BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
lesní porosty
aplikace do nor
max. 1× za rok
lesní školky
aplikace do nor
max. 1× za rok
uskladněné komodity
fumigace
max. 1× za rok

Doba expozice při fumigaci vzhledem k teplotám komodit

Teplota komodity
Minimální doba expozice
pod 10 °C
fumigace se neprovádí
10–12 °C
8 dní (192 hodin)
12–15 °C
4 dny (96 hodin)
16–25 °C
3 dny (72 hodin)

Výše uvedená doba je minimální, je vhodné ji o 1–2 dny prodloužit. Minimální doba expozice se počítá od okamžiku ukončení umístění přípravku. Doba vlastní aplikace a ani doba potřebná k zaplnění objektu zrním či semeny, které obsahují přípravek, se do doby expozice nezapočítává.

Ochranná lhůta mezi poslední aplikací a dalším použitím - je pokryta dobou nutnou na odvětrání objektu.

Ošetřená komodita se před dalším použitím musí přečistit a odstranit zbytky po rozkladu přípravku.

Aplikace se provádí:

a) pomocí speciálního dávkovače do proudu ošetřované komodity (tj. zrn či semen) na páse dopravníku nebo v okamžiku nakládky do sila nebo zásobníku;

b) pomocí speciálních sond přímo do hromad volně ložené komodity v pravidelných odstupech (cca 1,2–1,5 m od sebe do tvaru mřížky);

c) položením na nehořlavé tácky umístěné na povrchu hromady komodity (obilí a semena hrachu ve vacích, balících a pytlích…). Podle potřeby je možné komoditu po aplikaci neprodyšně přikrýt.

Objekt důkladně utěsněte (možné otvory, škvíry, poklopy, okna, dveře, komíny…).

Zajistěte všechny vstupy do kanalizace, včetně odpadů. Je možné během aplikace nechat v přízemí otevřená okna, která se uzavřou po rozmístění přípravku.

Nezbytná jsou též profylaktická opatření - dodržování dobré hygieny skladů je prvořadé (důkladné mechanické vyčištění včetně obtížně přístupných míst).

K zajištění dostatečné účinnosti ve skladech je nutné rovnoměrné rozmístění přípravku.

Neprovádějte aplikaci při teplotách komodity pod 10 °C.

Doporučená expozice je 3–8 dnů (v závislosti na prostorové dispozici budovy, teplotě a vlhkosti), pak následuje fáze odvětrávání po dobu min. 2 dnů (výkonné ventilátory se silným proudem vzduchu pracují v režimu 2 hodiny v provozu, 2 hodiny přestávka).

Bodová fumigace poskytuje kontrolu dospělých stadií škůdců do 2–3 metrů od místa aplikace přípravku.

Další požadavky na označení z hlediska ochrany zdraví člověka pro aplikaci v uzavřených silech a zásobnících

Objekt zajistěte před vstupem nepovolaných osob (tj. osob neprovádějících vlastní aplikaci).

Objekty určené k ošetření musí být viditelně označeny ze všech přístupových stran: LEBKA S HNÁTY vysoce toxický NEBEZPEČÍ. Objekt se chemicky ošetřuje. VSTUP ZAKÁZÁN. Doplňte datum / termín, do kdy nevstupovat. Doplňte název, adresu a telefonní kontakt na firmu, která fumigaci provádí a zodpovídá za ni. Výstraha se odstraní až po uvolnění objektu.

Stanovte dávku přípravku (resp. fosfinu potřebnou pro fumigaci) s ohledem na množství komodity a vyberte místa vhodná pro aplikaci.

Vlastní aplikace se provádí od vzdálených míst směrem k východu z objektu. Aplikaci musí provádět společně minimálně 2–3 pracovníci a musí být zajištěni další osobou vně objektu. Obaly otvírejte opatrně, pod víčkem/uzávěrem může být nahromaděný fosfin. Je-li použita varianta s přikrytím komodity, je třeba zkontrolovat, zda plachta dostatečně přiléhá.

Po aplikaci utěsněte vstupní dveře/otvor do ošetřeného objektu. Po uzamčení a zalepení dveří vypněte v objektu elektrický proud (je-li to možné). Během doby expozice objekt zajišťuje odborně způsobilá osoba, která zkontroluje okolí objektu a hlídá případný únik plynu. Zjištěné závady se musí odstranit.

