BASF
BASF
BASF

AGRA

AGROXONE 750

Účinná látka

Charakteristika

Selektivní postemergentní herbicid ve formě kapalného koncentrátu určený k hubení jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů v obilovinách, zejména pcháče osetu. Moderní koncentrovaná formulace přípravku se vyznačuje vysokou čistotou a jen nepatrným zápachem. Obsahuje protipěnicí přísadu a komplexotvorné činidlo, které stabilizuje účinnou látku a umožňuje pracovat i s tvrdou vodou.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, řepka výdrol
Plevele méně citlivé: konopice polní, konopice širokolistá, mléč rolní, pcháč oset, pomněnka rolní, svlačec rolní, violka rolní, violka trojbarevná

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření: obilniny ozimé i jarní: od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29.
Růstová fáze plevelů v době ošetření: aktivně rostoucí, v časných růstových fázích.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Aplikovat při teplotě nad 10 °C.
Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.
Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.
Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení:
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky MCPA, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.
2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
3) Opakujte postup podle bodu „2” ještě 2×.
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Ječmen ozimý POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Oves jarní POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Pšenice jarní POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Pšenice ozimá POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze
Žito ozimé POST od 4. listu do konce odnožování (14–29 BBCH) AT 1 l 100–400 l max. 1×, aktivně rostoucí plevele, časné růstové fáze, pouze žito ozimé
detail