Chemap Agro s.r.o.

DIFLANIL 500 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Obiloviny jarní, ovocné stromy a keře:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
- Obiloviny ozimé: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 %, 75 a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m od povrchových vod.

DO: Obiloviny ozimé:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito, ovocné dřeviny

200–400 l/ha

postřik

Plevele jsou nejcitlivější před vzejitím nebo krátce po vzejití. Po vzejití jsou dvouděložné plevele nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost výrazně klesá.

Srážky v prvním týdnu po aplikaci zvyšují účinnost.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: rozrazily, violka rolní, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, ředkev ohnice, merlík bílý, kopřiva žahavka, mléč zelinný, řeřišnice srstnatá;

- méně citlivé plevele: svízel přítula, heřmánek pravý, pampeliška lékařská.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Po aplikaci přípravku se může vyskytnout přechodná fytotoxicita v podobě chloróz prvních listů.

V ovocných dřevinách se ošetřuje pod korunami stromů nebo keřů. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ovocných dřevin a ozeleněný pás v meziřadí.

Neaplikujte v prvním roce po výsadbě.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Před výsevem následných plodin proveďte orbu nebo kultivaci do hloubky minimálně 15 cm. Před výsevem luskovin, brukvovitých plodin nebo ozimé řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové řepy nebo cibule je nezbytné úplné převrácení brázdové skývy.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít obilniny, brambory, hrách, bob. Pole musí být zoráno do hloubky min. 15 cm a musí uplynout min. 20 týdnů od aplikace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny ozimé

5

4

4

4

obilniny jarní, ovocné stromy a keře

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

obilniny, ovocné stromy a  keře

5

0

0

0

Obilniny ozimé: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 26–29 BBCH AT 0,125 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 01–29 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×
Okrasné dřeviny POST od března do září AT 0,6 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 01–29 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×, včetně pšenice špalda
Tritikale ozimé POST 01–29 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé POST 01–29 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×
detail