BASF
BASF
BASF

AGRA

Jetel luční

(červený)

Latinský název: Trifolium pratense L.
Slovenský název: ďatelina lúčna
Albíit

Technologie

Jetel luční patří k našim nejdůležitějším pícninám. Pro zemědělské podniky se živočišnou výrobou je vhodné pěstovat jej pro vysokou produkci kvalitní píce, kterou přednostně využíváme v čerstvém stavu pro přímé krmení. V čistém porostu poskytuje při dosažení 2 až 3 sečí v roce vysoký výnos biomasy. Kombinací raných až pozdních odrůd vícesečného jetele lučního s využitím jeho časně sklizených krycích plodin na zelené krmení, včetně píce z tzv. panenské seče v roce založení podsevu, lze zajistit potřebu čerstvého krmiva pro podstatnou část vegetačního období. Píce je chutná a dobře stravitelná. Vyznačuje se vysokým obsahem dusíkatých látek a vodorozpustných cukrů, v porovnání s vojtěškou i širším úživným poměrem. Krmivářskou předností je pomalé stárnutí hmoty projevující se její nižší lignifikací. Proto můžeme jetel zkrmovat do doby květu bez významného poklesu jeho nutriční hodnoty. Vhodné je i pěstování jetelotrav na orné půdě. Jejich výhoda oproti monokultuře jetele lučního spočívá ve zvýšení počtu let jejich využití, v rozšíření úživného poměru a to hlavně při pěstování s travami s vyšším obsahem cukrů, ve sklizni píce s vyšším obsahem sušiny a ve snadnější konzervaci píce sušením či senážováním. Pěstování jetelotrav dáváme přednost v horších ekologických podmínkách. Kromě produkce píce přináší jetel luční zemědělskému podniku i další výhody. Obohacuje půdu o dusík fixovaný z ovzduší a o organickou hmotu z posklizňových zbytků, zlepšuje fyzikální, biologické a agrochemické vlastnosti půdy. Dochází k regeneraci půdní úrodnosti a jetel luční tak vykazuje vysokou předplodinovou hodnotu, která se projeví ve zvýšení produkce následně pěstovaných plodin.

Odrůdová skladba
Současná odrůdová skladba umožňuje pěstování raných diploidních odrůd i převážně pozdnějších tetraploidních odrůd. Diploidní odrůdy vyšlechtěné z krajových forem a odrůd jsou přizpůsobeny ekologickým podmínkám svého vzniku. Jsou méně náročné na úroveň zásobení půdy živinami a vzhledem k pícninářským vlastnostem je pokládáme nejen za vhodné k zelenému krmení, ale jeví se jako vhodnějšído směsí pro přípravu sena na orné půdě i v trvalých lučně pastevních porostech z důvodu vyššího obsahu sušiny.

