BASF
BASF
BASF

AGRA

DECIS MEGA

Účinná látka

Balení

KOEX láhev 1 l, KOEX kanystr 5 l, sud 200 l

Charakteristika

Nový název přípravku DECIS EW 50
Insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škůdců na řepce olejné a hořčici, bramborách, obilninách, ovocných dřevinách, révě vinné, na vojtěšce, luskovinách, zelenině, okrasných rostlinách a škůdců v lesnictví.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

DECIS MEGA

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m při aplikaci do kukuřice a vojtěšky, 18 m při aplikaci do révy, 30 m při aplikaci do ovocných stromů a 4 m do plodin s aplikační dávkou v rozmezí 0,1 l/ha - 0,15 l/ha vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte ochranné pásmo od okraje ošetřovaného pozemku: 15 m při aplikaci do révy a ovocných stromů, 3 m do plodin s aplikační dávkou v rozmezí 0,15 l/ha - 0,25 l/ha, 2 m do plodin s aplikační dávkou 0,1 l/ha.

Působení

Decis Mega je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a s částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Velmi dobře účinkuje i při nízkých teplotách. Nedoporučujeme aplikace při teplotách překračujících 23 °C.

Doporučení

Řepka olejka, hořčice
Proti pilatce řepkové se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha. Ošetřuje se zpravidla od vzejití do konce října.
Proti dřepčíkům se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha.
Proti blýskáčku řepkovému se ošetřuje v dávce 0,125–0,15 l/ha. Prvé ošetření proti blýskáčku řepkovému se provádí při začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky a rostliny jsou cca 20 cm vysoké, přičemž jsou současně hubeni i krytonosci. Dále se ošetřuje v období od prosvítání prvých poupat na okrajích květenství až do zakvétání. Přípravek účinkuje i při nízkých teplotách.
Proti krytonosci řepkovému a čtyřzubému se Decis MEGA používá v dávce 0,15 l/ha. Ošetřuje se zpravidla koncem března a počátkem dubna, dříve než samičky vykladou vajíčka.
Proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové se Decis MEGA používá v dávce 0,125–0,15 l/ha. Ošetřuje se od fáze žlutého poupěte do konce plného květu.

V řepce a hořčici lze přípravek použít pozemně i letecky. Lze použít v kombinaci s fungicidy, graminicidy, herbicidy, CCC, DAM 390, Wuxal. Směs insekticid + DAM 390 je jedovatá pro včely.

Brambory a rajčata
Proti mandelince bramborové se ošetřují v dávce 0,1 l/ha, ochranná lhůta je 14 dní. Ošetřuje se v době maxima líhnutí larev, zpravidla v době, kdy první vylíhlé larvy dosáhnou nejvýše 2.–3. vývojového stupně. Neošetřovat při vysokých teplotách (nad 23 °C). V opačném případě doporučujeme přípravek aplikovat pozdě večer či v ranních hodinách. Přípravek lze použít pozemně i letecky.
Při hubení mšic a vektorů viróz odpovídá kombinace 0,15–0,18 l/ha Decis MEGA + 0,4–0,48 kg/ha Pirimor 25 WG dříve registrovanému a používanému insekticidu Best v dávce 1–1,2 l/ha. Možné jsou i kombinace s jinými aficidními přípravky. Lze kombinovat i s fungicidy Casoar, Tattoo, Sereno, Melody, aj. Možné jsou kombinace i s listovými hnojivy řady Wuxal.

Obilniny
Proti bejlomorce sedlové se Decis MEGA používá v dávce 0,1 l/ha. Ošetřuje se podle signalizace v době maximálního letu bejlomorky.
Proti kohoutkům se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha. Ošetřuje se v průběhu líhnutí larev.
Proti mšicím se ošetřuje v dávce 0,125 l/ha, nejpozději koncem květu.
Proti vrtalkám (Agromysidae) se obilniny ošetřují při výskytu prvých min (zpravidla během odnožování až do metání) v dávce 0,1–0,15 l/ha.
Proti původcům virové zakrslosti ozimého ječmene a pšenice doporučujeme 2 aplikace v dávce 0,15 l/ha v době zjištění prvních výskytů.

Přípravek lze použít pozemně i letecky. Lze kombinovat s Grodyl 75 WG, Husar, Sekator, Cobra, Tolkan Flo, Attribut, Karben Flo Stefes, Falcon, Folicur BT, Horizon 250 EC, prochloraz, fluquinconazole, CCC, Wuxal.

