BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BIATHLON

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do obilovin zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: mléč rolní, penízek rolní, konopice polní, rmen rolní, pcháč oset, huseníček rolní, hořčice rolní, pomněnka rolní, rdesno blešník, výdrol řepky olejky a hořčice, heřmánek pravý, heřmánek terčovitý, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, bažanka roční, rdesno červivec, úhorník mnohodílný, zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, osivka jarní, heřmánkovec nevonný, kopřiva žahavka, svízel přítula, chrpa modrák, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, truskavec ptačí, ptačinec prostřední, opletka obecná.
Plevele méně citlivé: rozrazil rolní, mák vlčí, merlíky.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: - ozimy: BBCH 21–39, tj. 1. odnož až praporcový list plně rozvinutý; - jařiny: BBCH13–39, tj. 3. list plně rozvinutý až praporcový list plně rozvinutý.
Růstová fáze plevelů v době aplikace: od 1. listu do 4 pravých listů, tj. BBCH 11–14, max. 6 pravých listů, tj. BBCH 16.
Maximální počet aplikací: 1× v plodině, na jaře.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Biathlon.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
obilniny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
obilniny
5
3
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Ječmen ozimý POST jaro, 21–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Oves jarní POST 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Pšenice jarní POST 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Pšenice ozimá POST jaro, 21–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Tritikale ozimé POST jaro, 21–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Žito ozimé POST jaro, 21–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
detail