Doporučená agrotechnika
V současné době slouží jetel luční jako významný přerušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením obilnin. Nevhodné jsou pozemky vysušené nebo setí po předplodinách s nebezpečím reziduálního působení herbicidů. Množitelské porosty nedoporučujeme zařazovat alespoň 3 roky po řepce ozimé z důvodu zvýšených nároků na herbicidní ochranu. Jetel luční nezařazujeme na stejný pozemek po sobě dříve než za 4 roky. Při umístění množitelských porostů diploidních odrůd je třeba dodržet normou stanovené prostorové izolační vzdálenosti jednak od jiných diploidních odrůd a hlavně pak od odrůd tetraploidních. Výsev kvalitního certifikovaného osiva s deklarovanou klíčivostí a čistotou je základní podmínkou úspěšného pěstování jetele. Nedodržení této zásady může vést k zavlečení nebezpečných plevelů (kokotice, záraza) i dalších plevelů hojných v jetelovinách (šťovík, knotovka, silenka).
Příprava půdy na podzim začíná kvalitně provedenou a ošetřenou podmítkou po sklizni předplodiny. Orbu provádíme středně hlubokou. Jarní předseťová příprava spojená s aplikací hnojiv musí být kvalitní, důležité je jemné zpracování povrchové vrstvy do hloubky 2 - 3 cm a zajištění přívodu kapilární vody k osivu ze spodní, utuženější vrstvy půdy. Při letním výsevu jetele následuje bezprostředně po sklizni předplodiny střední orba s následným urovnáním a utužením pozemku. Kvalitní příprava půdy s aplikací hnojiv a následným výsevem v čisté kultuře následuje po částečném slehnutí pozemku za 2 až 3 týdny.V případě příznivých vláhových podmínek je možné tuto dobu zkrátit. Jetel luční vyséváme bud na jaře v době setí jarních obilnin a to do krycích plodin, nebo i v letním období po sklizni raných předplodin a to v čisté kultuře. Jarní výsev doporučujeme příliš neuspěchat, protože vzcházející rostlinky mohou být vážně poškozeny časně jarními mrazy. Letní výsevy jsou v sušších oblastech dosti rizikové. Dle metodik je optimální výsev pícních porostů u diploidních odrůd 8 mil. klíčivých zrn/ha, což představuje 15-16 kg jetele/ha do hloubky 1-2 cm při meziřádkové vzdálenosti 12,5 cm. Vhodnými krycími plodinami jsou krycí plodiny sklizené na zeleno (oves, bob, kukuřice), méně vhodné jsou obilniny na zrno. Při zakládání porostů do obilnin na zrno je nutné snížit výsevek obilí o třetinu až polovinu. V současné době je úspěšně využíván bob sklizený metodou GPS. Do dobrých krycích plodin stačí dle praktických zkušeností výsevek 12-14 kg/ha jetele, do obilnin na zrno doporučujeme sít 16-18 kg/ha. Výsevy je vhodné provádět odděleně napříč řádků krycí plodiny kvalitními secími stroji, schopnými vyset rovnoměrně nízké množství osiva. Pro účely produkce semene je třeba založit silný, dobře zapojený, ale nepřehoustlý porost. Dostatečná hustota porostu pro zabezpečení dobrého výnosu semene i pro potlačení plevelů je 100 až 150 rostlin /m2. V roce založení, kromě válení po zasetí, je nutné věnovat pozornost včasnému úklidu posklizňových zbytků krycí plodiny a provedení strništní seče tak, aby jetel plně nezakvetl a nezeslabil se. Do zimy má porost vstupovat obrostlý přízemní růžicí listů. Na jaře je vhodné pozemek opět přiválet, hlavně jsou-li rostliny povytaženy mrazem.

Jetel luční není vhodné hnojit dusíkem s výjimkou porostů silně zeslabených, u nichž připadá v úvahu regenerační dávka do 20 kg N/ha ve formě kombinovaného hnojiva po přezimování. Potřebu dusíku jetel plně pokrývá symbiotickou fixací. Základní hnojení fosforem a draslíkem provádíme na připravený pozemek před výsevem. V následujícím roce na pozemcích se slabší zásobou živin časně na jaře regeneračně přihnojíme směsným P a K hnojivem. V případě méně zásobených půd doporučujeme u množitelských porostů po první (pícní) seči přihnojit sníženou dávkou kombinovaného hnojiva s důrazem na dodání fosforu. Doporučené roční dávky P a K na základě obsahu živin v půdě jsou 35 - 45 kg P/ha a 80 - 100 kg K/ha. Hořčíkem hnojíme na slabě zásobených půdách již k předplodině. Jetel snáší kyselou půdní reakci, je však náročný na vápník jako živinu. Optimální je pH 6, při poklesu pH pod 5,6 vápníme k předplodině. Z mikroprvků reagují semenné porosty dobře na dodání boru a molybdenu.

