BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

STARLIGHT

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 15 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice

200–400 l/ha

postřik

Upřesnění podmínek aplikace:

Starlight aplikujte v pšenici ozimé postemergentně na jaře od počátku odnožování (BBCH 21) do fáze BBCH 32 (fáze 2. kolénka) v dávce 20–25 g/ha, optimálně ve fázi 2–4 pravých listů dvouděložných plevelů (BBCH 12–14). Aplikujte vždy na aktivně rostoucí plevele.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: hluchavka objímavá, pomněnka rolní, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, ptačinec prostřední, mák vlčí;

- plevele méně citlivé: svízel přítula, violka rolní, zemědým lékařský.

Vyšší dávku použijte na plevele v pokročilejších růstových fázích, při silnějším výskytu méně citlivých plevelů nebo v případě velmi hustého porostu.

Přípravek nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech ani na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5 % a > 10 %.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin po sklizni je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání obilniny ošetřené přípravkem Starlight lze vysévat jarní obilniny, po uplynutí 30 dnů od aplikace hrách nebo mrkev, po uplynutí 40 dnů od aplikace rajčata, po uplynutí 50 dnů od aplikace jílek vytrvalý a po uplynutí 60 dnů od aplikace kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Důkladně vyčistěte postřikovací zařízení ihned po jeho použití.

1. Důkladně a úplně opláchněte všechny vnitřní plochy nádrže (včetně víka) vodou (použijte alespoň 10 % kapacity nádrže), pečlivě odstraňte všechny usazeniny.

2. Propláchněte čerpadlo, filtry a rámy po odmontování trysek a sít (tyto díly vyčistěte zvlášť). Vypusťte zbytek oplachové kapaliny z nádrže.

3. Opakujte bod 1. a 2. ještě jednou.

4. Bezpečně zlikvidujte kontaminovanou vodu. Nepostřikujte na citlivé plodiny nebo půdu určenou pro osev citlivými plodinami.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá

15

10

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 21–32 BBCH AT 20-25 g 200–400 l max. 1×
detail