BASF
BASF
BASF

AGRA

Účinná stabilizace dusíku

01. 02. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 598x

Kejda hospodářských zvířat a digestát z výroby bioplynu jsou cenná komplexní hnojiva, avšak při jejich aplikaci na pole může docházet k významným ztrátám dusíku. To jsou obecně známá fakta. Kromě toho, že jsou takové ztráty neekonomické, se stále zpřísňují požadavky na snižování úniku skleníkových plynů do ovzduší. Inhibitory dusíku pomáhají zemědělcům dosáhnout vyrovnanější bilance dusíku a zároveň zlepšit ekonomiku pěstování plodin. Stabilizátory od firmy BASF pomáhají efektivnějšímu využití N jak v organických, tak i v minerálních hnojivech.

Proseeds

Vizura®

Důležitost stabilizace dusíku je zvýrazněna při aplikaci kejdy nebo digestátu v období před setím. Přídavek přípravku Vizura® do kejdy nebo digestátu značně zpomaluje rychlost přeměny čpavku do nitrátové formy. Účinná látka DMPP (dimethylpyrazol fosfát) udržuje stabilní obsah amoniaku po delší dobu pomocí inhibice činnosti bakterie Nitrosomonas, která je za proces přeměny do nitrátové formy zodpovědná. Tento princip zabraňuje vyplavování dusíku z půdy a fakticky umožňuje jeho využití rostlinami právě, když ho potřebují. Mladá rostlina může využít dusík obsažený v aplikovaných hnojivech i po několika týdnech vývoje, kdy zpravidla jeho spotřeba značně narůstá. Kromě toho, že dochází ke zmenšení rizika vyplavení nitrátového dusíku při deštích, přítomnost amonné formy N okyseluje prostředí v těsném okolí kořenů, a tím umožňuje snadnější příjem fosforu a řady mikroprvků.

Vliv DMPP na snížení emisí oxidů dusíku
Vliv DMPP na snížení emisi oxidů dusíku z digestát

Limus® Perform

Principem fungování stabilizátorů dusíku obecně je zpomalení přeměny N do formy snadno přijatelné pro rostliny a poskytnout ho rostlinám po co nejdelší dobu. Přeměna močoviny na amonné kationty je katalyzována v půdě přítomnými hydrolytickými enzymy nazývanými ureázy. Inhibitor ureázy zpomaluje přeměnu močoviny na amoniak, který se může lépe vázat v sorpčním komplexu. Rychlost přeměny a výsledné ztráty amoniaku závisí na řadě půdních (např. pH půdy) a klimatických podmínek (zejména teplotě a srážkách). Ztráty uniklého amoniaku (NH3) se přitom mohou pohybovat mezi 2–80 % aplikovaného močovinového dusíku. Limus® Perform je nová vylepšená formulace velmi často používaného inhibitoru ureázy z řady produktů Limus® od výroce BASF a je určen pro aplikaci s kapalnými hnojivy typu DAM. Limus® Perform přináší novou dimenzi stabilizátorů dusíku s vysokou účinností (kombinace NBPT a NPPT) a bez obsahu mikropolymerů. Tato jedinečná kombinace dvou účinných látek a jejich patentované složení odlišuje přípravek od jiných, na trhu dostupných produktů. Účinné látky NBPT a NPPT mají mírně odlišné velikosti molekul, proto mohou inhibovat větší část populace enzymů ureázy.

Vyšší výnos i plnění povinností

Dusík je nenahraditelnou živinou pro růst rostlin a je rozhodujícím faktorem pro dosažení požadovaného výnosu. Tím, že umožníme plodině lepší využití dusíku z organických hnojiv přímo dosáhneme vyššího výnosu a snižujeme potřebu minerálních hnojiv v průběhu vegetace. Přídavek stabilizátoru Vizura® do kejdy použité při hnojení silážní kukuřice a ozimé pšenice může zvýšit výnos až o 7 % resp. 5% v porovnání s kejdou bez použití stabilizátoru (výsledky opakovaných polních pokusů).

Využití inhibitorů při hnojení dusíkatými hnojivy pomáhá pěstitelům plodin splnit požadavky nitrátové směrnice a zákona o hnojivech. Navíc je opakovaně ověřený ekonomický přínos. Výsledky polních pokusů prováděných v ČR dokládají snížení ztrát amoniaku z DAMu v průměru o 38–51 % ve srovnání s neupraveným hnojivem. Na základě pokusů můžeme potvrdit, že aplikace hnojiva se stabilizátorem Limus® Perform zabezpečí plodině stabilní přísun živin v delším časovém období. Pro pěstitele to znamená úsporu nákladů na hnojení a navýšení výnosu pěstovaných plodin.

Bez ohledu na zákonnou povinnost se pěstitelům ekonomicky vyplatí použití inhibitorů dusíku, což je ještě umocněno cenami minerálních hnojiv. Dvojsložkový inhibitor ureázy Limus® Perform zajistí maximální využití močovinového dusíku z kapalných minerálních hnojiv. Aplikace inhibitoru ureázy současně zjednodušuje dlouhodobé plánování nezávisle na průběhu počasí. Výhodou minerálních kapalných hnojiv jako je například DAM 390 je jejich přesná aplikace postřikovačem nebo společný tank-mix s přípravky na ochranu rostlin a velmi snadné použití s inhibitory ureázy jako je např. Limus® Perform.

 

Vliv přípravku Vizura® na rychlost přeměny amonné formy dusíku na nitrátovou v závisloti na teplotě prostředí
Vliv přípravku Vizura® na rychlost přeměny amonné formy dusíku na nitrátovou v závisloti na teplotě prostředí

Vliv DMPP na snížení emisi oxidů dusíku z digestát

 

 

Související články

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

15. 04. 2024 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 504x

Podzimní výživa rostlin - nízké dávky, vysoký efekt

31. 08. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 797x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail