Chemap Agro s.r.o.

ROSATE 36 SL

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Předsklizňové aplikace v polních plodinách

Ošetření plodiny určené ke zpracování konzultujte předem se zpracovatelem.

Pšenice (včetně pšenice tvrdé), ječmen, oves - Aplikujte v době, když je vlhkost nejmladších zrn v klasu nižší než 30 % asi 7 dnů před sklizní. Slámu z ošetřených porostů nepoužívejte jako mulč pro zahradní plodiny. Aplikujte v 80–250 l vody na hektar. Vyšší hranici použijte v porostech s velkou pokryvností listoví. Při výskytu pýru plazivého do 25 odnoží na m2 použijete dávku 2,0 l/ha, při 25–75 odnožích 3,0 l/ha, nad 75 odnoží a/nebo při výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů použijte dávku 4,0 l/ha. Na jednoleté dvouděložné plevele a/nebo pro urychlení dozrávání a usnadnění sklizně obilniny použijte dávku 1,0–1,5 l/ha.

Řepka a hořčice - Aplikujte, když je vlhkost semen nižší než 30 %: u řepky 14–21 dnů před sklizní, u hořčice 8– 0 dnů před sklizní. Aplikujte ve 100–250 l vody na hektar. Vyšší hranici použijte v porostech s velkou pokryvností listoví. Při výskytu pýru do 75 odnoží na m2, výskytu jednoletých plevelů a k urychlení dozrávání plodiny a usnadnění sklizně použijte dávku 3,0 l/ha. Při výskytu pýru nad 75 odnoží na m2 a/nebo výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů aplikujte 4,0 l/ha.

Hrách a bob na zrno - Aplikujte, když je vlhkost zrna nižší než 30 %, asi 7 dnů před sklizní. Aplikujte v 80–250 l vody na hektar. Vyšší hranici použijte v porostech s velkou pokryvností listoví. Nepoužívejte k desikaci plodiny. Při výskytu pýru do 75 odnoží na m2 použijte dávku 3,0 l/ha, nad 75 odnoží a/nebo při výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů aplikujte 4,0 l/ha.

Len - Aplikujte, když je vlhkost semen nižší než 30 %, asi 14 dnů před sklizní. Lusky by měly být v době aplikace hnědé, semena světle hnědá, stonky a listy žlutozelené. Někdy může být zapotřebí interval až 4 týdny od aplikace do sklizně. Aplikujte v 80–250 l vody na hektar. Vyšší hranici použijte v porostech s velkou pokryvností listoví. Při výskytu pýru do 75 odnoží/m2 nebo pro urychlení dozrávání plodiny a usnadnění sklizně použijte dávku 3,0 l/ha, nad 75 odnoží a/nebo při výskytu dvouděložných vytrvalých plevelů aplikujte 4,0 l/ha.

Ošetření strniště po všech plodinách nebo půdy před výsevem nebo výsadbou plodin

Hubení pýru plazivého a vytrvalých dvouděložných plevelů na strništi; Zrušení plodiny před výsevem nebo výsadbou - Půda nesmí být po dobu alespoň 5 dnů před aplikací a po aplikaci kultivována. Před aplikací porost nesekejte. Plevele musí mít v době aplikace dostatečnou listovou plochu. Před jarní aplikací ponechte plevelům alespoň 21 dnů k obnovení růstu. Aplikujte v 80–250 l vody na hektar. Vyšší hranici použijte v porostech s velkou pokryvností listoví. Při výskytu pýru do 75 odnoží/m2 aplikujte 3,0 l/ha, při výskytu nad 75 odnoží a výskytu jiných vytrvalých trav a vytrvalých dvouděložných plevelů aplikujte 4,0 l/ha. V případě likvidace plodiny zaplevelené vytrvalými dvouděložnými plevely použijte dávku až 5,0 l/ha.

Hubení obilního výdrolu, jednoletých trav a jednoletých dvouděložných plevelů před setím nebo sázením plodin - Půda může být kultivována po uplynutí min. 24 hodin od aplikace, přímé setí může být prováděno s odstupem min. 2 dnů po aplikaci. Aplikujte v 80–250 l vody na hektar. Vyšší hranici použijte v porostech s velkou pokryvností listoví.

Zrušení travního porostu a hubení plevelů před jeho obnovou, či výsadbou nebo výsevem plodin - Na travní porost aplikujte přípravek až po regeneraci porostu po seči nebo pastvě. Alternativně lze aplikovat před sečením či pastvou v období červen – říjen při výšce porostu 30-60 cm, pokud není porost hustý a nemá vytvořená zralá semena. Travní porost může být po pětidenním odstupu od aplikace použit běžným způsobem.

