Chemap Agro s.r.o.

STALLION SYNC TEC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 15 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 8 m, při 75% a 90% redukci na 4 m.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% a 75% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: pýr plazivý, ježatka kuří noha, lipnice roční; svízel přítula, laskavec ohnutý, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, zemědým lékařský, hluchavky, pomněnka rolní, opletka obecná, lilek černý, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazily, rdesno ptačí, violka rolní, řepka olejka-výdrol

Plevele méně citlivé: plevele heřmánkovité, rdesno červivec, hořčice polní, kopřiva žahavka

Růstová fáze plodiny v době aplikace: aplikace je preemergentní

hrách na zrno, bob polní - ihned po zasetí

brambory - po slepé proorávce, neaplikujte později než 7 dní před vzejitím

Růstová fáze plevelů: nejsou vzešlé Maximální počet aplikací: 1x v plodině

Dávka vody: hrách na zrno, bob polní - 200–300 l/ha, brambory 200–400 l/ha Semena by měla být zakryta min. 2,5 cm půdy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné a náhradní plodiny:

Mezi aplikací přípravku a setím nebo sázením následné plodiny je zapotřebí dodržet níže uvedený interval. Půdu před setím nebo sázením je nutné zpracovat do hloubky minimálně 25 cm.

6 týdnů: bob, hrách na zrno, mrkev, tuřín, len

3 měsíce: fazol

4 měsíce: obilniny (pšenice, triticale, pšenice tvrdá, ječmen, oves), řepka olejka

5 měsíců: brambory, cibule

6 měsíců: kukuřice, slunečnice

12 měsíců: cukrovka

Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech             brambor.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky klomazon a pendimethalin, musejí být veškeré jejich stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zvenčí čistou vodou.

2) Nádrž důkladně vypláchněte čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.

3) Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku (100 ml čpavkové vody na 100 l vody) nebo odpovídající množství čistícího přípravku (např.: All Clear Extra®), zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 min stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte. V případě použití čistících prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.

4) Trysky a síta čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čisticím roztokem (např.: 50 ml All Clear Extra na 10 l vody) a pak propláchněte čisto vodou.

5) Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů
[m]
Hrách setý, bob polní, brambor
15
8
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu
necílových rostlin [m]
Hrách setý, bob polní, brambor
10
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE ihned po zasetí AT 3 l 200–300 l max. 1×
Brambor PRE po slepé proorávce, neaplikujte později než 7 dní před vzejitím AT 3 l 200–400 l max. 1×
Hrách PRE ihned po zasetí AT 3 l 200–300 l max. 1×, pouze hrách setý na zrno
detail