Ochranu porostů jetele lučního proti chorobám a škůdcům provádíme podle platných metodik pro ochranu rostlin. Pro postemergentní aplikaci lze využít na dvouděložné plevele některý z registrovaných přípravků či jejich kombinací, proti jednoděložným používáme běžné graminicidy. V krycích plodinách sklizených na zeleno se obvykle herbicidy neaplikují, v obilninách na zrno používáme metodikami schválené přípravky. Zaplevelenost je závažným problémem hlavně v uznávaných množitelských porostech. Vedle kokotice a zárazy věnujeme zvýšenou pozornost i z osiva obtížně čistitelným plevelům, jako jsou šťovíky a knotovky. Není-li zaplevelení těmito závažnými pleveli silné, je vhodná bodová aplikace herbicidů, například k regulaci šťovíků knotovými aplikátory.
Častým škůdcem jetele lučního je hraboš polní. Každoročně instalujeme od podzimu do jara na pozemcích berličky k podpoře predátorů. Při přemnožení hrabošů je pak nutné využít nástrahové přípravky bud plošně nebo vkládáním do nor. Významným škůdcem semenných porostů jsou nosatčíci rodu Apion, kteří škodí v hlávkách. Signalizace ošetření se provádí před kvetením druhé - semenné seče a k postřiku lze použít některý z doporučených insekticidů.
Vážným problémem je takzvané vyzimování jetele. Vedle mrazu a hub způsobujících kořenové a krčkové hniloby (hlavně Fusarium), je další příčinou rakovina jetele (Sclerotinia trifoliorum). Chemická ochrana je nákladná, z agrotechnických opatření dbáme na to, aby porost přezimoval s nízkou růžicí listů, pozemek byl dobře zbaven posklizňových zbytků a půda byla utužena. Na výnos semene má negativní vliv padlí (Erysiphe martii). Při silném napadení je možné v semenářských porostech provést fungicidní postřik.
Jetel luční využíváme v čisté kultuře zpravidla dvou až třísečně na jeden užitkový rok. Porosty v druhém užitkovém roce (tj. třetí rok
vegetační) se již zaplevelují a jejich pěstování je bez přísevu trav neefektivní. Optimální termín sklizně pícního porostu je na začátku kvetení - zejména při využití na seno či senáž by měla sušina píce převyšovat 18 %. Intenzivní jetelotravní směsky na orné půdě zakládáme pro víceleté využití - zpravidla na 2 až 3 užitkové roky.
U semenářských porostů považujeme za důležité správné stanovení termínu první seče. Ta má být provedena tak, aby plné kvetení semenné seče bylo v období s maximálním slunečním svitem a s maximálním výskytem přirozených opylovačů, to je v období kolem 15. července. Znamená to sklizeň první seče diploidních odrůd kolem 3. až 5. června. Vhodné je provést sklizeň první seče v co nejkratším časovém úseku, například senážováním, aby semenná seč obrůstala a nakvétala rovnoměrně. Jetel luční je výhradně cizosprašný, závislý na opylovací činnosti hmyzu. Přirození opylovači nestačí zabezpečit dokonalé opylení, proto je vhodné v době květu přisunout k porostu alespoň 4 včelstva na 1 ha. V našich podmínkách provádíme přímou sklizeň množitelských porostů upravenou sklízecí mlátičkou s vylušťovacím košem a to po předchozí desikaci, například přípravkem Reglone. Vhodné je přidání smáčedla, které zvýší desikační účinek a umožní snížit dávku desikantu. Při použití přípravku Reglone přistupujeme k desikaci v době, kdy 80-90 % semen je zralých - jsou žlutá či žlutofialová a tvrdá. Po sklizni přírodní osivo čistíme a postupně dosoušíme až na normou stanovenou nejvyšší vlhkost 13%.

Převzato z http://www.selgen.cz/

Herbicidy

AGIL 100 EC  Koupit přípravek  |  AGRITOX 50 SL  Koupit přípravek  |  AMINEX 500 SL    |  BARCLAY PROPYZ    |  CORUM  Koupit přípravek  |  DICOPUR M 750  Koupit přípravek  |  GARLAND FORTE  Koupit přípravek  |  LENTAGRAN WP  Koupit přípravek  |  REXSTAR    |  ZETROLA  Koupit přípravek  | 

Insekticidy

DECIS FORTE    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  |  PIRIMOR 50 WG    |  SPINTOR  Koupit přípravek  | 

Ostatní přípravky

AGROVITAL  Koupit přípravek  |  KABUKI  Koupit přípravek  |  MODDUS ME    |  SILWET STAR  Koupit přípravek  |  X-CHANGE    | 
List jetele lučního po sklizni krycí plodiny

List jetele lučního po sklizni krycí plodiny

detail