Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP FLEX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Sady ovocné, aleje a jiné porosty - Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po řezu kmínků.

Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodním roztokem.

Hrách, peluška (mimo množitelské porosty) - Přípravek se aplikuje 10 dnů před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci přípravku má být max. 30 %.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva vinná - Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 5,6 l/ha po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

Lesní hospodářství - prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti) - K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 4% vodním roztokem. Ošetření pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodním roztokem.

Lesní hospodářství, lesní půda - chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa - Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha.

Lesní porosty - V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 2,3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

Lesní školky - Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Louky a pastviny (obnova trvalých travních porostů) - Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4,7 l/ha, případně aplikaci po několika týdnech opakovat.

Louky a pastviny (retardace) - Údržba extenzivně obhospodařovaných nebo nevyužívaných trvalých travních porostů. Aplikovat při výšce porostu 10–15 cm. V případě potřeby, po pominutí retardačního růstu (cca 6–8 týdnů) lze aplikaci opakovat. Aplikaci je vhodné během sezóny střídat se sečením.

Nezemědělská půda - Nežádoucí vegetace - Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Nezemědělská půda - Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů - Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Obilniny (mimo množitelské porosty) - V obilninách proti plevelům v polehlých nebo silně zaplevelených porostech v předsklizňové aplikaci lze přípravek používat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu přípravku má být max. 30 %.

Orná půda (po sklizni kulturních plodin) - Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

Zavlažovací kanály - Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Železnice - Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

Řepka olejka (mimo množitelské porosty) - V řepce lze přípravek aplikovat 14 dnů před sklizní, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Kukuřice Roundup Ready - mimo množitelské porosty - 1. aplikace: 2,25 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 2–4 listů kukuřice; 2. aplikace: 2,25 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 5–8 listů kukuřice. Aplikuje se na vzešlé plevele. Maximální velikost plevelů při aplikaci 10 cm. Aplikaci neprovádějte později než ve stadiu plně vyvinutého 8. listu kukuřice.

Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!

Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci řízení k žádosti o registraci.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina

