošetřením malé plochy před velkoplošným použitím. Pro předcházení poškození jánských či proleptických výhonů by měla být aplikace směřována pryč od vrcholových pupenů.

Lesní hospodářství

- potlačení pařezové výmladnosti - aplikace na pařezy:

Aplikujte na čerstvé pařezy do týdne po těžbě. Aplikace může být prováděna mimo dobu jarního toku mízy.

- chemická probírka - aplikace do záseků:

Aplikujte 2 ml přípravku do každého záseku. U stromů do průměru 10 cm vytvořte sekyrou 1 zásek a u stromů o průměru nad 10 cm vytvořte 2–3 záseky pro aplikaci. Aplikace může být prováděna mimo dobu jarního toku mízy.

Aplikace před setím a sázením plodin

Dodržte lhůtu nejméně 5 dnů mezi aplikací a následným zpracováním půdy či setím.

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících. Nepoužívejte podél živých plotů.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových

rostlin [m]

všechna použití

5

5

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST před sklizní 7 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Bob PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Broskvoň POST AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Cibule PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cukrovka PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hořčice PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hořčice POST před sklizní 8 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Hrách POST před sklizní 7 4 l pouze hrách pro mechanizovanou sklizeň, max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Hrách PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrušeň POST AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Chřest PRE před vzcházením AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Jabloň POST AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Ječmen jarní POST před sklizní 7 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Ječmen jarní PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen ozimý PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen ozimý POST před sklizní 7 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Len POST před sklizní 14 4 l pouze len setý (olejný), max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Len PRE před vzcházením AT 1,5 l pouze len setý (olejný), max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Lesní hospodářství POST chemická probírka, aplikace do záseků AT 2 ml max. 1×
Lesní hospodářství POST potlačení pařezové výmladnosti, nátěr, postřik AT 10 % max. 1×
Lesní porosty POST po výsadbě, aplikace s kryty AT 3 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní porosty POST AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní porosty POST po výsadbě, aplikace s kryty AT 10 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé, dřeviny plevelné
Louky POST obnova TTP 5 6 l max. 1×
Meruňka POST AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Nezemědělská půda POST AT 5 l nezemědělská půda, mimoprodukční plochy, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchy, veřejně přístupné plochy, max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Orná půda POST strniště AT 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Oves jarní POST před sklizní 7 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Oves jarní PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Oves ozimý POST před sklizní 7 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Oves ozimý PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pastviny POST obnova TTP 5 6 l max. 1×
Pór PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice jarní POST před sklizní 7 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Pšenice jarní PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá POST před sklizní 7 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Pšenice ozimá PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, jarní PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele vytrvalé, plevele jednoleté
Slivoň POST AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Třešeň POST AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Tuřín PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Višeň POST AT 5 l max. 1×, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Vodnice PRE před vzcházením AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
detail