Po uplynutí doby expozice je třeba objekt důkladně vyvětrat. Zajistěte, aby i během odvětrávání se k budově ani jejímu bezprostřednímu okolí nepřibližovaly žádné nepovolané osoby. Odvětrávat se nesmí při mlze, dešti, špatných rozptylových podmínkách. Větrání objektu se zahájí nejdéle 2 hodiny před západem slunce. Poté otevřete se okna i dveře a z přikrytých hromad se sejměte plachty (jestliže byly použity). Měřte koncentraci fosfinu v ovzduší v ošetřeném objektu (např. pomocí detekčních trubiček CH31101). Je-li již pod limitem, měření se nejméně po 2 hodinách znova opakuje. Je-li opět pod limitem, pak je možné zkontrolovat objekt, sebrat případné zbytky přípravku a obalů od nich (do kovové nádoby) a okamžitě je odstranit z objektu. Není-li koncentrace pod limitem, pokračujte v dalším odvětrávání a měření se opakujte. Po skončení aplikace důkladně všechny prostory vyvětrejte i ty, které nebyly ošetřeny, ale nachází se v objektu. Následně zkontrolujte účinnost přípravku, až poté vypracujte předávací protokol. Limity v pracovním prostředí: fosfin (fosforovodík) PEL 0,1 mg/m3 / NPK-P 0,2 mg/m3

Další požadavky na označení z hlediska ochrany zdraví člověka pro aplikaci ve venkovních plochách

Přípravek je možné použít jako rodenticid a talpicid POUZE na venkovních plochách (tj. pouze na volném prostranství). NIKDY neaplikujte jako rodenticid nebo talpicid v jakýchkoli uzavřených prostorách, budovách, sklenících apod., ani v jejich bezprostřední blízkosti.

Před aplikací si projděte plochu a rozmyslete postup a směr aplikace. Pracujte vždy na návětrné straně. U svahů začněte pracovat nejdříve níže a postupujte směrem vzhůru. Zabraňte spláchnutí přípravku do kanalizace, vodotečí a do zdrojů pitné vody (studní). Přípravek nesmí být aplikován během deště nebo za mlhy, dále po dešti, do velmi vlhké půdy nebo za rosy.

Originální balení přípravku otevírejte VŽDY na volném prostranství. Celý obsah balení spotřebujte neprodleně - přesně v souladu s návodem k použití - nejpozději do konce pracovního dne.

1 peleta o hmotnosti 0,6 uvolní 0,2 g fosfinu (fosforovodíku).

Po vsypání příslušného množství přípravku do nory převrstvěte otvor drnem nebo zeminou, aby se fosfin uvolněný reakcí s půdní vlhkostí mohl šířit v celém systému chodeb škůdců. Otvory po aplikaci je vhodné mírně udusat.

Na přípravek NIKDY nesahejte mokou rukou a ani mokou rukavicí. Začal by se uvolňovat fosfin.

Pokud obsah otevřené balení nespotřebujete do konce pracovního dne, aplikujte zbylý obsah hluboko do půdy.

Nespotřebované zbytky otevřených balení nesmí být znovu skladovány.

Opětovný vstup na ošetřené pozemky pro osoby je možný až za 48 hodin po aplikaci.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní porosty Hryzec vodní od začátku výskytu - 5–10 pelet/noru max. 1× za rok
Lesní školky Krtek obecný od začátku výskytu - 5–10 pelet/noru max. 1× za rok
Sady Hryzec vodní od začátku výskytu - 5–10 pelet/noru ovocné sady, max. 1× za rok
Sklady Skladištní škůdci nejpozději při výskytu - 20–25 pelet/m3 uskladněné komodity (obiloviny a hrách v pytlích na paletách), max. 1× za rok
Sklady Skladištní škůdci nejpozději při výskytu - 20–25 pelet/t uskladněné komodity (obiloviny a hrách volně na hromadách nebo v silech), max. 1× za rok
Trávníky Krtek obecný od začátku výskytu - 5–10 pelet/noru letiště, náspy, hráze, sportovní areály, max. 1× za rok
Zahrady Hryzec vodní od začátku výskytu - 5–10 pelet/noru max. 1× za rok
Zahrady Krtek obecný od začátku výskytu - 5–10 pelet/noru max. 1× za rok
detail