Chemap Agro s.r.o.

ARCADE 880 EC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte při aplikaci do brambor neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 15 m, při 75 % redukci pak na 10 m a při 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

Zákazy a omezení: preemergentně, těsně před vzejitím (do BBCH 09), postemergentně, BBCH 09–11

Spektrum účinnosti: preemergentní nebo postemergentní aplikace, dávka 4,0 l/ha:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha; merlík bílý, opletka obecná, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, lilek černý, rdesno červivec, svízel přítula, violky

Dávka 5,0 l/ha se použije preemergentně v případě silného zaplevelenípozemků opletkou obecnou nebo merlíkem bílým.

Růstové fáze plevelů:

- preemergentní aplikace: plevele nejsou vzešlé

- postemergentní aplikace: ježatka kuří noha - BBCH max. 12, tj. 2 listy,

- dvouděložné jednoleté plevele: BBCH max. 12, tj. 2 pravé listy,

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

V témže roce na podzim lze po orbě do hloubky min. 15 cm jako následné plodiny pěstovat ozimé obilniny, přičemž orba by měla být provedena co nejdříve po sklizni brambor (nejlépe 3–4 týdny) a od aplikace přípravku by mělo uplynout min. 16 týdnů.

Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře jsou bez omezení, s výjimkou salátu a ředkviček/ředkví.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Po vyprázdnění nádrže postřikovače je třeba nádrž, ramena i trysky vypláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2. Zbytek oplachové vody se vypustí a celé zařízení znovu propláchne čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků je třeba postupovat podle návodu na jejich použití.

3. Postup podle bodu “2” se opakuje ještě 2×.

4. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory
8
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
brambory
30
15
10
5
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE těsně před vzejitím (do BBCH 09) AT 4-5 l 200–400 l max. 1×
Brambor POST BBCH 09–11 AT 4-5 l 200–400 l max. 1×
detail