Oves (na osivo a ke krmení)
Proti bzunce ječné se ošetřuje v dávce 0,1–0,15 l/ha. Poprvé ve fázi 2–3 listů a opakuje se do 7 dní po vymetání hlavního stébla. Přípravek lze použít pozemně i letecky.

Kukuřice na zrno
Proti zavíječi kukuřičnému se ošetřuje v dávce 0,2–0,25 l/ha. Ošetření v době maximálního letu imág a opakuje se za 7–10 dní. Přípravek lze použít pozemně i letecky.

Ovocné dřeviny
Ošetřují se proti savým a žravým škůdcům v koncentraci 0,01 %. Ochranná lhůta je 28 dní. Přípravek hubí květopase jabloňového, pilatky, podkopníčky, obaleče, píďalky, housenky různých motýlů, mšice a řadu dalších škůdců.

Třešně se proti vrtuli třešňové ošetřují přípravkem o koncentraci 0,02–0,025 %. Ochranná lhůta je 28 dní. Ošetření podle signalizace nebo na začátku líhnutí larev, opakuje se 1–2× po cca 8 dnech.

Jabloně se proti obaleči jablečnému ošetřují podle signalizace přípravkem o koncentraci 0,02 %. Ochranná lhůta je 28 dní.

Vinná réva se ošetřuje při začátku líhnutí housenek obalečů v dávce 0,2–0,25 l/ha. Housenky 1. generace se zpravidla líhnou ve II. polovině května, housenky 2. generace ve II. polovině července.

Aplikuje se buď ve formě klasického postřiku při použití 600–2000 l postřikové kapaliny nebo ve formě rosení. Při rosení se Decis EW 50 aplikuje traktorovými rosiči v dávce 300–1000 l při projíždění každým meziřadím. Proud vzduchu s kapičkami insekticidu se směřuje především do zóny květenství vinné révy. Pro leteckou aplikaci se doporučuje zařízení na vrtulnících. Ochranná lhůta je 21 dní.

Nedoporučujeme použít ve vinicích s etablovanou populací Typhlodromus pyri. Decis MEGA je možné použít proti škůdcům poškozujícím rašící očka révy vinné, kdy v termínu do objevování se zelených špiček z vlnky nebývá populace dravého roztoče po zimním období etablována.

Čočka
Proti plodomorce čočkové se ošetřuje v dávce 0,1 l/ha. Poprvé při objevení se 3. patra květních poupat, podruhé po 14 dnech. Přípravek lze použít pozemně i letecky.

Bob na zrno
Proti mšicím a třásněnkám se ošetřuje v dávce 0,1 l/ha. Proti třásněnkám se aplikuje na počátku květu, proti mšicím při výskytu. Přípravek lze použít pozemně i letecky.

Hrách
Ošetřuje se proti mšicím a třásněnkám v dávce 0,1 l/ha. Proti třásněnkám se aplikuje na počátku květu, proti mšicím při výskytu. Přípravek lze použít pozemně i letecky. Ošetřený hrách nesmí být zkrmován. Ochranná lhůta: 7 dní.

Len
Proti dřepčíkům ošetřuje v dávce 0,1–0,15 l/ha. Aplikace se provádí od vzejití do fáze stromečku. Přípravek lze použít pozemně i letecky.

Vojtěška - semenné porosty
Proti klopuškám se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha. Ošetřuje se podle signalizace v období od začátku do maxima tvorby květních poupat, nejpozději před začátkem květu a při dokvétání.
Proti listopasům se Decis MEGA aplikuje v dávce 0,2–0,25 l/ha. Ošetřují se vzcházející porosty do fáze prvního trojlístku.
Proti třásněnkám se Decis MEGA aplikuje v dávce 0,1–0,15 l/ha; ošetřuje se před květem.
Přípravek lze použít pozemně i letecky.

Jahodník
Proti květopasu jahodníkovému se ošetřuje v dávce 0,15 l/ha. Decis MEGA se aplikuje za použití 600 l kapaliny/ha před květem. Je vhodné využívat horní hranice pracovního tlaku doporučené výrobcem použitých trysek.

Brukvovitá zelenina, ředkvička
Proti dřepčíkům se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha (0,025 %) těsně po vzejití nebo výsadbě.
Proti housenkám různých motýlů a můr se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha. Ochranná lhůta je 7 dní.
Semenné porosty se proti pilatce řepkové a krytonoscům ošetřují rovněž v dávce 0,1–0,15 l/ha, proti blýskáčku řepkovému v dávce 0,1–0,15 l/ha.

