BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DELICIA GASTOXIN

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany ptactva a ostatních suchozemských obratlovců se ujistěte, že jsou nory ucpané a žádné tablety nezůstaly na povrchu půdy.

Doporučení

1 tableta o váze 3 g uvolní 1g PH3.

Ochrannou lhůtu není třeba stanovit. Je pokryta dobou nutnou na odvětrání objektu.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

skladované komodity, sklady a  jejich vybavení, mlýny, sila

fumigace

1× za rok

zemědělská půda

aplikace do nor

1× za rok

Doba expozice při fumigaci vzhledem k teplotám komodit:

Teplota komodity

Minimální doba expozice

pod 10 °C

fumigace se neprovádí

10–12 °C

8 dnů (192 hodin)

12–15 °C

7 dnů (168 hodin)

16–20 °C

6 dnů (144 hodin)

21–25 °C

5 dnů (120 hodin)

Výše uvedená doba je minimální, je vhodné ji o 1–2 dny prodloužit. Minimální doba expozice se počítá od okamžiku ukončení aplikace přípravku. Doba vlastní aplikace, se do doby expozice nezapočítává.

Ošetřovaná komodita

Ochranná lhůta po odvětrání

nezpracované obiloviny

7 dnů

kakaové boby

7 dnů

koření, kořeny léčivých rostlin

7 dnů

zpracované obiloviny

14 dnů

sušená zelenina, ovoce a  houby

7 dnů

luštěniny

7 dnů

Ošetřená komodita se před dalším použitím (po uplynutí ochranné lhůty po odvětrání) musí přečistit a odstranit zbytky po rozkladu přípravku.

Pro aplikaci v uzavřených skladech a silech:

Před ošetřením uskladněných produktů je třeba provést důkladné utěsnění ošetřovaného prostoru (všechny pórovité povrchy, místa spojů a prasklin a dočasně také vstupní a výstupní otvory, dveře, okna, poklopy apod.). Zajistěte všechny vstupy do kanalizace, včetně odpadů. Je možné během aplikace nechat v přízemí otevřená okna, která se uzavřou po rozmístění přípravku.

Objekt zajistěte před vstupem nepovolaných osob (tj. osob neprovádějících vlastní aplikaci).

Objekty určené k ošetření musí být viditelně označeny ze všech přístupových stran: NEBEZPEČÍ. Objekt se chemicky ošetřuje (doplnit název přípravku). VSTUP ZAKÁZÁN. Doplňte datum / termín do kdy nevstupovat. Doplňte název, adresu a telefonní kontakt na firmu, která fumigaci provádí a zodpovídá za ni. Výstraha se odstraní až po uvolnění objektu.

Nezbytná jsou též profylaktická opatření - dodržování dobré hygieny skladů je prvořadé (důkladné mechanické vyčištění včetně obtížně přístupných míst).

K zajištění dostatečné účinnosti ve skladech je nutné rovnoměrné rozmístění přípravku.

Neprovádějte aplikaci při teplotách komodity pod 10 °C.

Doporučená expozice je 3–8 dnů (v závislosti na prostorové dispozici budovy, teplotě a vlhkosti).

Stanovte dávku přípravku (resp. fosfinu potřebnou pro fumigaci) s ohledem na množství komodity a vyberte místa vhodná pro aplikaci.

Aplikace se provádí:

a) pomocí automatického dávkovače do ošetřované komodity (tj. zrn či semen) na páse dopravníku nebo v okamžiku nakládky do sila nebo zásobníku;

b) položením na nehořlavé tácky umístěné na povrchu hromady komodity (např. obilí a semena ve vacích, balících a pytlích…);

c) pomocí speciálních sond přímo do hromad volně ložené komodity v pravidelných odstupech (cca 1,2–1,5 m od sebe do tvaru mřížky).

Metodu aplikace na nehořlavé tácky umístěné na povrchu hromady komodity podle situace upřednostněte před aplikací pomocí speciálních sond přímo do hromad volně ložené komodity.

Podle potřeby je možné komoditu po aplikaci neprodyšně přikrýt.

Pokud přípravek ve formě tablet bude použit v přímém kontaktu s ošetřenou komoditou, nelze jej použít jako potraviny nebo krmiva k přímé spotřebě (nebezpečí z nezreagovaných zbytků).

Vlastní aplikace se provádí od vzdálených míst směrem k východu z objektu.

Přípravek rozmisťujte pravidelně podle připraveného plánu.

Aplikaci musí provádět společně minimálně 2–3 pracovníci a musí být zajištěni další osobou vně objektu.

Doporučuje se použít aplikátor /dávkovač přípravku (nesahat na přípravek rukou).

Obaly otvírejte opatrně, pod víčkem/uzávěrem může být nahromaděný fosfin.

Je-li použita varianta s přikrytím komodity, je třeba zkontrolovat, zda plachta dostatečně přiléhá.

Urychlování fumigace vlhčením přípravku je zakázáno.

Po aplikaci utěsněte vstupní dveře/otvor do ošetřeného objektu.

