Chemap Agro s.r.o.

SULTAN EXTRA

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k povrchové vodě (V případě použití 50% trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m, při použití 75% nebo 90% trysky není ochranná vzdálenost nutná.)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku (Při 50 %, 75 % a při 90 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m. ).

Doporučení

Dávka vody: 300 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině:

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé - chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavky, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazily

- plevele méně citlivé - violky

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, není vyloučeno poškození porostu.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba pěstování následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě předčasné zaorávky řepky olejky lze na podzim po kultivaci půdy vysévat jako náhradní plodiny řepku olejku ozimou nebo ozimé obilniny. Ozimé obilniny lze vyset nejdříve 4 týdny po aplikaci přípravku a po orbě do hloubky 25 cm. Sklizená sláma nesmí být použita jako krmivo. Na jaře lze vysévat obilniny, kukuřici, jarní řepku, cukrovku a hrách.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
řepka olejka
5
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 3 l 300 l max. 1×
detail