Chemap Agro s.r.o.

XX. Rostlinolékařské dny

8.11.2017 - 9.11.2017

pořádá Česká společnost rostlinolékařskápozvánka černobílá A4barevná A5, přihláška

Česká společnost rostlinolékařská za podpory Ministerstva zemědělství a odborné spoluúčasti ČAZV - odboru rostlinolékařství Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Agrární komory České republiky České asociace ochrany rostlin pořádá pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 XX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY na téma „INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN – DŮLEŽITÝ NÁSTROJ RACIONÁLNÍHO VYUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ“ Konference je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu, vzdělávání s cílem informovat zemědělskou veřejnost a prezentovat systémy a opatření k racionálnímu využívání přípravků na ochranu rostlin při respektování požadavků ochrany složek životního prostředí. Program 8. listopadu 2017 dopoledne - HLAVNÍ SÁL - Plenární zasedání Zahájení jednání 9.00 hod. Zahájení Ing. Vladimír Řehák, CSc. - předseda České společnosti rostlinolékařské Strategie českého zemědělství a navazující význam rostlinolékařské péče Ing. Marian Jurečka - ministr zemědělství ČR Aktivní spolupráce zemědělců na úseku rostlinolékařské péče Ing. Zdeněk Jandejsek - prezident Agrární komory ČR Strategie rozvoje ÚKZÚZ v oblasti rostlinolékařská péče Ing. Daniel Jurečka - ředitel ÚKZÚZ Brno ČAZV a Odbor rostlinolékařství, významná instituce podporující profesi rostlinolékaře RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda ČAZV Předávání ocenění v oboru rostlinolékařství 12.00–13.30 hod. - OBĚD 8. listopadu 2017 odpoledne - HLAVNÍ SÁL - sekce 1: Ochrana vod a ochrana půdy před erozí součást Národního akčního plánu MZe ČR Zahájení jednání 13.30 hod. Precizní zemědělství – nové postupy a technologie v rostlinné produkci Ing. Vojtěch Lukás, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně Zemědělská produkce v ochranných pásmech vodních zdrojů RNDr. Pavel Punčochář, Ph.D. – Mze, sekce vodního hospodářství Aktuální výsledky celostátního monitoringu výskytu pesticidů v podzemních vodách Mgr. Vít Kodeš, Ph.D. - ČHMÚ Praha 15,00 – 15,30 hod. – PŘESTÁVKA na kávu Ochranná pásma vod z pohledu stávající legislativy. Mgr. Martin Pták - Ministerstvo životního prostředí ČR 8. listopadu 2017 odpoledne - ŽLUTÝ SÁL - sekce 2: Role aplikační techniky v systému Integrované ochrany rostlin Zahájení jednání 13.30 hod. Inovační tendence v aplikační technice a snižování rizik Ing. Petr Harašta, Ph.D. - Česká společnost rostlinolékařská, Brno Nové technické řešení pro přesné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Dr. Ing. Jeans Karl Wegener - Ústav bezpečné techniky v ochraně rostlin, Julius Kühn - Institut Braunschweig. 15,00 – 15,30 hod. – PŘESTÁVKA na kávu K aktuálním problémům v ochraně rostlin Ing. Michal Vokřál, CSc. -CCPA Praha 8. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL: Moderovaná beseda na téma: Aplikační technika, ochrana vod a ochrana půdy před erozí 16.00–17.30 hod. 8. listopadu 2017 - hlavní sál 20.00 - SPOLEČENSKÝ VEČER 9. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL - sekce 3: Ochrana rostlin - aktuality Zahájení jednání 8,30 hod. Nástup nových karanténních původců chorob a škůdců pro ČR Ing. Tomáš Růžička - ÚKZÚZ Brno Aktuální přehled výskytu významných chorob a škůdců hlavních zemědělských plodin RNDr. Jan Juroch - ÚKZÚZ Brno Nová koncepce státního monitoringu výskytu škodlivých organismů Ing. Jakub Beránek, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno Zdravé osivo – zdravé rostliny- výrazná zdravá produkce Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. - Česká zemědělská univerzita Praha 10,30–11,00 PŘESTÁVKA na kávu Vliv fysikálního a biologického ošetření osiva na vývoj rostlin a výnos Prof., Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jak se projeví změna skladby přípravků v EU a ČR v praktické ochraně rostlin Ing. Pavel Minář, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno Úloha dronů v zemědělství a na chytré vinici Ing. Radovan Breuss - firma Aeromap Praha Lýkožrout smrkový – historie, současnost a souvislosti Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 9. listopadu 2017 - ŽLUTÝ SÁL - sekce 4: IOR - Chemické a nechemické způsoby ochrany rostlin Zahájení jednání 8,30 hod. Možnosti využití botanických pesticidů a základních látek Dr. Roman Pavela, Ph.D. – VÚRV Praha Ruzyně Biologická ochrana skladů a skladovaných rostlinných substrátů Ing. Václav Stejskal, Ph.D. – VÚRV Praha Ruzyně Rozšířená dotační podpora biologické ochrany rostlin v ČR od podzimu 2017 Ing. Emil Liška - Ministerstvo zemědělství ČR Jsou nektarodárné biopásy účinným nástrojem ochrany biodiverzity na orné půdě Ing. Anna Šrámková - Česká zemědělská univerzita Praha¨ 10,30–11,00 PŘESTÁVKA na kávu Využití mykoparazitické houby Trichoderma v technologii hnojiv pro polní plodiny DI. Ertl Christoph, DI. Endes Péter - Kwizda Rakousko Škody černou zvěří v ČR a možnost jim předcházet Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. - VÚRV Praha-Ruzyně Ochrana sadů a vinic před jarními mrazíky Ing. Michael Trtílek - firma APK s.r.o. Brno 9. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL 13,00 - Zhodnocení XX. rostlinolékařských dnů a závěr 13.10 – OBĚD Organizační informace Datum konání konference: 8. a 9. listopadu 2017 Místo: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice Vložné: 1600,-Kč, snížené vložné pro členy ČSR a zemědělské firmy 800,- Kč, pro studenty 500,- Kč. Při účasti jen na prvním dni konference vložné 1000,- Kč, při účasti jen na druhém dni konference vložné 600,- Kč. Instrukce k platbě Vám budou doručeny na E-mail po vyplnění přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách. Vložné je možné uhradit převodem na účet 0201900339/0800, variabilní symbol - 115, konstantní symbol – 0308 nebo hotově v místě konání konference. Vložné zahrnuje režijní náklady, občerstvení, sborník, účast na společenském večeru. Program i přihláška jsou také k dispozici na www.rostlinolekari.cz Přihlášení na konferenci je možné přímo na www.rostlinolekari.cz/akce nebo zasláním vyplněné přihlášky na E–mail: dana.kustova@gmail.com nejpozději do 1. listopadu 2017! Organizační garant: Ing. Jaroslava Čechová - mobil +420 725 579 039, e-mail: jaroslava.cechova@gmail.com Ing. Milan Zapletal, CSc. - tel. +420 724 006 988, e-mail: milan.zapletal1@seznam.cz Ing. Antonín Svoboda - tel. +420 221 082 270, e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz Ing. Dana Kůstová - tel +420 603735088, email: dana.kustova@gmail.com. Ubytování: Pro účastníky konference jsou rezervovány hotely v centru Pardubic. Nocleh si rezervují a hradí účastníci sami! Pokud máte o ubytování zájem, rezervujte si jej na dále uvedeném kontaktu. Těšíme se na setkání s Vámi letos i v dalších letech Česká společnost rostlinolékařská, z.s. Kontaktní spojení na hotely pro rezervaci ubytování v termínu konání Rostlinolékařských dnů 8. 11. – 9. 11. 2017 Ubytování je třeba zajistit do 20. října, po tomto datu pozbývá rezervace platnosti. Ubytování telefon fax e-mail, web Hotel Arnošt Arnošta z Pardubic 676 466 054 211 466 613 668 hotel@hotel-arnost.cz www.hotel-arnost.cz Hotel Kristl Štrosova 239 466 612 511, 739 287 636 hotelkristl@seznam.cz, www.hotelkristl.cz Při objednání v hotelu uveďte, že jste účastníky Rostlinolékařských dnů. Další ubytování je možné si zajistit na http://www.hotel.cz/pardubice/

Česká společnost rostlinolékařská za podpory Ministerstva zemědělství a odborné spoluúčasti ČAZV - odboru rostlinolékařství Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Agrární komory České republiky České asociace ochrany rostlin pořádá pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 XX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY na téma „INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN – DŮLEŽITÝ NÁSTROJ RACIONÁLNÍHO VYUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ“ Konference je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu, vzdělávání s cílem informovat zemědělskou veřejnost a prezentovat systémy a opatření k racionálnímu využívání přípravků na ochranu rostlin při respektování požadavků ochrany složek životního prostředí. Program 8. listopadu 2017 dopoledne - HLAVNÍ SÁL - Plenární zasedání Zahájení jednání 9.00 hod. Zahájení Ing. Vladimír Řehák, CSc. - předseda České společnosti rostlinolékařské Strategie českého zemědělství a navazující význam rostlinolékařské péče Ing. Marian Jurečka - ministr zemědělství ČR Aktivní spolupráce