BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

TRIPALI

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 15 m.

Spektrum účinnosti

- plevele citlivé: nepatrnec rolní, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pcháč oset,

svízel přítula, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, pomněnka rolní, mák vlčí, opletka obecná (2-4 listy), rdesno červivec, hořčice rolní, ptačinec prostřední, penízek rolní, violka rolní;

- plevele méně citlivé: chrpa polní, rdesno ptačí, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje v obilninách postemergentně na jaře na vzešlé aktivně rostoucí plevele kdykoli od fáze 3. listu až do fáze plně rozvinutého praporcového listu obilniny (BBCH 13–39), optimálně ve fázi 2–6 pravých listů dvouděložných plevelů (BBCH 12–16) resp. ve fázi listové růžice až počátku prodlužovacího růstu pcháče (BBCH 30–31).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: Po jarních aplikacích a normální sklizni obilniny je na podzim téhož roku po orbě možné zařadit pouze ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy. V dalším roce po ošetření a orbě je možné zařadit všechny polní plodiny. Citlivost a volbu následných plodin (zejména cukrovky, červené řepy, slunečnice, jetelovin) v podmínkách výrazně zásaditých půd v kombinaci s nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem konzultujte s držitelem povolení. Zeleniny, květiny a okrasné keře nedoporučujeme pěstovat po dobu 16 měsíců od aplikace přípravku, pokud jejich druhová a odrůdová citlivost nebyla dostatečně ověřena.

Náhradní plodiny: V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu obilniny je po uplynutí 3 měsíců po ošetření a orbě možné zařadit pouze pšenici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně dvakrát důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže) a propláchněte ramena, hadice a trysky. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Odstraňte všechny viditelné usazeniny. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

Ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

15

10

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 50 g 200–400 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST jaro, 13–39 BBCH AT 50 g 200–400 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Oves jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 50 g 200–400 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 50 g 200–400 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST jaro, 13–39 BBCH AT 50 g 200–400 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST jaro, 13–39 BBCH AT 50 g 200–400 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST jaro, 13–39 BBCH AT 50 g 200–400 l max. 1×, pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
detail