Bez redukce

Tryska

50 %

Tryska

75 %

Tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

všechny indikace

5

3

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRS pýr plazivý, plevele vytrvalé, před setím AT 2,3-3,7 l 100–150 l max. 1×
Brambor POST plevele přerostlé, aplikace knotovým rámem 30 0,9-1,4 l 23–38% roztok max. 1×
Brambor PRS plevele jednoleté, před setím AT 1,4-2,3 l 100–150 l max. 1×
Cukrovka PRS plevele jednoleté, před setím AT 1,4-2,3 l 100–150 l max. 1×
Cukrovka POST plevele přerostlé, aplikace knotovým rámem 30 0,9-1,4 l 23–38% roztok max. 1×
Cukrovka PRS pýr plazivý, plevele vytrvalé, před setím AT 2,3-3,7 l 100–150 l max. 1×
Hrách POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Hrušeň POST turanka kanadská AT 2,2 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Hrušeň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Hrušeň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Jabloň POST turanka kanadská AT 2,2 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Jabloň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Jabloň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Jahodník POST plevele přerostlé, aplikace knotovým rámem po sklizni AT 0,9-1,4 l 23–38% roztok max. 1×
Ječmen jarní POST před sklizní 10 dnů, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 1,4-2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Ječmen jarní POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Ječmen ozimý POST před sklizní 10 dnů, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 1,4-2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Ječmen ozimý POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Kukuřice PRS pýr plazivý, plevele vytrvalé, před setím AT 2,3-3,7 l 100–150 l max. 1×
Kukuřice POST aplikace dělená ve 2 dávkách, plevele jednoleté, plevele vytrvalé AT 4,5 l max. 4,5 l/ha za vegetaci 200 l pouzekukuřice Roundup Ready mimo množitelské porosty
Kukuřice PRS plevele jednoleté, před setím AT 1,4-2,3 l 100–150 l max. 1×
Len POST před sklizní 8–10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 8 2,3-2,8 l 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Lesní hospodářství POST hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti AT 4 % nátěr, postřik, max. 1×, lesní hospodářství - prořezávky a probírky
Lesní hospodářství POST chemická příprava pro obnovu lesa - plevele, nežádoucí dřeviny AT 2,3-5,2 l 200 l max. 1×
Lesní porosty POST plevele, nežádoucí dřeviny AT 2,3-5,2 l 200 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
Lesní školky POST buřeň AT 2,3-3,7 l 200 l max. 1×
Louky POST obnova TTP 21 2,3-4,7 l 200 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
Louky POST retardace 21 0,35 l 100 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
Meruňka POST turanka kanadská AT 2,2 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Meruňka POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Meruňka POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Nezemědělská půda nežádoucí vegetace AT 2,3-4,7 l 300 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
Nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy AT 4 % jednotlivé rostliny, max. 1×
Nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy AT 5,1-5,7 l 300–400 l postřik plošný, opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
Orná půda POST po sklizni, plevele jednoleté AT 1,4-2,3 l 200 l max. 1×
Orná půda POST po sklizni, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 2,3-3,7 l 200 l max. 1×
Oves jarní POST před sklizní 10 dnů, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 1,4-2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Oves jarní POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Pastviny POST obnova TTP 21 2,3-4,7 l 200 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
Pastviny POST retardace 21 0,35 l 100 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
Peluška POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Polní plodiny PRS pýr plazivý, plevele vytrvalé, před setím AT 2,3-3,7 l 100–150 l max. 1×
Polní plodiny PRS plevele jednoleté, před setím AT 1,4-2,3 l 100–150 l max. 1×
Proso POST před sklizní 10 dnů, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 1,4-2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Proso POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Pšenice jarní POST před sklizní 10 dnů, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 1,4-2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Pšenice jarní POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Pšenice ozimá POST před sklizní 10 dnů, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 1,4-2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Pšenice ozimá POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Réva vinná POST pýr plazivý, pcháč, mléč 14 2,3-3,7 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Réva vinná POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá 14 5,6 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Réva vinná POST turanka kanadská 14 2,2 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 dnů, plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně 14 2,3-2,8 l 200 l řepka olejka mimo množitelské porosty, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 dnů, plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně 14 2,3-2,8 l 200 l řepka olejka mimo množitelské porosty, max. 1×
Sady POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, hubení výmladků AT 4 % sady ovocné, aleje a jiné porosty, nátěr, postřik, max. 1×
Slivoň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Slivoň POST turanka kanadská AT 2,2 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Slivoň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Slunečnice PRS pýr plazivý, plevele vytrvalé, před setím AT 2,3-3,7 l 100–150 l max. 1×
Slunečnice PRS plevele jednoleté, před setím AT 1,4-2,3 l 100–150 l max. 1×
Sója PRS plevele jednoleté, před setím AT 1,4-2,3 l 100–150 l max. 1×
Sója PRS pýr plazivý, plevele vytrvalé, před setím AT 2,3-3,7 l 100–150 l max. 1×
Tritikale ozimé POST před sklizní 10 dnů, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 1,4-2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Tritikale ozimé POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Třešeň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Třešeň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Třešeň POST turanka kanadská AT 2,2 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Višeň POST pýr plazivý, pcháč, mléč AT 2,3-3,7 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Višeň POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 5,6 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Višeň POST turanka kanadská AT 2,2 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha 200 l
Zavlažovací kanály plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny AT 3,7 l 200–300 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
Železnice nežádoucí vegetace AT 3,7-7,5 l 300 l opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
Žito ozimé POST před sklizní 10 dnů, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 1,4-2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
Žito ozimé POST před sklizní 10 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 2,3 l 200 l obilniny mimo množitelské porosty, max. 1×
detail