Chemap Agro s.r.o.

HUSAR ACTIVE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Spektrum účinnosti v závislosti na aplikačním termínu a dávce přípravku/ha:
0,7 l/ha - aplikační termín T1
- plevele citlivé - chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, penízek rolní, rozrazil perský, huseníček rolní,
- plevele méně citlivé – svízel přítula, oves hluchý, pomněnka rolní, ptačinec žabinec

1,0 l/ha - aplikační termín T1
- plevele citlivé - svízel přítula, pomněnka rolní,
- plevele méně citlivé – rozrazil břečťanolistý, violka rolní, violka trojbarevná, oves hluchý, ptačinec žabinec

1,0 l/ha - aplikační termín T2
- plevele citlivé - penízek rolní, huseníček rolní;
- plevele méně citlivé - chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, oves hluchý, rozrazil perský, pomněnka rolní.
V tomto aplikačním termínu dochází vzhledem k pokročilejším růstovým fázím plevelů k poklesu účinnosti herbicidu.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření: pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé
1. aplikační termín - T1: BBCH 25–29, tj. 5. odnož až konec odnožování nebo
2. aplikační termín - T2: BBCH 32, tj. 2. kolénko.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu, na jaře.

Aplikaci neprovádějte, pokud hrozí noční mrazy nebo jsou porosty oslabené abiotickými nebo biotickými vlivy, např. vyzimování, zamokření, poškození škůdci nebo chorobami.
Dlouhodobé sucho nebo nízké teploty v období aplikace mohou snížit účinnost přípravku!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Po ošetření ozimých obilnin přípravkem Husar Active může dojít k zpravidla dočasným projevům fytotoxicity - zpomalení růstu a prožloutnutí porostu. Tyto projevy mohou nastat především v případě, kdy po aplikaci přípravku dojde k poklesu minimálních teplot vzduchu k bodu mrazu nebo pod něj, proto neošetřujte porosty, pokud se očekávají noční mrazíky nebo pokles teplot k bodu mrazu!

Návod k použití

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku na bázi syntetických auxinů (např. 2-4,D, MCPA, MCPP, dicamba, clopyralid, fluroxypyr, picloram, aminopyralid), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Husar Active.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST na jaře 25–29 BBCH, T1, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,7 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře ve 32 BBCH, T2, plevele dvouděložné jednoleté AT 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře 25–29 BBCH, T1, svízel přítula AT 1 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST na jaře ve 32 BBCH, T2, plevele dvouděložné jednoleté AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Tritikale ozimé POST na jaře 25–29 BBCH, T1, svízel přítula AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Tritikale ozimé POST na jaře 25–29 BBCH, T1, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,7 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST na jaře ve 32 BBCH, T2, plevele dvouděložné jednoleté AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST na jaře 25–29 BBCH, T1, svízel přítula AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST na jaře 25–29 BBCH, T1, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,7 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
detail