Po uzamčení a zalepení dveří vypněte v objektu elektrický proud (je-li to možné).

Doba expozice závisí na prostorové dispozici budovy, teplotě a vlhkosti (minimum 5–8 dní).

Během doby expozice objekt zajišťuje odborně způsobilá osoba, která zkontroluje okolí objektu a hlídá případný únik plynu. Zjištěné závady se musí odstranit.

Po uplynutí doby expozice je třeba objekt důkladně vyvětrat. Zajistěte, aby i během odvětrávání se k budově ani jejímu bezprostřednímu okolí nepřibližovaly žádné nepovolané osoby. Odvětrávat se nesmí při mlze, dešti, špatných rozptylových podmínkách. Větrání objektu se zahájí nejdéle 2 hodiny před západem slunce. Použijte výkonné ventilátory, které budou pracovat v režimu 2 hodiny provozu a 2 hodiny přestávka minimálně po dobu 2 dní (pokud není stanovena jiná ochranná lhůta podle typu ošetřené komodity v zaplněných skladech a silech). Složitá prostorová dispozice budovy může dobu potřebnou k odvětrání prodloužit. Poté otevřete okna i dveře a z přikrytých hromad sejměte plachty (jestliže byly použity).

Měřte koncentraci fosfinu v ovzduší v ošetřeném objektu (např. pomocí detekčních trubiček CH31101) i vně objektu, zejména na hranici ochranné zóny, aby se zabránilo expozici místních obyvatel a kolemjdoucích osob. Je-li již pod limitem, měření se nejméně po 2 hodinách znova opakuje. Je-li opět pod limitem, pak je možné zkontrolovat objekt, sebrat případné zbytky přípravku a obalů od nich (do kovové nádoby) a okamžitě je odstranit z objektu. Není-li koncentrace pod limitem, pokračujte v dalším odvětrávání a měření opakujte. Po skončení aplikace důkladně všechny prostory vyvětrejte i ty, které nebyly ošetřeny, ale nachází se v objektu.

Následně zkontrolujte účinnost přípravku, až poté vypracujte předávací protokol.

Limity v pracovním prostředí: fosfin (fosforovodík) PEL 0,1 mg.m3 / NPK-P 0,2 mg.m3

Pro aplikaci ve venkovních plochách:

Přípravek je možné použít jako rodenticid POUZE na venkovních plochách (tj. pouze na volném prostranství).

NIKDY neaplikujte jako rodenticid v jakýchkoli uzavřených prostorách, budovách, sklenících apod., ani v jejich bezprostřední blízkosti.

Před aplikací si projděte plochu a rozmyslete postup a směr aplikace. Pracujte vždy na návětrné straně. U svahů začněte pracovat nejdříve níže a postupujte směrem vzhůru.

Maximální doba práce s přípravkem (aplikace a pohyb po ošetřované ploše) je 7 hodin za den.

Přípravek neaplikujte, je-li půdy velmi suchá (nedostatečné zreagování přípravku).

Přípravek nesmí být aplikován během deště, za mlhy, dále po dešti, do velmi vlhké půdy nebo za rosy.

Zabraňte spláchnutí přípravku do kanalizace, vodotečí a do zdrojů pitné vody (studní). Přípravek nesmí proniknout do podzemní vody.

Originální balení přípravku otevírejte VŽDY na volném prostranství. Celý obsah balení spotřebujte neprodleně - přesně v souladu s návodem k použití - nejpozději do konce pracovního dne.

Po vsypání/vložení příslušného množství přípravku do nory převrstvěte otvor drnem nebo zeminou, aby se fosfin uvolněný reakcí s půdní vlhkostí mohl šířit v celém systému chodeb škůdců. Otvory po aplikaci je vhodné mírně udusat.

Na přípravek NIKDY nesahejte mokrou rukou ani mokrou rukavicí. Začal by se uvolňovat fosfin.

Pokud obsah otevřeného balení nespotřebujete do konce pracovního dne, aplikujte zbylý obsah hluboko do půdy.

Nespotřebované zbytky otevřených balení nesmí být znovu skladovány.

Opětovný vstup na ošetřené pozemky pro osoby ale i domácí či hospodářská zvířata je možný až za 48 hodin po aplikaci.

Další činnost, která by spočívala ve zpracování půdy (kypření, orba, sázení apod.) v ošetřované oblasti je možné provádět až za 7 dní po aplikaci.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Sklady Skladištní škůdci fumigace - 1–3 tabl./m3 u prázdných prostor max. 1× za rok, skladované komodity, sklady a jejich vybavení, mlýny, sila
Sklady Skladištní škůdci fumigace - 3–12 tabl./t max. 1× za rok, skladované komodity, sklady a jejich vybavení, mlýny, sila
Zemědělská půda Hraboš polní aplikace do nor - 1–2 tabl./noru max. 1× za rok
Zemědělská půda Hryzec vodní aplikace do nor - 1–2 tabl./noru max. 1× za rok
Zemědělská půda Křeček polní aplikace do nor - 1–2 tabl./noru max. 1× za rok
detail