Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP FLEX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 4.7 l přípravku/ ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 5.2 l přípravku/ ha.

SPe3: Aplikační dávka 5,6–6 l/ha (2688–2688 g ú.l./ha): Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

sady ovocné, aleje

-

nátěr, postřik

1× za rok

jahodník

-

aplikace knotovým rámem

1× za rok

jádroviny, peckoviny mimo broskvoň,

réva vinná

max. 200 l/ha

postřik

2× za rok

lesní hospodářství

200 l/ha

postřik, nátěr (nátěr pouze u prořezávek a probírek)

2× za rok

louky, pastviny

max. 200 l/ha

postřik

nezemědělská půda

300–400 l/ha

postřik

2× za rok

orná půda

max. 200 l/ha

postřik

2× za rok

zavlažovací kanály

200–300 l/ha

postřik

1× za rok

železnice

max. 300 l/ha

postřik

1× za rok

Přípravkem, ani jeho úletem, nesmějí být zasaženy žádné rostliny a jejich společenstva, která nejsou určena k likvidaci.

V případě opakovaného ošetření u indikací jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná, lesní hospodářství, louky, pastviny, orná půda, nezemědělská půda, nesmí maximální dávka přípravku překročit 6 l/ha za vegetační sezónu.

Aplikační poznámky:

Sady ovocné, aleje a jiné porosty: Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po řezu kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodním roztokem.

Jahodník: V jahodníku se přípravek aplikuje proti přerostlým plevelům speciálním knotovým rámem, použije se dávka 0,9–1,4 l/ha a ředí se na koncentraci 23–38 %. Ošetřuje se pouze po sklizni.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva vinná: Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 5,6 l/ha po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

Lesní hospodářství

Prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti): K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 4% vodním roztokem ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodním roztokem.

Chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa: Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l/ha.

Lesní porosty: V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 2,3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l/ha. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

Lesní školky: Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,3 l/ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Louky a pastviny (obnova trvalých travních porostů): Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4,7 l/ha.

Nezemědělská půda

Nežádoucí vegetace: Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na cestičkách parků, hřbitovů, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů: Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Orná půda

Po sklizni kulturních plodin: Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3– 4 listy.

Před setím nebo sázením plodin: Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím nebo výsadbou plodin jako jsou brambory, sója, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa apod.

Zavlažovací kanály: Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Železnice: Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června.

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Okamžitě po použití důkladně odstraňte veškeré zbytky přípravku z aplikačního zařízení.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

aplikační dávka 5,6–6,0 l přípravku/ha

(~2688–2880 g ú.l./ha)

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l max. 1× za rok
Hrušeň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha
Hrušeň POST turanka kanadská AT 2,2 l max. 2× za rok
Jabloň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l max. 1× za rok
Jabloň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha
Jabloň POST turanka kanadská AT 2,2 l max. 2× za rok
Jahodník POST po sklizni - plevele přerostlé - aplikace knotovým rámem AT 0,9-1,4 l 23–38% roztok
Lesní hospodářství POST chemická příprava pro obnovu lesa - plevele, nežádoucí dřeviny AT 2,3-5,2 l max. 1× za rok
Lesní hospodářství POST hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti AT 4 % lesní hospodářství - prořezávky a probírky, max 1×
Lesní hospodářství POST plevele, nežádoucí dřeviny AT 2,3-5,2 l lesní hospodářství - lesní porosty, max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha
Lesní školky POST buřeň AT 2,3-3,7 l lesní hospodářství - lesní školky, max. 1× za rok
Meruňka POST turanka kanadská AT 2,2 l max. 2× za rok
Meruňka POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l max. 1× za rok
Meruňka POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy AT 4 l nezemědělská půda (cestičky hřbitovů, parků, chodníky, parkoviště, skladovací plochy, areály podniků), max. 1× za rok, bodová aplikace
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy AT 5,1-6 l 300–400 l nezemědělská půda (cestičky hřbitovů, parků, chodníky, parkoviště, skladovací plochy, areály podniků), max. 1× za rok, aplikace plošná
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 2,3-4,7 l 300 l nezemědělská půda (cestičky hřbitovů, parků, chodníky, parkoviště, skladovací plochy, areály podniků), max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha
Orná půda POST po sklizni - plevele jednoleté AT 1,4-2,3 l max. 200 l max. 1× za rok
Orná půda POST před setím, před výsadbou, plevele jednoleté AT 1,4-2,3 l 100–150 l max. 1× za rok
Orná půda POST po sklizni - pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 2,2-3,7 l max. 200 l max. 1× za rok
Orná půda POST před setím, před výsadbou, plevele vytrvalé AT 2,3-3,7 l 100–150 l max. 1× za rok
Pastviny POST obnova TTP 21 2,3-4,7 l max. 2× do celkové max. dávky 6,0 l/ha za rok
Réva vinná POST turanka kanadská 14 2,2 l max. 2× za rok
Réva vinná POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá 14 5,6 l max. 1× za rok
Réva vinná POST pýr plazivý, pcháč, mléč 14 2,3-3,7 l max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha
Sady POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, hubení výmladků AT 4 % sady ovocné, aleje a jiné porosty
Slivoň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha
Slivoň POST turanka kanadská AT 2,2 l max. 2× za rok
Slivoň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l max. 1× za rok
Třešeň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha
Třešeň POST turanka kanadská AT 2,2 l max. 2× za rok
Třešeň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l max. 1× za rok
Višeň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha
Višeň POST turanka kanadská AT 2,2 l max. 2× za rok
Višeň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l max. 1× za rok
Zavlažovací kanály plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny AT 3,7 l
Železnice nežádoucí vegetace AT 3,7-6 l
detail