Před aplikací Rosate 36 SL nehnojte ani nevápněte. Aplikujte ve 150–250 l vody/ha. V dočasných travních porostech s jílkem a jednoletými plevely aplikujte 3,0 l/ha, v 2–4letých porostech s vytrvalými travními plevely aplikujte 4,0 l/ha, ve 4–7letých porostech s dvouděložnými vytrvalými plevely aplikujte 5,0 l/ha a na trvalých pastvinách 6,0 l/ha.

Nezemědělská půda, cesty, zpevněné plochy, propustné plochy - Přípravek Rosate 36 SL může být použit k hubení nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě jako např. na chodnících, cestách, zpevněných plochách, podél plotů, zdí a v podobných situacích v komunálních a průmyslových oblastech. Proti jednoletým plevelům použijte dávku 2,0 l/ha, proti vytrvalým plevelům dávku 5,0 l/ha. Aplikujte v 80–400 l vody na ha. Horní hranici uvedeného rozpětí použijte při vyšší pokryvnosti listoví.

NEPOUŽÍVEJTE PODÉL ŽIVÝCH PLOTŮ.

NEPOUŽÍVEJTE VE SKLENÍCÍCH A FÓLIOVNÍCÍCH.

Sady

Přípravek Rosate 36 SL může být aplikován před výsadbou nebo v již založených sadech.

Půda před výsadbou ovocných dřevin - Proti vytrvalým plevelům aplikujte dávku 4,0 l/ha po plodinách na orné půdě; dávku 5,0 l/ha po pastvinách. Aplikujte ve 200–250 l vody/ha. Horní hranici uvedeného rozpětí použijte při vyšší pokryvnosti listoví. Ovocné dřeviny mohou být vysazovány s odstupem 7 dnů po aplikaci.

Založené sady jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní - Aplikujte ve 200–400 l vody/ha. Horní hranici uvedeného rozpětí použijte při vyšší pokryvnosti listoví. Časování ochrany: aplikujte na podzim po sklizni (po opadu listů) do fáze “zeleného poupěte” u jabloní a hrušní a fáze „otevření kalichů“(viditelné bílé vrcholky květů) u slivoní, třešní a višní. Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Neprovádějte více než jednu aplikaci za rok. Zabraňte kontaktu postřiku s větvemi stromů a kmeny stromů více jak 30 cm nad povrchem půdy. K hubení vytrvalých plevelů a kořenových výmladků použijte dávku 5,0 l/ha. Na kořenové výmladky aplikujte pouze v pozdním jaru.

Pšenice, ječmen, oves, řepka, hrách, bob, hořčice, len, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór

Rosate 36 SL může být použit po zasetí před vzejitím plodiny k hubení výdrolu a jednoletých plevelů.

APLIKACE MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘED VZEJITÍM PLODINY.

Rostlinný pokryv na půdě dočasně ležící ladem (úhor)

Rosate 36 SL může být použit na půdě ležící ladem proti jednoletým i vytrvalým, travním i dvouděložným plevelům, před anebo během vyčlenění půdy z produkční funkce. Před aplikací porost nesekejte ani nekultivujte půdu. Při hubení vytrvalých plevelů je ponechte před aplikací na jaře alespoň 21 dnů zregenerovat. Alespoň 5 dnů po aplikaci nekultivujte půdu ani neprovádějte setí. Při hubení jednoletých plevelů nekultivujte půdu nejméně 24 hodin po aplikaci. Po aplikaci na úhoru se nedoporučuje přímé bezorebné setí. Aplikujte v 80–250 l vody/ha. Horní hranici uvedeného rozpětí použijte při vyšší pokryvnosti listoví. Při výskytu pýru plazivého do 75 odnoží/m2 aplikujte 3,0 l/ha, nad 75 odnoží/m2 a při výskytu dvouděložných vytrvalých plevelů aplikujte 4,0 l/ha. Proti svlačci rolnímu, smetánce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat až dávkou 6,0/ha. Proti jednoletým plevelům při časné podzimní nebo jarní aplikaci použijte dávku 1,5 l/ha, při aplikaci v pozdním jaru a v létě dávku 3,0 l/ha.

Lesnictví a lesní školky

Hubení plevelů - příprava půdy pro výsadbu - Na obdělávané půdě použijte dávku 4,0 l/ha, proti vytrvalým plevelům v travních porostech použijte 5,0 l/ha. Aplikujte v 80–250 l vody/ ha. Horní hranici uvedeného rozpětí použijte při vyšší pokryvnosti listoví. Nesázejte stromky dříve než 7 dnů po aplikaci.

