BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ROXY 800 EC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do obilnin a brambor: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m, a při 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Při aplikaci do obilnin: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Při aplikaci do brambor: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.

DO:
- Pro aplikaci do obilnin: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.
- Pro aplikaci do brambor: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15m.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale, brambor

200–400 l/ha

postřik

Upřesnění podmínek aplikace:

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice napuchlá, laskavce, merlíky, opletka obecná, penízek rolní, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, rozrazily, ředkev ohnice, svízel přítula;

- plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský, výdrol řepky, rdesno blešník, ježatka kuří noha.

Dodržujte požadovanou hloubku setí/sázení.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Při aplikaci na písčitých půdách, zejména s obsahem humusu pod 1 %, není vyloučeno poškození porostu.

Vliv na kvantitativní výnosové parametry ozimého ječmene, žita, triticale a bramboru konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: V případě, že došlo k zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Roxy 800 EC, lze po provedené orbě pěstovat kukuřici. Při zaorávce obilnin na jaře lze pěstovat jarní obilniny, kukuřici, brambory, hrách nebo slunečnici.

Následné plodiny: V témže roce na podzim lze jako následné plodiny pěstovat po orbě ozimé obilniny nebo řepku olejku. Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře lze pěstovat bez omezení, kromě fazolu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

7

4

4

4

brambory

6

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

obilniny, brambory

10

5

5

0

Pro aplikaci do obilnin: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Pro aplikaci do brambor: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE BBCH 01–08, plevele před vzejitím AT 4 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST max. BBCH 13, plevele BBCH 10–12 AT 4 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý PRE do 3 dnů po zasetí, plevele BBCH 10–12 AT 4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE do 3 dnů po zasetí, plevele BBCH 10–12 AT 4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST max. BBCH 13, plevele BBCH 10–12 AT 4 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé PRE do 3 dnů po zasetí, plevele BBCH 10–12 AT 4 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Tritikale ozimé POST max. BBCH 13, plevele BBCH 10–12 AT 4 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST max. BBCH 13, plevele BBCH 10–12 AT 4 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé PRE do 3 dnů po zasetí, plevele BBCH 10–12 AT 4 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
detail