Mrkev, petržel, pastyňák, kmín, fenykl a kopr (množitelské porosty)
Ošetřují se v době výskytu housenek proti makadlovce kmínové, obalečům a klopuškám v dávce 0,1 l/ha.

Cibule a pór
Ošetřují se proti vrtalce pórové v době hromadného rojení imág až do začátku líhnutí larev v dávce 0,15 l/ha. Ochranná lhůta je 10 dní.

Trávy na semeno
Proti klopuškám se ošetřují zpravidla během sloupkování v dávce 0,1–0,15 l/ha. Přípravek lze použít pozemně i letecky.

Okrasné rostliny
Proti savým a žravým škůdcům (svilušky nehubí) se ošetřují v koncentraci 0,01–0,015 %. Dávka vody se volí v závislosti na druhu a vzrůstu kultury. Před vlastním provozním ošetřením okrasných rostlin se doporučuje předem ověřit jejich citlivost k přípravku v daných místních podmínkách. Ochranná lhůta 3 dny.

Jírovec maďal
Proti klíněnce jírovcové se ošetřuje v době hromadného kladení vajíček škůdce až do začátku líhnutí larev v koncentraci 0,012 %. Aplikaci je třeba předem oznámit OHS a ošetřené stromy po dobu 7 dní viditelně označit: Pozor! Ošetřeno chemickým přípravkem, nedotýkejte se kůry stromů!

Lesnictví
K hubení housenek a housenic žravého hmyzu (obaleče modřínového, pilatek, píďalek, obalečů, ploskohřbetky, bekyně velkohlavé) používáme pro leteckou aplikaci Decis MEGA v 0,1–0,15% koncentraci (tzn. 100–150 ml přípravku ve 100 litrech na 1 ha). Pro pozemní aplikaci je množství přípravku na 1 ha stejné, množství jíchy se zvyšuje na 200 až 300 litrů.

Při zásazích proti kůrovcům používáme:
• 0,25% koncentraci jako preventivní postřik v dávce 5–8 l jíchy na m3 dřeva
• 0,5–0,75% koncentraci při asanaci v dávce 5–8 l jíchy na m3 dřeva
• 0,5–0,75% koncentraci při přípravě otrávených lapáků.

Pro ochranu jehličnatých sazenic před žírem klikoroha borového používáme 0,25% vodní jíchy pro kurativní postřik. Přímá ochrana se provádí máčením sazenic v 2% vodní jíše, obalované sazenice bočním postřikem 1% jíchy.
Borovice se proti hřebenuli ošetřuje v dávce 0,1–0,15 l/ha.
Proti volně žijícím broukům a motýlům a jejich larvám se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha.
Přípravek lze použít pozemně i letecky.
Ochranná lhůta v lesnictví je 28 dní.

Návod k použití

Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí volíme podle předpokládaného výskytu škůdce.
Aplikační dávka vody (pokud není uvedeno jinak):
200 – 600 l/ha pro polní plodiny včetně zeleniny
200 – 1000 l/ha pro ovocné dřeviny
50 – 400 l/ha pro lesní dřeviny

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Dávkování postřikové kapaliny
Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala. Použití přípravku v systémech biologické ochrany není možné. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením běžnými pozemními, pojízdnými, ručními nebo zádovými aplikátory, máčením sazenic (v lesnictví).
Aplikaci přípravku DECIS MEGA při ošetřování jírovce maďalu ve veřejně přístupných parcích a ulicích je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu).
Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (po dobu 7 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se stromů.
Po dobu 7 dní po ošetření se doporučuje zamezit pohybu psů na ošetřené ploše.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Mšice AT 0,1 l semenné porosty, ke krmení, max. 1x
Bob Třásněnka hrachová AT 0,1 l semenné porosty, ke krmení, max. 1x
Borovice Motýli - lesní 28 0,1-0,15 l i jejich larvy, max. 1x
Borovice Hřebenule borová 28 0,1-0,15 l max. 1x
Borovice Brouci 28 0,1-0,15 l i jejich larvy, max. 1x
Brambor Mandelinka bramborová 14 0,1 l max. 1x
Brukvovitá zelenina Housenky 7 0,1-0,15 l max. 1x
Brukvovitá zelenina Dřepčík zelný 7 0,1-0,15 l nebo 0,025 % max. 1x
Brukvovitá zelenina Krytonosec zelný AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Brukvovitá zelenina Pilatka řepková AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Cibule Vrtalka pórová ošetřuje se v době hromadného rojení imág, do začátku líhnutí larev 10 0,15 l max. 1x
Čočka Plodomorka čočková AT 0,1 l max. 1x
Fenykl Makadlovka kmínová AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Fenykl Obaleči - fenykl AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Fenykl Klopušky AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Hořčice Krytonosec šešulový AT 0,125-0,15 l max. 1x
Hořčice Blýskáček řepkový AT 0,125-0,15 l max. 1x
Hořčice Dřepčík olejkový AT 0,1-0,15 l max. 1x
Hořčice Pilatka řepková AT 0,1-0,15 l max. 1x
Hořčice Krytonosec čtyřzubý AT 0,15 l max. 1x
Hořčice Dřepčík zelný AT 0,1-0,15 l max. 1x
Hořčice Dřepčík černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Hořčice Bejlomorka kapustová AT 0,125-0,15 l max. 1x
Hořčice Krytonosec řepkový AT 0,15 l max. 1x
Hořčice Dřepčík polní AT 0,1-0,15 l max. 1x
Hořčice Dřepčík černonohý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Hrách Třásněnka hrachová 7 0,1 l zákaz zkrmování, max. 1x
Hrách Mšice 7 0,1 l zákaz zkrmování, max. 1x
Hrušeň Saví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Hrušeň Žraví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Jabloň Saví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Jabloň Obaleč jablečný podle signalizace 28 0,02 % max.0,2 l/ha max. 1x
Jabloň Žraví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Jahodník Květopas jahodníkový před květem AT 0,15 l max. 1x
Ječmen jarní Kohoutek černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Ječmen jarní Vrtalky AT 0,1-0,15 l max. 1x
Ječmen jarní Bejlomorka sedlová podle signalizace AT 0,1 l max. 1x
Ječmen jarní Mšice AT 0,125 l max. 1x
Ječmen jarní Kohoutek modrý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Ječmen ozimý Kohoutek modrý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Ječmen ozimý Kohoutek černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Ječmen ozimý Vrtalky AT 0,1-0,15 l max. 1x
Ječmen ozimý Bejlomorka sedlová podle signalizace AT 0,1 l max. 1x
Ječmen ozimý Mšice AT 0,125 l max. 1x
Jehličnany - lesní školky Klikoroh borový postřik boční 28 2 % max. 1x, sazenice obalované
Jehličnany - lesní školky Klikoroh borový postřik kurativní 28 0,25 % max. 1x
Jehličnany - lesní školky Klikoroh borový máčení 28 2 % max. 1x
Jírovec maďál Klíněnka jírovcová od: hromadného kladení vajíček, do: začátku líhnutí larev 7 0,0125 % max. 1x
Kapusta Krytonosec zelný AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Kapusta Housenky 7 0,1-0,15 l max. 1x
Kapusta Dřepčík zelný 7 0,1-0,15 l nebo 0,025 % max. 1x
Kapusta Pilatka řepková AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Kedluben Housenky 7 0,1-0,15 l max. 1x
Kedluben Dřepčík zelný 7 0,1-0,15 l nebo 0,025 % max. 1x
Kedluben Pilatka řepková AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Kedluben Krytonosec zelný AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Kmín Klopušky AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Kmín Makadlovka kmínová AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Kmín Obaleči - kmín AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Kopr Makadlovka kmínová AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Kopr Obaleči - kopr AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Kopr Klopušky AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Kukuřice Zavíječ kukuřičný AT 0,2-0,25 l max. 1x
Květák Dřepčík zelný 7 0,1-0,15 l nebo 0,025 % max. 1x
Květák Pilatka řepková AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Květák Krytonosec zelný AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Květák Housenky 7 0,1-0,15 l max. 1x
Len Dřepčík lnový AT 0,1-0,15 l max. 1x
