BASF
BASF
BASF

AGRA

TOLUREX 50 SC

Účinná látka

Balení

5, 20 l PE kanystr

Charakteristika

Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení chundelky metlice, psárky polní a odolných dvouděložných plevelů v ozimých obilninách.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

TOLUREX 50 SC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Působení

Tolurex 50 SC je přijímán kořeny i listy rostlin a proto může být aplikován preemergentně i postemergentně.

Spektrum účinnosti

plevele citlivé - chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, rmen rolní, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, zemědým lékařský, hluchavky, pomněnka rolní, mák vlčí, chmerek roční, kolenec rolní, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazily, vikve.

Doporučení

Ošetření se provádí postemergentně od 3. listu obilniny (BBCH 13) do konce odnožování (BBCH 29) na podzim nebo na jaře.

Tolurex 50 SC se aplikuje v ozimé pšenici preemergentně do 5 dnů po zasetí na dobře připravený pozemek s půdou bez hrud nebo postemergentně od 3. listu pšenice (BBCH 13) do konce odnožování (BBCH 29). Výsev ozimé pšenice je třeba provést stejnoměrně na hloubku 3 cm.

Růstové fáze plevelů: chundelka metlice - do fáze 5–6 listů, tj. BBCH 15–16; plevele dvouděložné jednoleté - do 4 pravých listů, tj. BBCH 14.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Přípravek neaplikujte, pokud se očekávají mrazy!

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin.

V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Tolurex 50 SC, může být jako náhradní plodina vysévána pšenice nebo kukuřice. Náhradní plodina může být vysévána po 30 dnech v případě podzimní aplikace a po 90 dnech v případě jarní aplikace. Před výsevem náhradní plodiny se musí provést orba do hloubky nejméně 20 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Tolurex 50 SC.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
obilniny
10
3
3
0

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Návod k použití

Tolurex 50 SC se aplikuje v ozimé pšenici preemergentně, do 2 dnů po zasetí ozimé pšenice na dobře připravený pozemek s půdou bez hrud. Výsev ozimé pšenice je třeba provést stejnoměrně na hloubku 3 cm. Postemergentní aplikace se provádí od 3. listu obilniny do konce odnožování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 13–29 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×, na podzim nebo na jaře
Ovocné školky POST v průběhu května až do konce června, na vzešlé plevele 1,5-3 l max. 1×, pozemně, nezasáhnout zelené části stromů, citlivost není známa - ověřit, monor. reg.: OÚ ČR
Pšenice ozimá PRE do 5 dnů po zaset AT 3 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 13–29 BBCH AT 3 l 200–400 l max. 1×, na podzim nebo na jaře
Tritikale ozimé POST 13–29 BBCH AT 2 l 200–400 l max. 1×, na podzim nebo na jaře
detail