Ochrana proti plevelům po výsadbě cílenou aplikací - Rosate 36 SL může být použit k ochraně proti plevelům v okolí jehličnanů i listnáčů s použitím ručního nebo zádového postřikovače. Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny. Aplikujte roztok o koncentraci 2 % postřikovačem s ochrannou clonou (tj. s kryty trysek), která zabrání kontaminaci a poškození stromků. Ošetřuje se v období červen - srpen, po plném vývinu nežádoucí vegetace. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. Dávka se řídí složením, stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti vytrvalým plevelům bylinného charakteru aplikujte 4,0 l/ha.V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha.

Ochrana proti plevelům - celoplošný postřik po výsadbě v období dormance - Rosate 36 SL může být aplikován jako celoplošný postřik na některé jehličnany v období dormance (po vyzrání letorostů) proti trávovitým a dalším plevelům. Ošetření se provádí maximální dávkou 3,0 l na ha v srpnu až září po vyzrání letorostů, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. NEPROVÁDĚJTE CELOPLOŠNÝ POSTŘIK VE VÝSADBÁCH VÁNOČNÍCH STROMKŮ A OSTATNÍCH DRUHŮ PRO OKRASNÉ ÚČELY. Aplikujte v 200–250 l vody/ha. Horní hranici uvedeného rozpětí použijte při vyšší pokryvnosti listoví.

Rosate 36 SL může být bezpečně aplikován jako celoplošný postřik ve výsadbách borovice korsické, douglasky obecné (neaplikujte na jaře), cypřišku Lawsonovu, borovice pokroucené, jedle vznešené (neaplikujte na jaře), smrku obecného, borovice lesní, smrku sitky a zeravu obrovského, pokud jsou plně dormantní a hlavní vrchol je plně vyzrálý. Postřik pokud možno směrujte mimo hlavní vrchol. Doporučuje se provést zkušební aplikaci na malé ploše k ověření selektivity v konkrétních podmínkách před přikročením k plošné aplikaci. V nížinách aplikujte proti trávovitým plevelům 1,5 l/ha, ve vyšších polohách nebo při výskytu kapradě, buku a břízy 2,0 l/ha. Při výskytu ostružiníku použijte dávku 3 l/ha.

Potlačení pařezové výmladnosti aplikací na pařezy - Aplikační dávka: aplikujte 10% roztok Rosate 36 SL (1 díl přípravku + 9 dílů vody). Zředěný přípravek aplikujte na okraje čerstvě odříznuté plochy pařezu. Aplikujte dostatečné množství k nasáknutí povrchu. Naneste aplikátorem, štětcem nebo pomocí přídavného zařízení na pile. Aplikujte bezprostředně po řezu pouze v období listopad – duben před počátkem toku mízy. Nevytvářejte v pařezu rýhy a prohlubně. Nepoužívejte nezředěný přípravek.

Chemická probírka aplikací do záseků - Udělejte zásek do kmene stromu a aplikujte do něj 2,0 ml nezředěného Rosate 36 SL. Pro stromy do výčetní tloušťky kmene 10 cm postačuje jeden zásek, pro větší průměry udělejte 2 nebo 3 záseky. Neaplikujte v době aktivního toku mízy na jaře a na počátku léta.

Okrasná vegetace - Přípravek Rosate 36 SL může být použit k hubení nežádoucí vegetace v sadech, parcích, výsadbách veřejné zeleně kolem okrasných stromů a keřů apod. Proti jednoletým plevelům použijte dávku 2,0 l/ha, proti vytrvalým plevelům dávku 5,0 l/ha. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části kulturních rostlin!

Upozornění

Přípravek aplikujte maximálně 1× za rok!

Pro získání odolnosti postřiku vůči srážkám a dosažení příjmu listy je zapotřebí alespoň 6 hodin. Pro dosažení maximální účinnosti by mělo mezi aplikací a deštěm uplynout alespoň 24 hodin.

Jednoleté plevele - K dosažení vysoké účinnosti musí plevele v době aplikace aktivně růst. Trávovité plevele by měly mít délku listů alespoň 5 cm, dvouděložné plevele alespoň plně vytvořené dva pravé listy.

Vytrvalé plevele - K dosažení vysoké účinnosti musí v době aplikace aktivně růst. Vytrvalé trávy musí mít v době aplikace dostatečně vyvinutou listovou plochu. Pýr plazivý je nejcitlivější v době odnožování (když začíná růst nových oddenků), což je v době, kdy rostlina dosahuje délky 10–15 cm.

Neaplikujte přípravek na přirozeně stárnoucí plevele nebo pokud jsou ve stresu suchem, vysokými teplotami nebo mrazem neboť účinnost je za těchto podmínek nedostatečná. Účinek se dostavuje pozvolněji, pokud je růst plevelů pomalý.

Neprovádějte před aplikací kultivaci.

