Chemap Agro s.r.o.

BASTA 15

Účinná látka

Balení

1 l HDPE láhev, 3 l, 5 l, 10 l, 17 l (pro 15 l přípravku), 20 l, 30 l HDPE kanystr

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

BASTA 15

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin

PlodinyBez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
brambor (konzumní a průmyslový)
5 0 0 0
lesní dřeviny
lesní půda
mimoprodukční plochy a manipulační plochy
okrasné dřeviny
okrasné rostliny
ovocné sady (mimo broskvoň)
příprava půdy před zalesněním
vinice
5 5 0 0

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do jahodníku, lesních dřevin, lesní půdy, mimoprodukční plochy, příprava půdy před zalesněním, manipulačních ploch, okrasných dřevin, okrasných rostlin, ovocných sadů mimo broskvoní, vinic.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

300–600 l/ha

postřik

lesní dřeviny , lesní půda, mimoprodukční plochy, příprava půdy před zalesněním

300–500 l/ha

postřik

lesní školky

300 l/ha

postřik

okrasné dřeviny, okrasné rostliny, ovocné sady, vinice

400–800 l/ha

postřik

Brambor

Dávku 2,5 l/ha lze použít na porosty řidší, případně nezaplevelené nebo ve vyšším stupni zralosti. V případě předchozího mechanického zničení natě (3–5 dnů poté) se použije dávka 1,5 l/ha. Při vlhkém průběhu počasí je nutné bramborovou nať před použitím Basta 15 mechanicky rozdrtit. Při výskytu silných srážek (30–40 mm) v posledních 5 dnech před plánovanou aplikací přípravku, za předpokladu silných srážek bezprostředně po aplikaci a na silně zamokřených půdách nelze Basta 15 na desikaci brambor použít.

Ovocné sady (kromě broskvoní) a vinice

Ošetřovat tehdy, když jsou plevele vzešlé a mají vytvořeny dostatečné množství listové plochy. Výška plevelných rostlin má být optimálně 7–12 cm, nemá přesahovat 20 cm. Dávka 4,0 l/ha se používá na plevele do výšky 15 cm za optimálních podmínek pro účinnost, dávka 5,0 l/ha na plevele do 20 cm, přesličku rolní, případně za obtížnějších podmínek pro účinnost jako je sucho a/nebo chladno. Při novém zaplevelení lze aplikaci opakovat. Při aplikaci v mladých výsadbách (kmínky mladší než 3 roky) nesmí přípravek zasáhnout kmínky stromů nebo révy.

Okrasné rostliny a okrasné dřeviny

Ošetřovat tehdy, když jsou plevele vzešlé a mají vytvořené dostatečné množství listové plochy. Výška plevelných rostlin má být optimálně 7-12 cm, nemá přesahovat 20 cm, na méně vzrostlé plevele postačí spodní hranice dávkování. Při novém zaplevelení lze aplikaci opakovat.

Lesnictví

Basta 15 hubí široké spektrum plevelů vyskytujících se v lesních školkách, v kulturách i na ostatních plochách včetně nadzemních částí přesličky rolní. Účinek na vytrvalé plevele však nebývá trvalý, přípravek na ně účinkuje po dobu 2–4 měsíců a tyto mohou za příznivých podmínek pro růst a vývoj znovu obrůstat. V případě plevelných náletových dřevin je kompletní účinek dosažen zpravidla pouze, pokud jsou semenáčky jednoleté; starší dřeviny mohou v případě příznivých růstových podmínek znovu obrůstat. Podobě je tomu i v případě maliníku a ostružiníku, kdy je účinek spolehlivý jen na mladé zelené výhony a u starších klesá.

Lesní školky: Plevele by se v době aplikace měly optimálně nacházet ve fázi 2–4 pravých listů. Postřik nesmí zasáhnout zelené části kulturních dřevin! Nižší dávku 1,5 l/ha lze použít při nižším tlaku plevelů, časnějších vývojových fázích plevelů, vyšší dávku 2,0 l/ha při větším tlaku plevelů, pokročilejších vývojových fázích případně za obtížnějších podmínek pro účinnost jako je sucho a/nebo chladno. Úrovně těchto faktorů konzultujte s držitelem povolení. Při novém výskytu plevelů se aplikace opakuje.

