BASF
BASF
BASF

AGRA

PENDIFIN 400 SC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Albíit
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4-10 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bojínek luční, jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava ovčí, lipnice luční, metlice trsnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá, psárka luční, psineček tenký, srha laločnatá, trojštět žlutavý

400–600 l/ha

postřik

1× na podzim

celer, cibule, česnek, fazol, hrách, ječmen, kukuřice, lupina, mrkev, petržel, pór, pšenice, rajče, slunečnice, sója, tritikale, zelenina košťálová

400–600 l/ha

postřik

jahodník, ovocné sady, réva

400–600 l/ha

postřik

1× na jaře

tabák virginský

400–600 l/ha, 500 l při inhibici výhonů

postřik

1×, 2× při inhibici výhonů

Poznámky k aplikaci:

V kukuřici: za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do hloubky 2–3 cm lehkými branami.

V ozimých obilninách se přípravek aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Lze aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, BBCH 13–21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1–2 listů. Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít přípravek preemergentně v dávce 4,1 l/ha.

V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi se přípravek používá preemergentně do 2–3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.

Ve slunečnici a v sóji je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s následným mělkým zapravením.

V póru a cibuli seté se přípravek aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.

U cibule ze sazečky a v česneku se aplikuje při výsadbě před vzejitím. Přípravek je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5–3 listy.

Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách rajčat a celeru se aplikuje 2–3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení. Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!

Ve výsadbách košťálové zeleniny se přípravek aplikuje 2–3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách tabáku se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. Přípravek může být také použit k ničení pazochů. Ničí mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení prvních květů. Druhá aplikace je vhodná jen u rostlin s velmi bujným růstem, dříve než délka pazochů překročí 1 cm.

V trávách na semeno se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy. Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.

V lupině bílé a lupině žluté se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.

V sadech jádrovin a peckovin, ve vinicích se přípravek aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: jednoděložné - psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso vláknité, proso obecné, lipnice obecná, béry, čirok halepský ze semene; dvouděložné - mračňák Theophrastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce, drchnička rolní, rmeny, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka obecná, ostrokvět chudokvětý, hulevníkovec lékařský, merlíky, zemědým lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice polní, hořčice rolní, lilek černý, mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily, violka rolní.

Růstová fáze plevelů při aplikaci:

- jednoděložné plevele: max. BBCH 11, tj. první list rozvinutý; - dvouděložné plevele: max. BBCH 12, tj. 2 pravé listy.

Mělké zapravení přípravku do půdy (2–3) cm zvyšuje za sušších podmínek účinnost přípravku především na prosovité trávy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Při aplikaci na lehkých půdách je nutné použít dávkování přípravku na spodní hranici uvedeného rozmezí.

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné plodiny: Jako následné plodiny lze pěstovat pšenici ozimou a ječmen ozimý, a to za 120 dnů po aplikaci přípravku a po orbě do hloubky min. 20 cm. Po dobu 12 měsíců od aplikace se nesmějí pěstovat cukrovka, červená řepa a salát. Citlivost odrůd následně pěstovaných plodin je nutné konzultovat s držitelem povolení!

Náhradní plodiny: Nelze vyloučit poškození náhradních plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, košťálová zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, réva, slunečnice, ovocné sady, trávy

4

4

4

4

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé

10

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, košťálová zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, réva, ovocné sady, pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, trávy

5

5

5

5

Mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, ovocné sady a réva: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, košťálová zelenina, slunečnice, pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Broskvoň POST před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× na jaře
Brukvovitá zelenina PRS před výsadbou 2–3 dny, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Celer PRS před výsadbou 2–3 dny, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Cibule PRE před vzejitím AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pouze cibule ze sazečky
Cibule POST ve fázi 2,5–3 listů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pouze cibule ze sazečky
Cibule PRE před vzejitím, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pouze cibule z výsevu
Česnek POST ve fázi 2,5–3 listů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Česnek PRE před vzejitím AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Fazol PRE do 2-3 dnů po zasetí, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Hrách PRE do 3 dnů po zasetí, plevele před vzejitím AT 4,1 l 400–600 l max. 1×
Hrušeň POST před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× na jaře
Jabloň POST před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× na jaře
Jahodník PRS před výsadbou nebo před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1× na jaře
Ječmen ozimý POST BBCH 13–21 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Ječmen ozimý PRE do 2 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Jílek jednoletý POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Jílek mnohokvětý POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Jílek vytrvalý POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Kapusta PRS před výsadbou 2–3 dny, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Kedluben PRS před výsadbou 2–3 dny, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Kostřava červená POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Kostřava luční POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Kostřava ovčí POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Kukuřice PRE do 2 dnů po zasetí, plevele před vzejitím AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Kukuřice PRS před setím, plevele před vzejitím AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Květák PRS před výsadbou 2–3 dny, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Lipnice luční POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Lupina bílá PRE do 3 dnů po zasetí, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Meruňka POST před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× na jaře
Metlice trsnatá POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Mrkev PRE do 2-3 dnů po zasetí, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Ovocné dřeviny POST před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× na jaře, ovocné sady
Ovsík vyvýšený POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Petržel PRE do 2-3 dnů po zasetí, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Poháňka hřebenitá POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Pór PRE před vzejitím, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Psárka luční POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Psineček tenký POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Pšenice ozimá PRE do 2 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Pšenice ozimá POST BBCH 13–21 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Rajče PRS před výsadbou 2–3 dny, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Réva vinná POST před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× na jaře
Slivoň POST před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× na jaře
Slunečnice PRSZ před setím se zapravením, plevele před vzejitím AT 5 l 400–600 l max. 1×
Sója PRS před setím, plevele před vzejitím AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Srha laločnatá POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Tabák PRS před výsadbou tabáku 2 dny, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Tabák POST od 59 BBCH, inhibice bočních výhonů AT 1 % 500 l max. 2×
Tritikale jarní POST BBCH 13–21 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Tritikale jarní PRE do 2 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
Trojštět žlutavý POST od 14 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, množitelské porosty
Třešeň POST před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× na jaře
Višeň POST před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× na jaře
Zelí PRS před výsadbou 2–3 dny, před vzejitím plevelů AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×
detail