Chemap Agro s.r.o.

BUTISAN S

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4-5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Při aplikaci do řepky olejky ozimé:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (méně nebo rovno3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5 m.
- Při aplikaci do řepky olejky jarní a kapusty růžičkové: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

OP II.st.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní a kapusty růžičkové.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kapusta růžičková, řepka olejka

100–400 l/ha

postřik

Řepka olejka: Přípravek se aplikuje preemergentně ve fázi plodiny BBCH 00–09 nebo postemergentně ve fázi BBCH 10–18. Při preemergentně aplikaci je důležité, aby bylo osivo přikryto alespoň 15 mm půdy.

Kapusta růžičková: Přípravek se aplikuje postemergentně ve fázi plodiny BBCH 13–18 (u výsevů) nebo po výsadbě do fáze BBCH 18. Při aplikaci po výsadbě se ujistěte, že kořeny jsou dobře zakryty půdou a sazenice jsou dostatečně zakořeněné.

Spektrum plevelů:

Preemergentní aplikace:

- plevele citlivé: pohanka svlačcovitá, chundelka metlice, ptačinec žabinec, laskavec ohnutý, hluchavky, úhorník mnohodílný, starček obecný, heřmánky, lipnice roční, lilek černý, nepatrnec rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazily;

- méně citlivé: psárka polní, rmen rolní, svízel přítula, kakost dvousečný, merlík bílý vzcházející na podzim, pomněnka rolní, mák vlčí, mléč rolní.

Postemergentní aplikace:

- plevele citlivé: pohanka svlačcovitá, chundelka metlice do 1. listu, ptačinec žabinec do 4. listu, laskavec ohnutý do 2. listu, hluchavky do 1. listu, heřmánky do 3. listu, lipnice roční do 2. listu, rozrazily do 1. listu;

- méně citlivé: psárka polní do 2. listu, rmen rolní do 3. listu, svízel přítula do 1. přeslenu.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Nadměrné srážky po aplikaci mohou způsobit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem. Nepoužívejte na půdách náchylných k podmáčení.

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Po sklizni řepky olejky je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zorání porostu řepky olejky ozimé lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku olejku, brambory, kukuřici. Před výsevem náhradních plodin je třeba půdu promísit do hloubky alespoň 15 cm.

Následné nebo náhradní plodiny mohou být vysévány po uplynutí 6 měsíců od aplikace.

Možnosti pěstování následných/náhradních plodin po ošetření růžičkové kapusty konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

5

4

4

4

řepka olejka jarní, kapusta růžičková

4

4

4

4

Při aplikaci do řepky olejky ozimé: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5 m.

Při aplikaci do řepky olejky jarní a kapusty růžičkové: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kapusta POST BBCH 13–18 (u výsevů) nebo po výsadbě do fáze BBCH 18 AT 1,5 l 100–400 l max. 1×, kapusta růžičková
Řepka olejka, jarní PRE BBCH 00–09 AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní POST BBCH 10–18 AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá PRE BBCH 00–09 AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 10–18 AT 1,5 l 100–400 l max. 1×
detail