Chemap Agro s.r.o.

TRATON SX

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Biplay SX.

TRATON SX

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, merlík bílý, mák vlčí, pcháč oset, penízek rolní, ptačinec žabinec, rdesno blešník, rozrazil perský, řepka - výdrol, violka rolní, zemědým lékařský. Opletka obecná je citlivá pouze do fáze 4 listů. Nejvyšší účinnosti na pcháč oset je dosaženo aplikací Biplay SX ve fázi listové růžice a počátku prodlužovacího růstu.
Méně citlivé plevele: merlík bílý a mnohosemenný (starší rostliny - více než 6 listů), opletka obecná (více než 4 listy), rozrazil břečťanolistý.

Doporučení

Biplay SX aplikujte postemergentně na jaře v maximální dávce 45 g/ha, optimálně ve fázi 2–6 pravých listů dvouděložných plevelů, ve fázi listové růžice až počátku prodlužovacího růstu pcháče osetu.
Biplay SX lze aplikovat od 3 listů do fáze praporcového listu obilniny (BBCH 13–39).
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Nepoužívejte válení porostu minimálně 7 dnů před aplikací.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Biplay SX, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).
2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě jednou.
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–39 BBCH AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×
Ječmen ozimý POST jaro, BBCH 13–39 AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×
Pšenice jarní POST 13–39 BBCH AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×
Pšenice ozimá POST jaro, BBCH 13–39 AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×
Tritikale ozimé POST jaro, BBCH 13–39 AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×, pouze ozimé tritikále
Žito ozimé POST jaro, BBCH 13–39 AT 45 g 200-400 l plevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset, max. 1×, pouze ozimé žito
detail