Příprava půdy před zalesněním: Basta 15 se používá formou pásového postřiku v dávce 3–5 l přípravku v 300 l vody/ha (koncentrace min. 1 %); ošetření na jaře. Optimálního účinku se dosáhne, pokud dvouděložné plevele mají 2–6 pravých listů; účinek na přerostlé plevele nemusí být při povolené dávce vždy dostatečný. Rovněž tak i účinek na semenáčky náletových dřevin a maliník a ostružiník starší jednoho roku nemusí vždy být dostatečný. Na rostliny v raných vývojových fázích a za dobrých podmínek pro aplikaci se použije dávka nižší, na větší rostliny, přesličku případně za nepříznivých podmínek (sucho, chladno) se použije dávka vyšší. Při novém výskytu plevelů se aplikace opakuje.

Ochrana kultur proti nežádoucí buřeni: Basta 15 se používá v dávce 3–5 l/ha ve 300 l vody (koncentrace min. 1 %) jako cílená meziřádková aplikace; plevele by se v době aplikace měly optimálně nacházet ve fázi 2–6 pravých listů. Na rostliny v raných vývojových fázích a za dobrých podmínek pro aplikaci se použije dávka nižší, na větší rostliny, přesličku případně za nepříznivých podmínek (sucho, chladno) se použije dávka vyšší. Postřik nesmí zasáhnout zelené části kulturních dřevin! Při novém výskytu plevelů se aplikace opakuje.

Ošetření manipulačních a mimoprodukčních ploch: Basta 15 se používá v dávce 5,0 l/ha ve 300–500 l vody (koncentrace min. 1%) formou pásového postřiku. Při novém výskytu nežádoucích rostlin se aplikace opakuje.

Spektrum plevelů: plevele trávovité a dvouděložné jednoleté - účinek na plevele vytrvalé je pouze dočasný.

Růstové fáze plevelů: přípravek působí kontaktně - je přijímán listy a zelenými částmi plevelů, které musejí být aplikační kapalinou zasaženy.

Dávka aplikační kapaliny v polních kulturách: podle výšky a hustoty porostu tak, aby rostliny byly aplikační kapalinou dokonale pokryty.

Pokud není přípravek použit jako desikant, nesmí být zasaženy pěstované plodiny nebo kultury.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Basta 15.

Přípravek se aplikuje pásovým postřikem nebo bodově. Při pásovém postřiku musí dávkování přípravku odpovídat skutečně ošetřované ploše.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi s hnojivem síran amonný, v souladu s indikační tabulkou.

Použití nižších než uvedených dávek je nutno konzultovat s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ovocné sady (mimo broskvoň), vinice, okrasné rostliny, okrasné dřeviny, lesní dřeviny, lesní půda, příprava půdy před zalesněním, mimoprodukční plochy a manipulační plochy

5

5

0

0

brambor

5

0

0

0

Minoritní použití - jahodník

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit.

Při pásovém postřiku je třeba přizpůsobit dávkování skutečně ošetřované ploše.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jahodník

400 l/ha

postřik, aplikace meziřádková s kryty, postřik pásový nebo bodově

14 dnů

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor desikace na začátku přirozeného dozrávání, BBCH 91 2,5 l 300–600 l brambor konzumní a průmyslové, max.1×
Brambor desikace po mechanickém rozdrcení natě 1,25 l 125 l vody/ha řádková aplikace pouze brambor množitelské porosty, max. 2×, Minor. Reg.: UBS ČR
Brambor desikace - 3-5 dní před desikací se mechanicky zničí nať na začátku přirozeného dozrávání, BBCH 85 1,5 l 300–600 l brambor konzumní a průmyslové, max.1×
Jahodník nežádoucí odnože po sklizni 4 l 400 l max. 2×, postřik, aplikace meziřádková s kryty, postřik pásový nebo bodově, Minor. reg.: ÚKZÚZ
Lesní hospodářství buřeň 3-5 l 300–500 l max. 2×, lesní dřeviny, lesní půda, příprava půdy před zalesněním, mimoprodukční plochy a manipulační plochy
Lesní školky plevele 1,5-2 l 300 l max. 2×, meziřádkově s krytem
Okrasné dřeviny plevele 4-5 l 400–800 l max. 2×
Okrasné rostliny plevele 4-5 l 400–800 l max. 2×
Okrasné školky plevele aplikace s kryty 4-5 l 400–800 l max. 2×, Minor. reg.: SRS
Ovocné školky plevele aplikace s kryty 4-5 l 400–800 l max. 2×, Minor. reg.: SRS
Sady plevele 3 l + síran amonný 10 kg/ha - TM 400–800 l max. 2×, pouze ovocné sady mimo broskvoň, vinice
Sady plevele 4-5 l 400–800 l max. 2×, pouze ovocné sady mimo broskvoň, vinice
detail