Chemap Agro s.r.o.

AGROXONE 750

Účinná látka

Charakteristika

Selektivní postemergentní herbicid ve formě kapalného koncentrátu určený k hubení jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů v obilovinách, zejména pcháče osetu. Moderní koncentrovaná formulace přípravku se vyznačuje vysokou čistotou a jen nepatrným zápachem. Obsahuje protipěnicí přísadu a komplexotvorné činidlo, které stabilizuje účinnou látku a umožňuje pracovat i s tvrdou vodou.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, řepka výdrol
Plevele méně citlivé: konopice polní, konopice širokolistá, mléč rolní, pcháč oset, pomněnka rolní, svlačec rolní, violka rolní, violka trojbarevná

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření: obilniny ozimé i jarní: od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29.
Růstová fáze plevelů v době ošetření: aktivně rostoucí, v časných růstových fázích.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Aplikovat při teplotě nad 10 °C.
Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.
Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.
Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení:
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky MCPA, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.
2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
3) Opakujte postup podle bodu „2” ještě 2×.
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Ječmen ozimý POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Oves jarní POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Pšenice jarní POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Pšenice ozimá POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Žito ozimé POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze, pouze žito ozimé
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail