Chemap Agro s.r.o.

SULTAN 50 SC

Účinná látka

Balení

5 l HDPE kanystr

Charakteristika

Selektivní herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

SULTAN 50 SC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Sultan 50 SC je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky. Účinná látka metazachlor je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení a po vzejití plevelů je částečně přijímána i listy.

Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

300–400 l vody/ha

postřik

max. 1×

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: psárka rolní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléč rolní, pryskyřník rolní, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, heřmánky a rmeny, rdesno červivec, lebedy, mák vlčí, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec roční;

- plevele méně citlivé: oves hluchý, violka trojbarevná, ředkev ohnice, hořčice rolní, rdesno ptačí, penízek rolní, výdrol obilnin, bažanka rolní, pohanka opletka, svízel přítula.

Semena řepky by měla být zakryta min. 1,5–2 cm půdy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Následné a náhradní plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Na podzim lze po orbě do hloubky 25 cm vysévat jako náhradní plodiny pšenici ozimou a ječmen ozimý. Jestliže je nutné v důsledku vyzimování ozimou řepku zaorat, lze jako náhradní plodinu na jaře pěstovat jarní obilniny, jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici.

Před výsevem je třeba půdu promísit do hloubky 15 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Sultan 50 SC, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody

(3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá CPOST bez ohledu na růstovou fázi, plevele max. BBCH 10 AT 1,5 l 300-400 l
Řepka olejka, ozimá PRE do 2 dnů po zasetí, plevele max. BBCH 10 AT 1,5 l 300-400 l
detail