Chemap Agro s.r.o.

CAMIX

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe1:Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje S - metolachlor vícekrát než 1 za 3 roky na témže pozemku.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: Ježatka kuří noha, merlík bílý, heřmánkovité plevele, svízel přítula, lilek černý, violka rolní.
Méně citlivé plevele: Opletka obecná, rdesno ptačí.

Doporučení

Při časné postemergentní aplikaci by měly být vzešlé dvouděložné plevele v růstové fázi maximálně do čtvrtého pravého listu (do BBCH 14), ježatka kuří noha v růstové fázi maximálně do dvou pravých listů (do BBCH 12).
Kukuřice se ošetřuje do růstové fáze BBCH 12 (2. list vyvinutý).
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Přípravek lze použít pouze jednou za vegetaci.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Při použití přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě mírné retardace růstu nebo zesvětlení rostlin. Tato fytotoxicita nemá vliv na výnos. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace přípravku.
Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.
V případě, že došlo k předčasné zaorávce kukuřice, lze jako náhradní plodinu použít opět kukuřici.

V rámci normálního osevního postupu je možné pěstování těchto následných plodin za dodržení následujících podmínek:
- v případě obilnin a travních porostů je pěstování možné po mělkém zpracování půdy.
- před výsevem řepky olejky a slunečnice se musí pozemek zorat.
- jsou-li následnou plodinou luskoviny, může dojít za nepříznivých podmínek (půda s nízkou biologickou aktivitou, nízkým pH, špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím zimním a letním suchu a stresových podmínkách) k mírnému prosvětlení listů zrnového hrachu nebo bobu. Ojediněle bylo také pozorováno zbrzdění růstu a prořídnutí porostu.
- v následujícím roce po aplikaci nelze pěstovat řepu nebo zeleniny (včetně dýně).
- Bezpečnost použití jiných následných plodin nebyla ověřena.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Zvláště citlivé jsou řepa, hrách, fazole, zelenina, réva vinná, ovocné dřeviny.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

 Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
15
10
3
3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE do 3 dnů po zasetí AT 2,5 l 200–400 l
Kukuřice CPOST do 12 BBCH AT 2,5 l 200–400 l
detail