BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PUMA EXTRA

Účinná látka

Balení

KOEX HDPE/PA kanystr 5 l a 10 l

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulze typu oleje ve vodě k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě, tritikale a jarním ječmeni a jílcích na semeno.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

PUMA EXTRA

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Působení

Puma Extra je selektivní postemergentní graminicid. Má jak kontaktní, tak i systémový účinek, je přijímán výhradně prostřednictvím zelených částí rostlin a je transportován i do kořenů a rhizomů, působí na růstová pletiva trav. Zasažené trávy během 2–3 dní po aplikaci přestávají růst a nevytvářejí nové listy. Na starších listech se objevují chlorózy, které přecházejí v nekrózy listů a stonků a celá rostlina postupně odumírá. V závislosti na počasí a růstové fázi trav tento proces trvá 14–28 dní, vyšší teplota a relativní vzdušná vlhkost účinek podporují, suchá půda, nízká relativní vlhkost vzduchu a nízké teploty účinnost přípravku zpomalují. V období delšího sucha bývá účinek rovněž snížen, neboť se vzhledem k omezeným transportním pochodům v rostlině nemůže projevit systémová složka účinnosti přípravku. Optimálního účinku se dosáhne, pokud mají trávy při aplikaci 3 listy až do fáze 1,5. kolénka a aktivně rostou; účinek v pozdější růstové fázi již nemusí být za všech okolností zcela spolehlivý. Přerostlé trávy jsou však přinejmenším silně retardovány v růstu, mohou ale zůstat v porostu.

Puma Extra nemá žádný půdní účinek.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, oves hluchý, psárka plní, ježatka kuří noha, béry, rosičky, lesknice, proso, čirok halepský.

Nehubí pýr plazivý, jílky, sveřepy, lipnici luční a dvouděložné plevele.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

- pšenice ozimá a jarní: BBCH 13–32, tj. 3. list až 2. kolénko,

- ječmen jarní: BBCH 13–29, tj. 3. list až konec odnožování,

- žito, tritikale - ozimy: BBCH 13–31, tj. 3. list až 1. kolénko,

- jílky: BBCH 29, tj. konec odnožování.

Růstová fáze plevelů - aplikační dávka:

- dávka 0,8 l/ha: BBCH 13–15, tj. 3–5 listů

- dávka 1,0 l/ha: BBCH 21–29, tj. odnožování

Přípravek lze aplikovat pouze na jaře.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Dávka vody: 200–300 l/ha

Aplikujte na suchý porost.

2 hodiny po aplikaci přípravku by nemělo pršet.

Následné plodiny: Pěstování následných plodina je bez omezení.

Náhradní plodiny: Pokud je nutno porost ošetřený Pumou Extra z jakéhokoliv důvodu zlikvidovat, lze vysévat libovolnou náhradní plodinu. V případě výsevu velmi citlivých plodin jako jsou obilniny, kukuřice nebo trávy, je vhodné dodržet několikadenní odstup výsevu po aplikaci Pumy Extra.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku na bázi inhibitorů acetyl CoA carboxylasy (typy „fop“; „dim“; „den“; např. fluazifop-P-butyl, fenoxaprop-P-ethyl, propachizafop, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl; tralkoxydim, cykloxydim; pinoxaden a další) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek nepoužívejte na lokalitách s podezřením na rezistenci plevelných trav k výše uvedeným typům účinných látek.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
obilniny, jílky
5
0
0
0

Popis mísitelnosti

• Základním předpokladem pro aplikaci směsí je shoda optimálních aplikačních termínů partnerů.
• Pro rozšíření spektra účinnosti je možno Pumu Extra kombinovat s dalšími herbicidy. Proti svízeli přítule se jako doplňkový herbicid obzvláště osvědčuje Grodyl 75 WG, Sekator nebo eventuelně fluroxypyr (např. typ Starane 250 EC nebo Tomigan 250 EC), které se aplikují podle návodu. Proti dvouděložným lze ošetření kombinovat např. Sekator, Glean, Logran, Cobra.
• Puma Extra nesmí být v jarním ječmeni kombinována s přípravky na bázi dicamby, neboť zde může dojít ke snížení selektivity. Pumu Extra dále nedoporučujeme použít u jarního ječmene, u kterého byl předtím použit přípravek obsahující účinnou látku dicamba, neboť v těchto případech může být citlivost porostu vůči Pumě Extra rovněž zvýšena. Nutný je min. 10–14 denní odstup mezi aplikacemi.
• Pumu Extra nedoporučujeme mísit s přípravkem Granstar 75 WG, neboť ve směsi může dojít ke snížení účinnosti proti travám.
• Nedoporučujeme kombinovat Pumu s přípravky na bázi fenoxykyselin (formulace na bázi solí), kdy zpravidla dochází ke snížení účinnosti proti travám. Rizikové jsou rovněž kombinace s herbicidy s účinnými látkami bentazone, bifenox, fluoroglycofen-ethyl.
• Ošetření lze kombinovat s CCC a fungicidy nebo Wuxal SUS Kombi Mg. Při kombinování s DAM 390 je třeba předem zkontrolovat a eventuálně upravit hodnotu pH hnojiva na neutrální a postřik co nejrychleji vystříkat!
• Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty a jednotlivé přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Vždy však předem zkontrolujte fyzikální kompatibilitu tankmixů v daných místních podmínkách v menší nádobě při správném naředění.
• Kontrolujte možnost vzniku sraženin v tomto vzorku po 10 minutách stání! Během aplikace je třeba udržovat míchání neustále v činnosti. Směsi je třeba vystříkat bezprostředně po naředění. Je třeba se vyvarovat použití směsí s jinými pesticidy a zejména DAM 390 na porost oslabený suchem, přemokřením, mrazem, kroupami či škůdci. Kombinace s hnojivem Wuxal SUS Kombi Mg má naproti tomu významný regenerační a výnosově stimulační účinek.
• Pokud byl přípravek Puma Extra použit ve směsi s jiným přípravkem, je třeba přihlédnout i k ochranným prostředkům, předepsaným pro tento přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 13–29, tj. 3. list až konec odnožování AT 0,8-1 l 200–300 l chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, plevele lipnicovité jednoleté
Jílek jednoletý POST BBCH 29, tj. konec odnožování AT 0,8-1 l 200–300 l oves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté
Jílek mnohokvětý POST BBCH 29, tj. konec odnožování AT 0,8-1 l 200–300 l oves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté
Jílek vytrvalý POST BBCH 29, tj. konec odnožování AT 0,8-1 l 200–300 l oves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté
Pšenice jarní POST BBCH 13–32, tj. 3. list až 2. kolénko AT 0,8-1 l 200–300 l chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, plevele lipnicovité jednoleté
Pšenice ozimá POST BBCH 13–32, tj. 3. list až 2. kolénko AT 0,8-1 l 200–300 l chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, plevele lipnicovité jednoleté
Tritikale ozimé POST ozimy: BBCH 13–31, tj. 3. list až 1. kolénko AT 0,8-1 l 200–300 l pouze ozim, chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, plevele lipnicovité jednoleté
Žito ozimé POST ozimy: BBCH 13–31, tj. 3. list až 1. kolénko AT 0,8-1 l 200–300 l pouze ozim, chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, plevele lipnicovité jednoleté
detail