BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FIGARO 360

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, ječmen, len, oves, pór, pšenice, řepka olejka, tuřín, vodnice

80–125 l/ha

postřik

chřest, lesní hospodářství, zemědělská půda, nezemědělská půda kromě oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, strniště

80–250 l/ha

postřik

louky a pastviny

200–250 l/ha

postřik,

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s  dostatečně vyvinutou listovou plochou.

Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé.

Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5–6 listů a jsou 12–15 cm vysoké.

Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v  době od nasazení poupat do odkvětu.

Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní.

Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Před vzejitím polních plodin

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny. Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy.

Pšenice, ječmen, oves: Aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.

Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: Aplikujte do 48 hodin po zasetí.

Chřest

Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty alespoň 15 mm vrstvou půdy. Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha. Vytrvalé trávy: 4,0 l/ha.

Orná půda, strniště

Dávkování přípravku: Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci. Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci. Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2,0 l/ha. 80–150 l vody/ha. Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha. Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha. 150-250 l vody/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Louky a pastviny

Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů. Dávkování přípravku: 1–2leté porosty s jednoletými plevely: 3,0 l/ha. 2–4leté porosty s vytrvalými trávami: 4,0 l/ha. 200–250 l vody/ha. Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Zrušení porostu a likvidace plevelů, aplikace před setím nebo výsadbou

Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly požadovaného výnosu nebo kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupami apod.) nebo před setím/sázením plodin.

Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha. 80–125 l vody/ha. Vytrvalé trávovité plevele: 4,0 l/ha. 150–250 l vody/ha. Kultivaci nebo setí/sázení plodin provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Dočasně neobdělávaná půda

Dávkování přípravku: Jednoleté plevele: 1,5 l/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci. 80–150 l vody/ha. Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha. Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha. 150–250 l vody/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Nezemědělská půda kromě oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod. Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Půda sousedící s vodními plochami

Přípravek se používá k  odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží, rybníků apod.

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Lesní hospodářství

Hubení plevelů po výsadbě (cílená aplikace): Přípravek lze použít k  ochraně proti plevelům ve výsadbách cílenou aplikací okolo stromků. Aplikace během vegetační sezóny je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny (tj. s kryty trysek), které zabrání zasažení a poškození stromků. Dávka se řídí složením, stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti vytrvalým plevelům bylinného charakteru aplikujte 3,0–4,0 l/ha.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Čištění aplikačního zařízení. Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena a hadice. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Cibule PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Cukrovka PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Hořčice PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Hrách PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Chřest PRE AT 1,5-4 l plevele
Ječmen jarní PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Ječmen ozimý PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Len PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Lesní hospodářství POST po výsadbě AT 3-4 l plevele
Louky POST obnova TTP - nejpozději 5 dnů před setím AT 3-4 l plevele
Nezemědělská půda POST AT 4 l plevele, nezemědělská půda kromě oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel
Okolí vodních ploch POST AT 4 l plevele, půda sousedící s vodními plochami
Orná půda PRS nejpozději 2 dny před setím nebo sázením AT 1,5-4 l plevele, orná půda, strniště
Oves jarní PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Oves ozimý PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Pastviny POST obnova TTP - nejpozději 5 dnů před setím AT 3-4 l plevele
Pór PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Pšenice jarní PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Pšenice ozimá PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Řepka olejka, jarní PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Řepka olejka, ozimá PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Tuřín PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Vodnice PRE AT 1,5 l plevele jednoleté, výdrol obilnin
Všechny plodiny POST zrušení porostu AT 1,5-4 l plevele, zemědělská půda - všechny plodiny
Zemědělská půda POST zrušení porostu AT 1,5-4 l plevele, zemědělská půda - všechny plodiny
Zemědělská půda PRS před setím, před výsadbou AT 1,5-4 l plevele, zemědělská půda - všechny plodiny
Zemědělská půda POST AT 1,5-4 l plevele, zemědělská půda dočasně neobdělávaná
detail