Chemap Agro s.r.o.

GALLUP SUPER 360

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

OP II. st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

různé plodiny, půda dočasně neobdělávaná

150–250 l/ha

postřik

bob, chřest, hořčice, hrách, ječmen, len, nezemědělská půda, orná půda, oves,

pšenice, půda sousedící s  vodními plochami, řepka olejka, strniště

80–250 l/ha

postřik

cibule,cukrovka, pór, tuřín, vodnice

80–125 l/ha

postřik

jádroviny, peckoviny

200–400 l/ha

postřik

louky a pastviny

200–250 l/ha

postřik

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou. Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé. Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5–6 listů a jsou 12–15 cm vysoké. Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu.

Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní.

Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Před vzejitím polních plodin

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny. Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy. Pšenice, ječmen, oves: Aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin. Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: Aplikujte do 48 hodin po zasetí.

Chřest

Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty alespoň 15 mm vrstvou půdy. Dávkování přípravku - jednoleté plevele: 1,5 l/ha, - vytrvalé trávy: 4,0 l/ha, - vytrvalé dvouděložné plevele: 5,0 l/ha.

Pšenice, ječmen, oves - likvidace plevelů, desikace

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti. Nepoužívejte v množitelských porostech. Aplikaci v porostech určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení. Dávkování přípravku - jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2,0 l/ha, 80–150 l vody/ha; - střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha; - vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4,0 l/ha, 150–250 l vody/ha. Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.

Pšenice, ječmen - desikace

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti. Nepoužívejte v množitelských porostech. Aplikaci v porostech určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení. Dávku 1,5 l/ha použijte při výskytu jednoletých dvouděložných plevelů. Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.

Řepka olejka, hořčice, len, bob, hrách - likvidace plevelů, desikace

Přípravek se aplikuje v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti. Bob, hrách - sklizeň provádějte nejdříve 7 dnů po aplikaci. Hořčice - sklizeň provádějte nejdříve 8 dnů po aplikaci. Řepka olejka, len - sklizeň provádějte nejdříve 14 dnů po aplikaci. Nepoužívejte v množitelských porostech. Dávkování přípravku - střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha; - vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4,0 l/ha.

Orná půda, strniště

Dávkování přípravku - jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha, kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci, setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci; - jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2,0 l/ha, 80–150 l vody/ha; - střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha, - vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha; - vytrvalé dvouděložné plevele: 5,0 l/ha, 150–250 l vody/ha, kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Zrušení porostu a likvidace plevelů

Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly požadovaného výnosu nebo kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupami apod.). Dávkování přípravku - jednoleté plevele: 1,5 l/ha, 80–125 l vody/ha;

Vytrvalé trávovité plevele: 4,0 l/ha

Vytrvalé dvouděložné plevele: 5,0 l/ha; 150–250 l vody/ha

Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Louky a pastviny

Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů.

Dávkování přípravku:

1–2leté porosty s jednoletými plevely: 3,0 l/ha

2–4leté porosty s vytrvalými trávami: 4,0 l/ha

4–7leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5,0 l/ha

Starší porosty s výskytem starčeku přímětníku nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 l/ha

200–250 l vody/ha

Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Dočasně neobdělávaná půda

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci; 80-150 l vody/ha

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha

Zaplevelení starčekem přímětníkem nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6,0 l/ha; 150–250 l vody/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Jádroviny, peckoviny

Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Aplikujte na podzim po opadu listů nebo před fází „zeleného poupěte” u jádrovin a fází „otevření kalichů“(viditelné bílé vrcholky květů) u peckovin. Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů.

Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

Nezemědělská půda

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod.

Dávkování přípravku:

Standardní dávka: 4,0 l/ha

V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6,0 l/ha

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Půda sousedící s vodními plochami

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží, rybníků apod.

Dávkování přípravku:

Standardní dávka: 4,0 l/ha

V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6,0 l/ha

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena a hadice. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

všechny indikace

5

5

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30% 7 3-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Bob PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Broskvoň POST plevele AT 5 l 200–400 l max. 1×
Cibule PRE AT 1,5 l 80–125 l max. 1×
Cukrovka PRE AT 1,5 l 80–125 l max. 1×
Hořčice PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Hořčice POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30% 8 3-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Hrách POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30% 7 3-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Hrách PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Hrušeň POST plevele AT 5 l 200–400 l max. 1×
Chřest PRE AT 1,5-5 l 80–250 l max. 1×
Jabloň POST plevele AT 5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 1-1,5 l 80–250 l max. 1×, desikace
Ječmen jarní PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Ječmen jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 2-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Ječmen ozimý PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Ječmen ozimý POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 1-1,5 l 80–250 l max. 1×, desikace
Ječmen ozimý POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 2-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Len POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30% 14 3-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Len PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Louky POST nejpozději 5 dnů před sklizní, spásáním, setím AT 3-6 l 200–250 l max. 1×, obnova TTP
Meruňka POST plevele AT 5 l 200–400 l max. 1×
Nezemědělská půda POST plevele AT 4-6 l 80–250 l max. 1×
Okolí vodních ploch POST plevele, půda sousedící s vodními plochami AT 4-6 l 80–250 l max. 1×
Orná půda PRE nejpozději 2 dny před setím nebo sázením AT 1,5-5 l 80–250 l max. 1×, orná půda, strniště
Oves jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 2-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Oves jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 1-1,5 l 80–250 l max. 1×, desikace
Oves jarní PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Oves ozimý POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 1-1,5 l 80–250 l max. 1×, desikace
Oves ozimý PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Oves ozimý POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 2-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Pastviny POST nejpozději 5 dnů před sklizní, spásáním, setím AT 3-6 l 200–250 l max. 1×, obnova TTP
Polní plodiny POST zrušení porostu, plevele AT 1,5-5 l 150–250 l max. 1×
Pór PRE AT 1,5 l 80–125 l max. 1×
Pšenice jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 1-1,5 l 80–250 l max. 1×, desikace
Pšenice jarní PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Pšenice jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 2-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Pšenice ozimá POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 1-1,5 l 80–250 l max. 1×, desikace
Pšenice ozimá PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Pšenice ozimá POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 2-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Řepka olejka, jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30% 14 3-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Řepka olejka, jarní PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30% 14 3-4 l 80–250 l max. 1×, plevele, desikace
Řepka olejka, ozimá PRE AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Slivoň POST plevele AT 5 l 200–400 l max. 1×
Třešeň POST plevele AT 5 l 200–400 l max. 1×
Tuřín PRE AT 1,5 l 80–125 l max. 1×
Višeň POST plevele AT 5 l 200–400 l max. 1×
Vodnice PRE AT 1,5 l 80–125 l max. 1×
Zemědělská půda POST půda dočasně neobdělávaná AT 1,5-6 l 150–250 l max. 1×
Agro Aliance
Bayer CropScience
AG NOVACHEM s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
www.listova-hnojiva.com
Prograin-Zia s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
19%
5%
3%
20%
3%
51%
detail