Po aplikaci Rosate 36 SL trvá několik dnů, než dojde k úplné translokaci v rostlině. Z tohoto důvodu neaplikujte hnojiva, vápnění, hnůj nebo jiné pesticidy alespoň 5 dnů před a po aplikaci.

Aplikaci v porostech určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem registrace.

Rosate 36 SL nemá půdní účinnost a volba následných plodin není omezena. Pouze v případě, že nově vysetá plodina přijde do styku s rozkládající se rostlinnou hmotou po aplikaci herbicidu, může dojít ke zpomalení růstu. Vyšší riziko vzniká při přímém bezorebném setí. Po aplikaci by mělo být větší množství rozkládajících se listů, kořenů, oddenků a stolonů zapraveno do půdy důkladnou kultivací nebo odstraněno z pozemku.

Stromy a keře mohou být sázeny 7 dnů po aplikaci.

Trávy mohou být sety 14 dnů po aplikaci.

Všechny ostatní plodiny mohou být sety nebo sázeny 2 dny po aplikaci.

Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Dodržujte návod na použití.

Využívejte také dalších agrotechnických opatření k regulaci zaplevelení.

Dodržujte zásady správné aplikace, používejte správnou aplikační techniku a přípravek aplikujte pouze za vhodných povětrnostních podmínek a v doporučených růstových fázích plevelů.

Zabraňte rozmnožování a dalšímu šíření plevelů.

Monitorujte účinnost a jakékoli selhání účinnosti oznamte držiteli registrace.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina

Bez redukce

Tryska

50 %

Tryska

75 %

Tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pro všechny indikace

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST před sklizní 7 dnů, plevele jednoleté a vytrvalé 7 4 l 80–250 l bob na zrno, mimo množitelské porosty
Bob PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Cibule PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Cukrovka PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Hořčice POST před sklizní 8 dnů 8 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty
Hořčice PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Hrách PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Hrách POST před sklizní 7 dnů, plevele jednoleté a vytrvalé 7 4 l 80–250 l hrách na zrno, mimo množitelské porosty
Hrušeň POST po sklizni do fáze zeleného poupěte AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, hubení výmladků
Jabloň POST po sklizni do fáze zeleného poupěte AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, hubení výmladků
Ječmen jarní POST před sklizní 7 dnů, plevele jednoleté a vytrvalé 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty
Ječmen jarní PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Ječmen ozimý POST před sklizní 7 dnů, plevele jednoleté a vytrvalé 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Len POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty
Len PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Lesní hospodářství POST potlačení pařezové výmladnosti AT 10 % nátěr, postřik
Lesní hospodářství PRS příprava půdy pro výsadbu AT 5 l 80–250 l
Lesní hospodářství POST po výsadbě, ošetření s kryty AT 7 l 80–250 l
Lesní hospodářství POST chemická probírka AT 2 ml na 10 a méně cm průměru kmene záseky
Lesní hospodářství POST po výsadbě, ošetření celoplošné AT 3 l 200–250 l jehličnany (mimo modřín)
Lesní školky PRS příprava půdy pro výsadbu AT 5 l 80–250 l
Lesní školky POST po výsadbě, ošetření s kryty AT 7 l 80–250 l
Lesní školky POST po výsadbě, ošetření celoplošné AT 3 l 200–250 l jehličnany (mimo modřín)
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 5 l 80–250 l platí pro: nezemědělská půda, cesty zpevněné plochy, propustné plochy
Okrasné rostliny POST plevele AT 5 l
Orná půda PRS před setím, před výsadbou 2 dny, výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 5 l 80–250 l zrušení porostu
Orná půda PRS půda dočasně ležící ladem (úhor) AT 6 l 80–250 l
Orná půda PRS před setím, před výsadbou 5 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 4 l 80–250 l platí pro: orná půda, strniště
Oves jarní PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Oves jarní POST před sklizní 7 dnů, plevele jednoleté a vytrvalé 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty
Pór PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Pšenice jarní POST před sklizní 7 dnů, plevele jednoleté a vytrvalé 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty
Pšenice jarní PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Pšenice ozimá PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Pšenice ozimá POST před sklizní 7 dnů, plevele jednoleté a vytrvalé 7 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty
Řepka olejka, jarní PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 80–250 l mimo množitelské porosty
Řepka olejka, ozimá PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Slivoň POST po sklizni do fáze otevření kalichů AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, hubení výmladků
Trávy POST obnova TTP 5 6 l 150–250 l
Třešeň POST po sklizni do fáze otevření kalichů AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, hubení výmladků
Tuřín PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Višeň POST po sklizni do fáze otevření kalichů AT 5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, hubení výmladků
Vodnice PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 80–250 l
Všechny plodiny PRS před setím, před výsadbou AT 5 l 80–250 l zrušení porostu
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail