Chemap Agro s.r.o.

SAVVY

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
Přípravek se aplikuje pouze na jaře.

SPe2
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% a 75% redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: hořčice rolní, ptačinec prostřední, kakost měkký, hluchavka nachová, merlík bílý (jen do fáze BBCH 12), rozrazil perský, pomněnka rolní (jen do fáze BBCH 12), tetlucha kozí pysk, konopice rolní, rdesno ptačí (jen do fáze BBCH 12), heřmánkovec přímořský, kopřiva žahavka, violka rolní (jen do fáze BBCH 12), nepatrnec rolní, mák vlčí, rdesno červivec, rdesno blešník kokoška pastuší tobolka, mléč zelinný (jen do fáze BBCH 12), výdrol řepky, plevelná řepa.
Méně citlivé plevele: opletka obecná.

Doporučení

Přípravek se aplikuje maximálně 1× v plodině.

Přípravek se aplikuje pouze na jaře.

Obilniny: Savvy aplikujte pouze v období, kdy má plodina vyvinuté aspoň dva listy (pšenice, oves, tritikale) nebo tři listy (ječmen) dříve, než nastane fáze prodlužování listové pochvy praporcového listu.

Len: Savvy aplikujte do aktivně rostoucího lnu v období od růstové fáze vyvinutého prvního páru pravých listů do výšky 30 cm či před objevením se květních pupenů podle toho, co nastane dříve. Při aplikaci zabraňte překrytí postřikových pásů. Zákaz použití lnu pro potravinářské účely a účely zkrmování hospodářskými zvířaty.

Půda dočasně ležící ladem (úhor): Savvy může být aplikován na půdě dočasně ležící ladem (úhor) na dostatečný rostlinný pokryv tvořený převážně trávami, pšenicí, ječmenem, ovsem nebo tritikale. U trav se mohou objevit barevné změny nebo zakrslost rostlin. Savvy je selektivní ke vzcházejícím obilninám od fáze BBCH 13, ale nemůže být použit ve vzcházejících trávách. Zelený materiál z ošetřených ploch - zákaz spásání, použití pro spotřebu lidskou nebo zvířaty a použití jako podestýlky.

Dávka vody: Aplikujte ve 100–200 l vody na hektar. V případě hustého porostu nebo vyššího zaplevelení použijte 400 l vody na ha.

Upřesnění podmínek aplikace: Nejlepší účinnosti je dosahováno při aplikaci v období intenzivního růstu plevelů (při optimální půdní vlhkosti, teplotě a relativní vlhkosti vzduchu), pokud jsou plevele v raných růstových fázích (BBCH 10–16). Účinek může být snížen vlivem sucha.

Náhradní a následné plodiny: V případě nutnosti likvidace ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici. Před setím musí být půda zpracována do hloubky aspoň 15 cm.

- Obilniny: Po aplikaci herbicidu Savvy je možné jako následné plodiny ve stejném kalendářním roce zařadit pouze obilniny, řepku a trávy.

- Len, rostlinný pokryv na půdě dočasně ležící ladem (úhor): Po aplikaci přípravku Savvy je následujících 16 měsíců možné zařazovat jako následné plodiny pouze obilniny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Obzvláště citlivé jsou dvouděložné plodiny.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Čištění postřikovače

Aby při použití postřikovače nedošlo později k poškození jiných plodin než obilnin, následujícím způsobem pečlivě odstraňte stopy přípravku z mísícího zařízení a postřikovače:

• Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

• Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky (min. 1/10 objemu nádrže).

• Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte 50 ml čistícího přípravku All Clear Extra na 10 l vody, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž doplňte vodou a ponechte 15 minut stát při míchání, znovu propláchněte ramena, hadice a trysky a nádrž zcela vyprázdněte.

• Trysky a sítka čistěte odděleně v nádobě s čistícím roztokem (50 ml All Clear Extra na 10 l vody) a pak propláchněte čistou vodou.

• Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž zcela vypusťte.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, ječmen, oves, tritikale, len, půda dočasně ležící ladem (úhor)
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pšenice, ječmen, oves, tritikale, len, půda dočasně ležící ladem (úhor)
5
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST do 39 BBCH AT 30 g 100-400 l
Ječmen ozimý POST do 39 BBCH AT 30 g 100-400 l
Len POST do výšky 30 cm/ před objevením se květních pupenů AT 30 g 100-400 l
Oves jarní POST do 39 BBCH AT 30 g 100-400 l
Pšenice jarní POST do 39 BBCH AT 30 g 100-400 l
Pšenice ozimá POST do 39 BBCH AT 30 g 100-400 l
Tritikale ozimé POST do 39 BBCH AT 30 g 100-400 l
Úhorové plochy POST před 1. srpnem AT 30 g 100-400 l půda dočasně ležící ladem (úhor)
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail