BASF
BASF
BASF

AGRA

BOXER

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, zvláště svízele přítuly v bramboru, hrachu setém a slunečnici roční.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5-8 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel, přičemž současně platí požadavek na použití zařízení omezující úlet s redukcí 90 %.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, hrách setý, slunečnice roční

300–400 l/ha

postřik

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

Dávka 5,0 l/ha

Citlivé plevele: heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice napuchlá, laskavce, merlíky, opletka obecná, penízek rolní, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, rozrazily, ředkev ohnice, svízel přítula

Méně citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, výdrol řepky, rdesno blešník, ježatka kuří noha, violky

 

Dávka 3,0 l/ha

Citlivé plevele: svízel přítula, ptačinec žabinec, rozrazily, chundelka metlice, hluchavka nachová, merlík bílý

Méně citlivé plevele: mák vlčí, opletka obecná, violka rolní, heřmánek pravý, lipnice roční

 

Použití přípravku k ošetření ozimých obilnin:

Přípravek Boxer se aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí nebo časně postemergentně.

Přípravek účinkuje spolehlivě pouze na plevele vzešlé na podzim v době aplikace nebo krátce po ní.

růstová fáze dvouděložných plevelů při aplikaci: 1–2 listy, maximálně 3 listy (BBCH 11–13) růstová fáze chundelky metlice při aplikaci: 1–2 listy (BBCH 11–12)

U pšenice ozimé při preemergentní aplikaci nelze vyloučit fytotoxicitu v podobě přechodného zbrzdění růstu.

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Neaplikujte za podmínek nepříznivých pro vzcházení a vývoj rostlin a pokud se očekávají intenzivní srážky krátce po aplikaci.

 

Použití přípravku k ošetření brambor, hrachu setého a slunečnice roční:

Hloubka setí hrachu setého musí být minimálně 5 cm, slunečnice roční 3–5 cm.

Je třeba vždy dodržet hloubku setí. Zejména u hrachu se může vyskytnout fytotoxicita v podobě zpožděného vzcházení a retardace růstu.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na velikost a kvalitu výnosu hrachu.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

 

Náhradní plodiny:

V případě, že došlo k zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Boxer, lze po provedené orbě pěstovat kukuřici.

Při zaorávce pšenice na jaře lze pěstovat jarní obilniny, kukuřici, brambory, hrách nebo slunečnici.

Následné plodiny:

V témže roce na podzim lze jako následné plodiny pěstovat po orbě ozimé obilniny nebo řepku olejku.

Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře lze pěstovat bez omezení, kromě fazolu.

Při aplikaci do ozimých obilnin lze pěstovat následné plodiny bez omezení.

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý,

žito ozimé, tritikale ozimé

5

4

4

4

brambor, hrách, slunečnice

8

6

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, hrách, slunečnice

5

0

0

0

Pro aplikaci do pšenice ozimé, ječmene ozimého, žita ozimého, tritikale ozimého: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pro aplikaci do brambor: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pro aplikaci do hrachu: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Pro aplikaci do slunečnice: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Minoritní registrace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob

aplikace

Max. počet aplikací v plodině

světlice barvířská

200–400 l/ha

postřik

celer

300–400 l/ha

postřik

cibule, pór

300–400 l/ha

postřik

pažitka

400 l/ha

postřik

žito jarní

200–300 l/ha

postřik

mrkev, petržel

200–300 l/ha

postřik

pastinák

200–300 l/ha

postřik

křen

200–300 l/ha

postřik

bob, peluška, lupina žlutá, lupina úzkolistá, čočka

200–300 l/ha

postřik

len setý, konopí seté

200–300 l/ha

postřik

okrasné rostliny, trvalky, okrasné keře

200–300 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cibule, pór, pažitka, křen, bob, peluška, lupina bílá, lupina žlutá, lupina úzkolistá, čočka, len, konopí, okrasné rostliny do 50 cm, okrasné rostliny nad 50 cm

6

4

4

4

žito jarní, celer

4

4

4

4

mrkev, petržel, pastinák, světlice barvířská

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cibule, pór, pažitka, křen, bob, peluška, lupina bílá, lupina žlutá, lupina úzkolistá, čočka, len, konopí, okrasné rostliny do 50 cm, celer, světlice barvířská

5

0

0

0

okrasné rostliny nad 50 cm

10

5

0

0

Při aplikaci přípravku do žita jarního: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Při aplikaci přípravku do pastináku, mrkve a petržele: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Při aplikaci přípravku do křenu, konopí, lnu, luštěnin, luštěnin, okrasných rostlin do 50 cm, okrasných rostlin nad 50 cm, cibule, póru a pažitky: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Při aplikaci přípravku do celeru a světlice barvířské: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE 00–02 BBCH AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brambor PRE do 3 dnů po zasetí AT 5 l 300-400 l
Celer POST po výsadbě, plevele 11–12 BBCH AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cibule POST 11–13 BBCH AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Čočka PRE 00–02 BBCH AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách PRE do 3 dnů po zasetí AT 5 l 300-400 l
Ječmen ozimý CPOST 11–13 BBCH AT 3 l 200-300 l plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční
Ječmen ozimý PRE do 3 dnů po zasetí, ve f. 00 BBCH AT 3 l 200-300 l plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční
Konopí PRE preemergentně nebo 00–02 BBCH AT 4 l konopí seté na vlákno a na semeno, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Křen PRE 80 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len PRE preemergentně nebo 00–02 BBCH AT 4 l len setý na vlákno a na semeno, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina bílá PRE 00–02 BBCH AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina úzkolistá PRE 00–02 BBCH AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina žlutá PRE 00–02 BBCH AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mrkev POST 12–14 BBCH 80 3 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné dřeviny POST před rašením listů na keřích 1 4 l okrasné keře, venkovní prostory, produkční plochy, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny PRE–POST preemergentně nebo 00–02 BBCH nebo před rašením listů na keřích 1 4 l okrasné rostliny pěstované ze semene, trvalky, venkovní prostory, produkční plochy, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pastinák POST 12–14 BBCH 80 2,5-3 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pažitka POST 19–39 BBCH, po výsadbě 10–14 dnů, před vzejitím plevelů AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Peluška PRE 00–02 BBCH AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Petržel POST 12–14 BBCH 80 3 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pór POST 11–13 BBCH nebo do 7 dnů po výsadbě, plevele do 14 BBCH AT 4 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice ozimá CPOST 11–13 BBCH AT 3 l 200-300 l plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční
Pšenice ozimá PRE do 3 dnů po zasetí, ve f. 00 BBCH AT 3 l 200-300 l plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční
Saflor PRE AT 3,5-5 l pole, semenné porosty, krmivo pro ptactvo, olejnina pro výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice PRE do 3 dnů po zasetí AT 5 l 300-400 l
Tritikale ozimé CPOST 11–13 BBCH AT 3 l 200-300 l plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční
Tritikale ozimé PRE do 3 dnů po zasetí, ve f. 00 BBCH AT 3 l 200-300 l plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční
Žito jarní CPOST 00–13 BBCH AT 3 l pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Žito ozimé PRE do 3 dnů po zasetí, ve f. 00 BBCH AT 3 l 200-300 l plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční
Žito ozimé CPOST 11–13 BBCH AT 3 l 200-300 l plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční
detail