Chemap Agro s.r.o.

SAVVY

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metsulfuron-methyl, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pro aplikaci na půdu dočasně neobdělávanou.

SPe3
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen jarní, oves jarní, pšenice jarní

150–400 l/ha

postřik

ječmen ozimý, oves ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, půda dočasně neobdělávaná

100–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: hořčice rolní, ptačinec prostřední, kakost měkký, hluchavka nachová, merlík bílý (jen do fáze BBCH 12), rozrazil perský, pomněnka rolní (jen do fáze BBCH 12), tetlucha kozí pysk, konopice rolní, rdesno ptačí (jen do fáze BBCH 12), heřmánkovec přímořský, kopřiva žahavka, violka rolní (jen do fáze BBCH 12), nepatrnec rolní, mák vlčí, rdesno červivec, rdesno blešník, kokoška pastuší tobolka, mléč zelinný (jen do fáze BBCH 12), výdrol řepky, plevelná řepa;

- méně citlivé plevele: opletka obecná.

Návod k použití:

Obilniny - Savvy aplikujte na jaře, od začátku sloupkování do fáze praporcového listu.

Půda dočasně ležící ladem (úhor) - Savvy může být aplikován na půdě dočasně ležící ladem (úhor) na dostatečný rostlinný pokryv tvořený převážně trávami, pšenicí, ječmenem, ovsem nebo tritikale. U trav se mohou objevit barevné změny nebo zakrslost rostlin. Savvy je selektivní ke vzcházejícím obilninám od fáze BBCH 13, ale nemůže být použit ve vzcházejících trávách.

Upřesnění podmínek aplikace:

Nejlepší účinnosti je dosahováno při aplikaci v období intenzivního růstu plevelů (při optimální půdní vlhkosti, teplotě a relativní vlhkosti vzduchu), pokud jsou plevele v raných růstových fázích (BBCH 10–16). Účinek může být snížen vlivem sucha.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Dbejte na to, aby se nepřekrývaly postřikové pásy.

Dávka vody: V případě hustého porostu nebo vyššího zaplevelení použijte 400 l vody na ha.

Náhradní a následné plodiny: V případě nutnosti likvidace ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici. Před setím musí být půda zpracována do hloubky aspoň 15 cm. Obilniny - Po aplikaci herbicidu Savvy je možné jako následné plodiny ve stejném kalendářním roce zařadit pouze obilniny, řepku a trávy.

Rostlinný pokryv na půdě dočasně ležící ladem (úhor) - Po aplikaci přípravku Savvy je následujících 16 měsíců možné zařazovat jako následné plodiny pouze obilniny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Obzvláště citlivé jsou dvouděložné plodiny.

Čištění postřikovače:

Aby při použití postřikovače nedošlo později k poškození jiných plodin než obilnin, následujícím způsobem pečlivě odstraňte stopy přípravku z mísícího zařízení a postřikovače:

1. Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

2. Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky (min. 1/10 objemu nádrže).

3. Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte 50 ml čistícího přípravku ALL CLEAR EXTRA na 10 l vody, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž doplňte vodou a ponechte 15 minut stát při míchání, znovu propláchněte ramena, hadice a trysky a nádrž zcela vyprázdněte.

4. Trysky a sítka čistěte odděleně v nádobě s čistícím roztokem (50 ml ALL CLEAR EXTRA na 10 l vody) a pak propláchněte čistou vodou.

5. Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž zcela vypusťte.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ozimá a jarní pšenice, ozimý a jarní ječmen, oves, tritikale, půda dočasně ležící ladem

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ozimá a jarní pšenice, ozimý a jarní ječmen, oves, tritikale, půda dočasně ležící ladem

20

10

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 30–39 BBCH AT 30 g 150-400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 30–39 BBCH, na jaře AT 30 g 100-400 l max. 1×
Oves jarní POST 30–39 BBCH AT 30 g 150-400 l max. 1×
Oves ozimý POST 30–39 BBCH, na jaře AT 30 g 100-400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 30–39 BBCH AT 30 g 150-400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 30–39 BBCH, na jaře AT 30 g 100-400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 30–39 BBCH, na jaře AT 30 g 100-400 l max. 1×
Úhorové plochy POST před 1. srpnem AT 30 g 100-400 l půda dočasně ležící ladem (úhor)
detail