Lesní hospodářství Žraví škůdci 28 0,1-0,15 % max. 1x, housenky, housenice
Lesní hospodářství Kůrovci preventivní postřik 28 0,25 % 5-8 I jíchy/m3 dřeva max. 1x
Lesní hospodářství Kůrovci asanace 28 0,5-0,75 % 5-8 I jíchy/m3 dřeva max. 1x
Lesní hospodářství Kůrovci příprava otrávených lapáků 28 0,5-0,75 % max. 1x
Mák Bejlomorka maková podle signalizace 45 0,15 l 200–600 l max. 1×, minor. reg. VÚPT, ověřit odrůdovou citlivost
Mák Krytonosec makovicový podle signalizace 45 0,15 l 200–600 l max. 1×, minor. reg. VÚPT, ověřit odrůdovou citlivost
Mrkev Makadlovka kmínová AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Mrkev Obaleči - mrkev AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Mrkev Klopušky AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Okrasné rostliny Žraví škůdci 3 0,01-0,015 % max. 1x
Okrasné rostliny Saví škůdci 3 0,01-0,015 % max. 1x, svilušky nehubí
Oves jarní Kohoutek černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Oves jarní Bzunka ječná AT 0,1-0,15 l max. 1x, oves pro krmné účely a semenné porosty
Oves jarní Vrtalky AT 0,1-0,15 l max. 1x
Oves jarní Bejlomorka sedlová podle signalizace AT 0,1 l max. 1x
Oves jarní Mšice AT 0,125 l max. 1x
Oves jarní Kohoutek modrý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Pastinák Makadlovka kmínová AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Pastinák Obaleči - petržel AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Pastinák Klopušky AT 0,1 l max. 1x, jen množitelské porosty
Pór Vrtalka pórová ošetřuje se v době hromadného rojení imág, do začátku líhnutí larev 10 0,15 l max. 1x
Proso Kohoutek modrý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Proso Kohoutek černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Proso Vrtalky AT 0,1-0,15 l max. 1x
Proso Bejlomorka sedlová podle signalizace AT 0,1 l max. 1x
Proso Mšice AT 0,125 l max. 1x
Pšenice jarní Mšice AT 0,125 l max. 1x
Pšenice jarní Kohoutek modrý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Pšenice jarní Kohoutek černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Pšenice jarní Vrtalky AT 0,1-0,15 l max. 1x
Pšenice jarní Bejlomorka sedlová podle signalizace AT 0,1 l max. 1x
Pšenice ozimá Vrtalky AT 0,1-0,15 l max. 1x
Pšenice ozimá Bejlomorka sedlová podle signalizace AT 0,1 l max. 1x
Pšenice ozimá Mšice AT 0,125 l max. 1x
Pšenice ozimá Kohoutek modrý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Pšenice ozimá Kohoutek černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Rajče Mandelinka bramborová 14 0,1 l max. 1x
Réva vinná Obaleč révový 21 0,2-0,25 l max. 1x
Ředkvička Housenky AT 0,1-0,15 l max. 1x
Ředkvička Pilatka řepková AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Ředkvička Dřepčík zelný AT 0,1-0,15 l nebo 0,025 % max. 1x
Ředkvička Krytonosec zelný AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová AT 0,125-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový AT 0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový AT 0,125-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový AT 0,125-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Pilatka řepková AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý AT 0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý AT 0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová AT 0,125-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový AT 0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový AT 0,125-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový AT 0,125-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový AT 0,1-0,15 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková AT 0,1-0,15 l max. 1x
Slivoň Saví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Slivoň Žraví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Trávy Klopušky AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Tritikale ozimé Mšice AT 0,125 l max. 1x
Tritikale ozimé Kohoutek modrý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Tritikale ozimé Kohoutek černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Tritikale ozimé Bejlomorka sedlová podle signalizace AT 0,1 l max. 1x
Tritikale ozimé Vrtalky AT 0,1-0,15 l max. 1x
Třešeň Saví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Třešeň Žraví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Třešeň Vrtule třešňová podle signalizace 28 0,02-0,025 % max. 1x
Višeň Saví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Višeň Žraví škůdci 28 0,1 % max.0,1 l/ha max. 1x
Vojtěška Klopušky AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Vojtěška Třásněnky AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Vojtěška Listopas vojtěškový AT 0,2-0,25 l max. 1x, semenné porosty
Zelí Krytonosec zelný AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Zelí Housenky 7 0,1-0,15 l max. 1x
Zelí Dřepčík zelný 7 0,1-0,15 l nebo 0,025 % max. 1x
Zelí Pilatka řepková AT 0,1-0,15 l max. 1x, semenné porosty
Žito ozimé Vrtalky AT 0,1-0,15 l max. 1x
Žito ozimé Bejlomorka sedlová podle signalizace AT 0,1 l max. 1x
Žito ozimé Mšice AT 0,125 l max. 1x
Žito ozimé Kohoutek modrý AT 0,1-0,15 l max. 1x
Žito ozimé Kohoutek černý AT 0,1-0,15 l max. 1x
detail