Chemap Agro s.r.o.

BUZZIN 70 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Spektrum účinnosti

- plevele citlivé - lipnice roční, merlík bílý, rdesno červivec, rozrazil perský;

- plevele méně citlivé - ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, opletka obecná.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
brambor
150–400 l/ha
postřik
max. 1×

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek nepoužívejte v množitelských porostech bramboru.

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3×) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem sody a propláchne vodou.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambor
7
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohlede m na ochranu necílových rostlin [m]
brambor
5
0
0
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Minoritní registrace - chřest, cizrna beraní

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

chřest

200–600 l/ha

postřik

1× za rok

cizrna beraní

300–500 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

chřest

7

4

4

4

cizrna beraní

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

chřest, cizrna beraní

5

0

0

0

Pro aplikaci do chřestu: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani
při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE po poslední slepé proorávce, před vzejitím plevelů AT 0,75 kg 150–400 l max. 1×
Cizrna beraní PRE preemergentně v dubnu, před vzejitím plevelů AT 0,3-0,6 kg 300–500 l semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Chřest PRE preemergentně a po sklizni, nejdříve 3. rokem po výsadbě, před vzejitím plevelů AT 0,75 kg 200–600 l minor. reg.: ÚKZÚZ
detail