Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

FORNET EXTRA 6 OD

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno Milagro Extra 6 OD.
Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku nicosulfuron v maximálním množství 45 g úč.l./ha/rok.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10m.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

1× jednorázově nebo

aplikace dělená

0,5 + 0,25 l/ha

Růstová fáze plodiny v době aplikace: kukuřice setá: BBCH 12-18, fáze 2-8 listů

Růstová fáze plevelů v době aplikace: dvouděložné plevele jednoleté: BBCH 12–16, fáze 2–6 listů; ježatka kuří noha: BBCH 12–19, od 2 listů až do počátku odnožování.

Účinek na nově vzcházející ježatku kuří nohu se zvyšuje dělenou aplikací dávek 0,5 l/ha a 0,25 l/ha po 10 až 14 dnech.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele:

- v dávce 0,5 l/ha - laskavec ohnutý, penízek rolní, violky, ptačinec žabinec,

- v dávce 0,65 l/ha - ježatka kuří noha, heřmánek pravý, svízel přítula;

v dávce 0,75 l/ha - merlík bílý;

- méně citlivé plevele: rdesno červivec, opletka obecná.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu případně slabých deformací. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Pozor na odrůdy citlivé na sulfonylmočoviny. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů!

Náhradní a následné plodiny: Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu konzultujte s držitelem povolení. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Obzvláště citlivé jsou řepka a zeleniny.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

10

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–18 (fáze 2–8 listů) AT 0,5-0,75 l 200-400 l max. 1×, jednorázově nebo aplikace dělená 0,5 + 0,25 l/ha
detail