BASF
BASF
BASF

AGRA

NASA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

OP II. st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

polní plodiny mimo řepky olejky, cukrovka, obilniny (pšenice, ječmen, žito, tritikale a oves), jehličnany mimo douglaska a  modřín, listnaté dřeviny, trávníky, železnice

200–400 l/ha

postřik

jádroviny, réva, cesty, parky, aleje, nezemědělská půda

200–400 l/ha

postřik

cukrovka, krmná řepa

aplikace knotovým rámem

louky a pastviny

200–400 l/ha

postřik, aplikace knotovým rámem

Při aplikaci knotovým rámem nebo stěrkou se nesmí překročit dávka 10 litrů přípravku na hektar.

Předpokladem úspěšného hubení plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby byl zabezpečen co nejvyšší příjem účinné látky rostlinami. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době, kdy rostliny jsou v plném růstu.

Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Nepůsobí na přesličku rolní.

Orná půda ležící ladem: Přípravek se aplikuje před zpracováním půdy a setím plodiny. Kultivaci provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Orná půda před setím: Aplikaci provádějte nejpozději 2 dny před setím plodiny.

Polní plodiny mimo řepka olejka: Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny, nejpozději do fáze plodiny BBCH 03.

Obilniny před sklizní: Přípravek se aplikuje na zralý porost od stadia plodiny BBCH 89 a vlhkosti zrna <25 %.

Orná půda po sklizni: Přípravek se aplikuje po sklizni plodiny na obrostlý pýr nebo na nově vzešlé plevele.

Cukrovka, řepa krmná: Přípravek se aplikuje během vegetace pomocí speciálního knotového rámu na přerostlé plevele a plevelné řepy.

Jehličnany, listnaté dřeviny: Přípravek se aplikuje v lesních školkách meziřádkově s kryty, aby se zabránilo zasažení kulturních dřevin. Plevele by měly být alespoň 15 cm vysoké. Přípravek lze také aplikovat na plochách určených k výsadbě nebo v kulturách dřevin bez podrostu plevelných dřevin. Přípravek nesmí zasáhnout vysázené dřeviny.

Louky a pastviny: Přípravek se aplikuje plošným postřikem při obnově luk a pastvin (před zpracováním půdy a setím) nebo pomocí speciálního knotového rámu na přerostlé plevele.

Nezemědělská půda: Přípravek se aplikuje během vegetace. Aplikaci je možno opakovat na nově vzešlé plevele.

Železnice: Přípravek se aplikuje během vegetace. Dávku je možno rozdělit na 2× 5,0 l/ha a aplikaci opakovat na nově vzešlé plevele.

Jádroviny: Přípravek se aplikuje na jaře nebo v létě. Přípravkem nesmí být zasaženy zelené části kulturních rostlin. Při aplikaci ve výsadbách mladších než 3 roky nesmí být zasaženy kmínky jádrovin.

Réva: Přípravek se aplikuje na jaře nebo v létě. Réva musí mít vyvinuty minimálně tříleté kmínky. Přípravkem nesmí být zasaženy zelené části kulturních rostlin.

Trávníky: Aplikace se provádí za účelem obnovy trávníku a likvidace plevelů. Přípravek se aplikuje během vegetace před zpracováním půdy a setím. Kultivaci provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Cesty, parky, aleje: Přípravek se používá k odstranění plevelů ve výsadbách dřevin (aleje, parky apod.) nebo na cestách. Aplikace ve výsadbách dřevin se provádí s kryty, aby se zabránilo zasažení kulturních dřevin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

všechny indikace

5

5

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST aplikace knotovým rámem 60 33 % max. 1×, pcháč oset, plevelné řepy
Hrušeň POST 42 4 l max. 2×
Jabloň POST 42 4 l max. 2×
Ječmen jarní POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
Komunikace POST aplikace s kryty AT 4 l max. 2×, cesty, parky, aleje
Lesní půda POST plochy před výsadbou nebo kultury, od srpna od září AT 4 l max. 1×, buřeň; jehličnany, listnaté dřeviny
Lesní školky POST od května do června, aplikace s kryty AT 3 l max. 1×, buřeň; jehličnany, listnaté dřeviny
Lesní školky POST od září do listopadu, aplikace s kryty AT 3 l max. 1×, buřeň; jehličnany mimo douglaska a modřín, listnaté dřeviny
Louky POST aplikace knotovým rámem AT 33 % max. 1×, šťovík, pcháč oset; ošetřené rostliny nezkrmovat jako zelenou píci, seno ani siláž
Louky POST obnova TTP AT 4 l max. 1×, ošetřené rostliny nezkrmovat jako zelenou píci, seno ani siláž
Nezemědělská půda POST AT 4 l max. 2×
Orná půda PRE orná půda ležící ladem, před setím nové plodiny, před zpracováním půdy AT 4 l max. 1×
Orná půda POST po sklizni AT 4 l max. 1×, pýr plazivý, plevele
Orná půda PRE před setím AT 3 l max. 1×
Oves jarní POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
Oves ozimý POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
Pastviny POST obnova TTP AT 4 l max. 1×, ošetřené rostliny nezkrmovat jako zelenou píci, seno ani siláž
Pastviny POST aplikace knotovým rámem AT 33 % max. 1×, šťovík, pcháč oset; ošetřené rostliny nezkrmovat jako zelenou píci, seno ani siláž
Polní plodiny PRE AT 3 l max. 1×, polní plodiny mimo řepky olejky
Pšenice jarní POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
Réva vinná POST od 4. roku po výsadbě 30 4 l max. 2×
Řepa krmná POST aplikace knotovým rámem 60 33 % max. 1×, pcháč oset, plevelné řepy
Trávníky POST obnova trávníků AT 4 l max. 1×
Tritikale jarní POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
Tritikale ozimé POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
Železnice POST AT 10 l nebo 2× 5,0 l/ha max. 1×
Žito jarní POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
Žito ozimé POST před sklizní 14 3 l max. 1×, mimo množitelské porosty a sladovnické porosty
detail