Chemap Agro s.r.o.

HEROLD 600 SC

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

Růstová fáze plevelů: klíčení až krátce po vzejití, rané růstové fáze.

Plevele citlivé: chundelka metlice; ptačinec žabinec, mák rolní, heřmánkovec nevonný, pomněnka rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, rozrazil trojklaný, opletka obecná, ředkev ohnice, řepka olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Nepoužívejte na lehkých půdách.

Vyšší dávku aplikujte na těžkých půdách.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je při použití klasické orební agrotechniky bez omezení.

V případě minimalizace zpracování půdy (např. setí do podmítky) se může na následně pěstované řepce olejce ozimé projevit fytotoxicita. Při přímém výsevu bez kultivace může být fytotoxicita výraznější.

Náhradní plodiny: V případě předčasné likvidace porostu lze po uplynutí min. 3 měsíců a po orbě pěstovat na jaře pšenici jarní, ječmen jarní, brambor, kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

5

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST od 10 BBCH do konce vegetačního období na podzim, plevele po vzejití AT 0,25-0,35 l 200–300 l
Pšenice ozimá POST od 10 BBCH do konce vegetačního období na podzim, plevele po vzejití AT 0,25-0,35 l 200–300 l
Tritikale ozimé POST od 10 BBCH do konce vegetačního období na podzim, plevele po vzejití AT 0,25-0,35 l 200–300 l
Žito ozimé POST od 10 BBCH do konce vegetačního období na podzim, plevele po vzejití AT 0,25-0,35 l 200–300 l
detail