Chemap Agro s.r.o.

MAXRAPTOR

Účinná látka

MAXRAPTOR

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m .
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

V řepce olejce ozimé se MaxRaptor používá preemergentně až postemergentně v období od zasetí do fáze 4 listů plodiny (BBCH 00–14). Aplikaci je nutné provést nejpozději ve fázi děložních listů plevelů. Pro dobrý herbicidní účinek preemergentní aplikace je nutné zajištění kvalitně připravené půdy bez hrud s drobtovitou strukturou. Příliš kypré a hrudovité půdy je nutné před aplikací přípravku uválet. Preemergentní použití přípravku na kamenitých nebo hrudovitých půdách může být jen částečně účinné, protože semena plevelů klíčící zpod hrud a kamenů se nedostanou do kontaktu s účinnou látkou přípravku.

Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je potřeba dodržet hloubku setí 1,5–2,0 cm a semena zakrýt dostatečnou vrstvou drobtovité půdy. Při přesušení povrchové vrstvy půdy může dojít ke zbrzdění účinnosti.

Spektrum herbicidní účinnosti:

Citlivé plevele: heřmánky a rmeny, ježatka kuří noha, hluchavky, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, lipnice roční, psárka rolní, ptačinec žabinec, rozrazily, svízel přítula.

Méně citlivé plevele: penízek rolní, violka rolní.

Maximální počet ošetření: 1× v plodině

Dávka vody: 200–400 l/ha

Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu.

Náhradní plodiny: V případě že dojde k předčasné zaorávce řepky olejky, lze na podzim vysévat jako náhradní plodiny bezprostředně ozimou řepku olejku po kultivaci půdy nebo ozimé obilniny. Ozimé obilniny lze vysévat nejdříve 60 dnů po aplikaci přípravku a orbě do hloubky 25 cm. Na jaře lze bez omezení pěstovat všechny běžné plodiny.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny není omezena volba následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka ozimá
5
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka ozimá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE-POST od zasetí do fáze 4 listů plodiny (BBCH 00–14) AT 2 l 200–400 l
detail