BASF
BASF
BASF

AGRA

STOMP AQUA

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Kukuřice, slunečnice, hrách, bob, lupina, sója, mrkev, cibule a chřest:Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- ozimé obiloviny:Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m ( vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Aplikační dávka 3,5 a 3 l/ha:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 40 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 20 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% redukci dodržte 10 m a při 90% redukci dodržte 5 m.
- Aplikační dávka 2,6 l/ha:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 15 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% redukci dodržte 10 m a při 90% redukci dodržte 5 m.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: bažanka roční, béry, blín černý, drchnička rolní, heřmánky, hluchavky, hořčice rolní, huseníček polní, chundelka metlice, ježatka kuří noha, kakosty, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopnice polní, laskavce, lebedy, lilek černý, lipnice roční, mák vlčí, merlíky, opletka obecná, penízek rolní, pilát lékařský, pomněnka rolní, prlina rolní, prosa, ptačince, psárka polní, rdesna, rosička krvavá, rmen rolní, rozrazily, svízel přítula, truskavec ptačí, úhorník mnohodílný, violky.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: viz Aplikační poznámky

Růstová fáze plevelů:

jednoděložné plevele – max. BBCH 11, tj. první list rozvinutý

dvouděložné plevele - max. BBCH 12, tj. 2 pravé listy

Počet aplikací: 1x v plodině

Dávka vody: 200-400 l/ha

Ozimé obilniny

V ozimých obilninách je možná aplikace průběžně od preemergentní aplikace po postemergentní aplikaci. Aplikace se provádí na podzim.

Kukuřice

V kukuřici je možné použití průběžně od preemergentní aplikace až po postemergentní aplikaci – max. BBCH 14, tj. 4 listy.

Bob obecný, krmný hrách a hrách konzumní – před vzejitím (premergentně)

Přípravek se používá preemergentně, ihned po zasetí.

Hrách konzumní a krmný - po vzejití (postemergentně)

Přípravek se aplikuje postemergentně, při výšce hrachu 5–8 cm.

Sója

Přípravek se používá preemergentně, ihned po zasetí.

Lupina

Přípravek se používá preemergentně, ihned po zasetí.

Slunečnice

Přípravek se používá preemergentně, ihned po zasetí.

Cibulová zelenina

Přípravek se používá preemergentně po výsevu až časně postemergentně s výjimkou stadia tvorby biče. V postemergentní aplikaci se přípravek používá, pokud u cibule již proběhlo stadium tvorby biče.

Mrkev

Přípravek se používá preemergentně, ihned po zasetí.

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.“

Účinnost je ovlivněna také vlastnostmi půdy - na půdách s vysokým obsahem humusu a těžkých jílovitých půdách může být snížena.

Při aplikaci v bobu, hrachu, sóji a v cibulové zelenině nelze vyloučit poškození plodin. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Vliv na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny:

Škody na následně pěstovaných dvouděložných meziplodinách a řepce olejce jsou možné.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nelze použít v množitelských porostech kukuřice.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Stomp Aqua
bez redukce
tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
Kukuřice, slunečnice, hrách, bob, lupina, sója, mrkev, cibule
4
4
4
4
Ozimé obiloviny
10
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Dávka 3,5 a 3 l/ha
40
20
10
5
Dávka 2,6 l/ha
30
15
10
5

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Minoritní registrace - angrešt, rybíz, maliník, ostružiník, řepka olejka ozimá (prlina rolní)

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

angrešt, rybíz, maliník, ostružiník

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře, nebo na podzim

řepka olejka ozimá

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

maliník, ostružiník, rybíz, angrešt

4

4

4

4

řepka olejka ozimá

40

20

10

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

maliník, ostružiník, rybíz, angrešt

5

5

5

5

Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Angrešt POST po vzejití plevelů AT 3,5 l 200–400 l plevele lipnicovité, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1× na jaře nebo na podzim, minor. reg.: ÚKZÚZ
Bob PRE ihned po zasetí AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, max. 1×
Cibule PRE až do CPOSTs výjimkou stadia tvorby biče AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, max. 1×
Cibule POST po stadiu tvorby biče AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Cibulová zelenina PRE až do CPOSTs výjimkou stadia tvorby biče AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, max. 1×
Cibulová zelenina POST po stadiu tvorby biče AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Česnek POST po stadiu tvorby biče AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Česnek PRE až do CPOSTs výjimkou stadia tvorby biče AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, max. 1×
Hrách POST při výšce hrachu 5–8 cm AT 3 l 200–400 l hrách krmný a konzumní, plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité , mimo rdesna , max. 1×
Hrách PRE ihned po zasetí AT 3,5 l 200–400 l hrách krmný a konzumní, plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula , max. 1×
Ječmen ozimý PRE na podzim AT 3,5 l 200–400 l chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté , max. 1×
Ječmen ozimý POST na podzim AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Kukuřice PRE ihned po zasetí AT 3,5 l 200–400 l kukuřice setá mimo kukuřice cukrová, plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, max. 1×
Kukuřice POST max. BBCH 14, tj. 4 listy AT 3 l 200–400 l kukuřice setá mimo kukuřice cukrová, plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Lupina bílá PRE ihned po zasetí AT 2,6 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Lupina žlutá PRE ihned po zasetí AT 2,6 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Maliník POST ne v roce výsadby, po vzejití plevelů AT 3 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, max. 1× na jaře nebo na podzim, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mrkev PRE ihned po zasetí AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté, mimo svízel přítula, max. 1×
Ostružiník POST ne v roce výsadby, po vzejití plevelů AT 3 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, max. 1× na jaře nebo na podzim, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pór PRE až do CPOSTs výjimkou stadia tvorby biče AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, max. 1×
Pór POST po stadiu tvorby biče AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Pšenice ozimá POST na podzim AT 3,5 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Pšenice ozimá PRE na podzim AT 3,5 l 200–400 l chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1×
Rybíz černý POST po vzejití plevelů AT 3,5 l 200–400 l plevele lipnicovité, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1× na jaře nebo na podzim, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rybíz červený POST po vzejití plevelů AT 3,5 l 200–400 l plevele lipnicovité, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1× na jaře nebo na podzim, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá POST 16 BBCH–ukončení vegetace na podzim, po vzejití prliny rolní AT 2 l 200–400 l prlina rolní, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá PRE před vzejitím prliny rolní AT 1 l 200–400 l prlina rolní, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice PRE ihned po zasetí AT 2,6 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Sója PRE ihned po zasetí AT 2,6 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Tritikale ozimé POST na podzim AT 3,5 l 200–400 l pouze ozim, plevele dvouděložné jednoleté mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Tritikale ozimé PRE na podzim AT 3,5 l 200–400 l pouze ozim, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1×
Žito ozimé POST na podzim AT 3,5 l 200–400 l pouze ozim, plevele dvouděložné jednoleté mimo plevele heřmánkovité, max. 1×
Žito ozimé PRE na podzim AT 3,5 l 200–400 l pouze ozim, chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1×
detail