BASF
BASF
BASF

AGRA

TRATON SX

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Biplay SX.

TRATON SX

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, merlík bílý, mák vlčí, pcháč oset, penízek rolní, ptačinec žabinec, rdesno blešník, rozrazil perský, řepka - výdrol, violka rolní, zemědým lékařský. Opletka obecná je citlivá pouze do fáze 4 listů. Nejvyšší účinnosti na pcháč oset je dosaženo aplikací Biplay SX ve fázi listové růžice a počátku prodlužovacího růstu.
Méně citlivé plevele: merlík bílý a mnohosemenný (starší rostliny - více než 6 listů), opletka obecná (více než 4 listy), rozrazil břečťanolistý.

Doporučení

Biplay SX aplikujte postemergentně na jaře v maximální dávce 45 g/ha, optimálně ve fázi 2–6 pravých listů dvouděložných plevelů, ve fázi listové růžice až počátku prodlužovacího růstu pcháče osetu.
Biplay SX lze aplikovat od 3 listů do fáze praporcového listu obilniny (BBCH 13–39).
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Nepoužívejte válení porostu minimálně 7 dnů před aplikací.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Biplay SX, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).
2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě jednou.
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–39 BBCH AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×
Ječmen ozimý POST jaro, BBCH 13–39 AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×
Pšenice jarní POST 13–39 BBCH AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×
Pšenice ozimá POST jaro, BBCH 13–39 AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×
Tritikale ozimé POST jaro, BBCH 13–39 AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×, pouze ozimé tritikále
Žito ozimé POST jaro, BBCH 13–39 AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×, pouze ozimé žito
detail