BASF
BASF
BASF

AGRA

DETER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany včel použijte pouze profesionální zažízení pro moření osiva. Při setí pomocí pneumatických secích strojů požijte výhradně ty, které jsou k tomuto účelu doporučené SRS. Obaly s osivem ošetřeným přípravkem Deter musí být označeny informací, že osivo bylo ošetřeno účinnou látkou clothianidin. na obalech musí výt uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem Deter.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku ulpěné po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení (mořičky).
Aplikace se provádí před setím.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Obaly s osivem ošetřeným přípravkem Deter musí být zřetelně označeny informací, že osivo bylo ošetřeno mořidlem s účinnou látkou klothianidin.
Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům!
Obaly od namořeného osiva nesmí být použity k jiným účelům a musí být zřetelně označeny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý Saví škůdci moření AT 2,0 l/t, max. výsevek namořeného osiva 160 kg/ha proti přenašečům viróz
Pšenice ozimá Saví škůdci moření AT 2,0 l/t, max. výsevek namořeného osiva 160 kg/ha proti přenašečům viróz
Tritikale ozimé Saví škůdci moření AT 2,0 l/t, max. výsevek namořeného osiva 160 kg/ha proti přenašečům viróz, pouze ozimy
Žito ozimé Saví škůdci moření AT 2,0 l/t, max. výsevek namořeného osiva 160 kg/ha proti přenašečům viróz, pouze ozimy
detail