Chemap Agro s.r.o.

BOXER

Účinná látka

Balení

4 x 5 l, 20 l

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, zvláště svízele přítuly v bramboru, hrachu setém a slunečnici roční.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Pro všechny navržené indikace: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích se sklonem více nebo rovno 3 °, které se svažují k povrchovým vodám.

SPe3
-Při použití přípravku do brambor, hrachu a slunečnice: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě..
-Při pre- a postemergentní aplikaci do ozimé pšenice SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: heřmánkovité plevele, hluchavka nachová (Lamium purpureum), chundelka metlice (Apera spica venti), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), kolenec rolní (Spergula arvensis), konopice napuchlá (Galeopsis tetrahit), laskavce (Amaranthus spp.), merlíky (Chenopodium spp.), opletka obecná (Fallopia convolvulus), penízek rolní (Thlaspi arvense), pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora), ptačinec žabinec (Stellaria media), rozrazily (Veronica spp.), ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), svízel přítula (Galium aparine).

Méně citlivé plevele: heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), výdrol řepky, rdesno blešník (Polygonum lapathyfolium), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli).

Odolné plevele: violky (Viola spp.) - v dávce 4,0 l/ha.

Doporučení

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Použití přípravku k ošetření pšenice ozimé:

Přípravek účinkuje spolehlivě pouze na plevele vzešlé na podzim v době aplikace nebo krátce po ní.

Tank mix kombinace s přípravkem Logran 20 WG zvyšuje účinnost na heřmánkovité plevele, mák vlčí případně na violky.

U pšenice ozimé při preemergentní aplikaci nelze vyloučit fytotoxicitu v podobě přechodného zbrzdění růstu.

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Přípravek Boxer se aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí nebo časně postemergentně:

- růstová fáze plodiny při aplikaci: 1–2 listy (BBCH 11–12);

- růstová fáze dvouděložných plevelů a chundelky metlice při aplikaci: 1–2 listy (BBCH 11–12).

Přípravek Boxer lze použít časně postemergentně v dávce 3,0 l/ha společně v tank-mix směsi s přípravkem Logran 20 WG v dávce 37,5 g/ha a dávce aplikační kapaliny 300–400 l/ha. Přípravek Logran 20 WG se aplikuje podle návodu k jeho použití.

- růstová fáze ošetřované plodiny při aplikaci: 1–2 listy (BBCH 11–12);

- růstová fáze dvouděložných plevelů při aplikaci: 1–2 listy, maximálně 3 listy (BBCH 11–13);

- růstová fáze chundelky metlice při aplikaci: 1–2 listy (BBCH 11–12).

Použití přípravku k ošetření brambor, hrachu setého a slunečnice roční:

Hloubka setí hrachu setého musí být minimálně 5 cm, slunečnice roční 3–5 cm.

Je třeba vždy dodržet hloubku setí. Zejména u hrachu se může vyskytnout fytotoxicita v podobě zpožděného vzcházení a retardace růstu.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na velikost a kvalitu výnosu hrachu.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Náhradní plodiny: V případě, že došlo k zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Boxer, lze po provedené orbě pěstovat kukuřici. Při zaorávce pšenice na jaře lze pěstovat jarní obilniny, kukuřici, brambory, hrách nebo slunečnici.

Následné plodiny: V témže roce na podzim lze jako následné plodiny pěstovat po orbě ozimé obilniny nebo řepku olejku. Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře lze pěstovat bez omezení, kromě fazolu.

Při aplikaci do pšenice lze pěstovat následné plodiny bez omezení.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích se sklonem ? 3 °, které se svažují k povrchovým vodám.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambor, hrách setý, slunečnice roční
5
4
4
4
pšenice ozimá pre- i postemergentně
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
brambor, hrách setý, slunečnice roční, pšenice ozimá pre- i postemergentně
5
0
0
0
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
celer
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
celer
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE do 3 dnů po zasetí AT 5 l 300-400 l
Celer POST po výsadbě AT 4 l 300-400 l max. 1×, minor. reg.: SRS
Hrách PRE do 3 dnů po zasetí AT 5 l 300-400 l
Pšenice ozimá CPOST do BBCH 11–12 AT 4 l 300-400 l
Pšenice ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 4 l 300-400 l
Slunečnice PRE do 3 dnů po zasetí AT 5 l 300-400 l
detail