zemědělců na úseku rostlinolékařské péče Ing. Zdeněk Jandejsek - prezident Agrární komory ČR Strategie rozvoje ÚKZÚZ v oblasti rostlinolékařská péče Ing. Daniel Jurečka - ředitel ÚKZÚZ Brno ČAZV a Odbor rostlinolékařství, významná instituce podporující profesi rostlinolékaře RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda ČAZV Předávání ocenění v oboru rostlinolékařství 12.00–13.30 hod. - OBĚD 8. listopadu 2017 odpoledne - HLAVNÍ SÁL - sekce 1: Ochrana vod a ochrana půdy před erozí součást Národního akčního plánu MZe ČR Zahájení jednání 13.30 hod. Precizní zemědělství – nové postupy a technologie v rostlinné produkci Ing. Vojtěch Lukás, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně Zemědělská produkce v ochranných pásmech vodních zdrojů RNDr. Pavel Punčochář, Ph.D. – Mze, sekce vodního hospodářství Aktuální výsledky celostátního monitoringu výskytu pesticidů v podzemních vodách Mgr. Vít Kodeš, Ph.D. - ČHMÚ Praha 15,00 – 15,30 hod. – PŘESTÁVKA na kávu Ochranná pásma vod z pohledu stávající legislativy. Mgr. Martin Pták - Ministerstvo životního prostředí ČR 8. listopadu 2017 odpoledne - ŽLUTÝ SÁL - sekce 2: Role aplikační techniky v systému Integrované ochrany rostlin Zahájení jednání 13.30 hod. Inovační tendence v aplikační technice a snižování rizik Ing. Petr Harašta, Ph.D. - Česká společnost rostlinolékařská, Brno Nové technické řešení pro přesné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Dr. Ing. Jeans Karl Wegener - Ústav bezpečné techniky v ochraně rostlin, Julius Kühn - Institut Braunschweig. 15,00 – 15,30 hod. – PŘESTÁVKA na kávu K aktuálním problémům v ochraně rostlin Ing. Michal Vokřál, CSc. -CCPA Praha 8. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL: Moderovaná beseda na téma: Aplikační technika, ochrana vod a ochrana půdy před erozí 16.00–17.30 hod. 8. listopadu 2017 - hlavní sál 20.00 - SPOLEČENSKÝ VEČER 9. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL - sekce 3: Ochrana rostlin - aktuality Zahájení jednání 8,30 hod. Nástup nových karanténních původců chorob a škůdců pro ČR Ing. Tomáš Růžička - ÚKZÚZ Brno Aktuální přehled výskytu významných chorob a škůdců hlavních zemědělských plodin RNDr. Jan Juroch - ÚKZÚZ Brno Nová koncepce státního monitoringu výskytu škodlivých organismů Ing. Jakub Beránek, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno Zdravé osivo – zdravé rostliny- výrazná zdravá produkce Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. - Česká zemědělská univerzita Praha 10,30–11,00 PŘESTÁVKA na kávu Vliv fysikálního a biologického ošetření osiva na vývoj rostlin a výnos Prof., Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jak se projeví změna skladby přípravků v EU a ČR v praktické ochraně rostlin Ing. Pavel Minář, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno Úloha dronů v zemědělství a na chytré vinici Ing. Radovan Breuss - firma Aeromap Praha Lýkožrout smrkový – historie, současnost a souvislosti Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 9. listopadu 2017 - ŽLUTÝ SÁL - sekce 4: IOR - Chemické a nechemické způsoby ochrany rostlin Zahájení jednání 8,30 hod. Možnosti využití botanických pesticidů a základních látek Dr. Roman Pavela, Ph.D. – VÚRV Praha Ruzyně Biologická ochrana skladů a skladovaných rostlinných substrátů Ing. Václav Stejskal, Ph.D. – VÚRV Praha Ruzyně Rozšířená dotační podpora biologické ochrany rostlin v ČR od podzimu 2017 Ing. Emil Liška - Ministerstvo zemědělství ČR Jsou nektarodárné biopásy účinným nástrojem ochrany biodiverzity na orné půdě Ing. Anna Šrámková - Česká zemědělská univerzita Praha¨ 10,30–11,00 PŘESTÁVKA na kávu Využití mykoparazitické houby Trichoderma v technologii hnojiv pro polní plodiny DI. Ertl Christoph, DI. Endes Péter - Kwizda Rakousko Škody černou zvěří v ČR a možnost jim předcházet Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. - VÚRV Praha-Ruzyně Ochrana sadů a vinic před jarními mrazíky Ing. Michael Trtílek - firma APK s.r.o. Brno 9. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL 13,00 - Zhodnocení XX. rostlinolékařských dnů a závěr 13.10 – OBĚD Organizační informace Datum konání konference: 8. a 9. listopadu 2017 Místo: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice Vložné: 1600,-Kč, snížené vložné pro členy ČSR a zemědělské firmy 800,- Kč, pro studenty 500,- Kč. Při účasti jen na prvním dni konference vložné 1000,- Kč, při účasti jen na druhém dni konference vložné 600,- Kč. Instrukce k platbě Vám budou doručeny na E-mail po vyplnění přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách. Vložné je možné uhradit převodem na účet 0201900339/0800, variabilní symbol - 115, konstantní symbol – 0308 nebo hotově v místě konání konference. Vložné zahrnuje režijní náklady, občerstvení, sborník, účast na společenském večeru. Program i přihláška jsou také k dispozici na www.rostlinolekari.cz Přihlášení na konferenci je možné přímo na www.rostlinolekari.cz/akce nebo zasláním vyplněné přihlášky na E–mail: dana.kustova@gmail.com nejpozději do 1. listopadu 2017! Organizační garant: Ing. Jaroslava Čechová - mobil +420 725 579 039, e-mail: jaroslava.cechova@gmail.com Ing. Milan Zapletal, CSc. - tel. +420 724 006 988, e-mail: milan.zapletal1@seznam.cz Ing. Antonín Svoboda - tel. +420 221 082 270, e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz Ing. Dana Kůstová - tel +420 603735088, email: dana.kustova@gmail.com. Ubytování: Pro účastníky konference jsou rezervovány hotely v centru Pardubic. Nocleh si rezervují a hradí účastníci sami! Pokud máte o ubytování zájem, rezervujte si jej na dále uvedeném kontaktu. Těšíme se na setkání s Vámi letos i v dalších letech Česká společnost rostlinolékařská, z.s. Kontaktní spojení na hotely pro rezervaci ubytování v termínu konání Rostlinolékařských dnů 8. 11. – 9. 11. 2017 Ubytování je třeba zajistit do 20. října, po tomto datu pozbývá rezervace platnosti. Ubytování telefon fax e-mail, web Hotel Arnošt Arnošta z Pardubic 676 466 054 211 466 613 668 hotel@hotel-arnost.cz www.hotel-arnost.cz Hotel Kristl Štrosova 239 466 612 511, 739 287 636 hotelkristl@seznam.cz, www.hotelkristl.cz Při objednání v hotelu uveďte, že jste účastníky Rostlinolékařských dnů. Další ubytování je možné si zajistit na http://www.hotel.cz/pardubice/

Česká společnost rostlinolékařská za podpory Ministerstva zemědělství a odborné spoluúčasti ČAZV - odboru rostlinolékařství Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Agrární komory České republiky České asociace ochrany rostlin pořádá pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 XX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY na téma „INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN – DŮLEŽITÝ NÁSTROJ RACIONÁLNÍHO VYUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ“ Konference je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu, vzdělávání s cílem informovat zemědělskou veřejnost a prezentovat systémy a opatření k racionálnímu využívání přípravků na ochranu rostlin při respektování požadavků ochrany složek životního prostředí. Program 8. listopadu 2017 dopoledne - HLAVNÍ SÁL - Plenární zasedání Zahájení jednání 9.00 hod. Zahájení Ing. Vladimír Řehák, CSc. - předseda České společnosti rostlinolékařské Strategie českého zemědělství a navazující význam rostlinolékařské péče Ing. Marian Jurečka - ministr zemědělství ČR Aktivní spolupráce zemědělců na úseku rostlinolékařské péče Ing. Zdeněk Jandejsek - prezident Agrární komory ČR Strategie rozvoje ÚKZÚZ v oblasti rostlinolékařská péče Ing. Daniel Jurečka - ředitel ÚKZÚZ Brno ČAZV a Odbor rostlinolékařství, významná instituce podporující profesi rostlinolékaře RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda ČAZV Předávání ocenění v oboru rostlinolékařství 12.00–13.30 hod. - OBĚD 8. listopadu 2017 odpoledne - HLAVNÍ SÁL - sekce 1: Ochrana vod a ochrana půdy před erozí součást Národního akčního plánu MZe ČR Zahájení jednání 13.30 hod. Precizní zemědělství – nové postupy a technologie v rostlinné produkci Ing. Vojtěch Lukás, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně Zemědělská produkce v ochranných pásmech vodních zdrojů RNDr. Pavel Punčochář, Ph.D. – Mze, sekce vodního hospodářství Aktuální výsledky celostátního monitoringu výskytu pesticidů v podzemních vodách Mgr. Vít Kodeš, Ph.D. - ČHMÚ Praha 15,00 – 15,30 hod. – PŘESTÁVKA na kávu Ochranná pásma vod z pohledu stávající legislativy. Mgr. Martin Pták - Ministerstvo životního prostředí ČR 8. listopadu 2017 odpoledne - ŽLUTÝ SÁL - sekce 2: Role aplikační techniky v systému Integrované ochrany rostlin Zahájení jednání 13.30 hod. Inovační tendence v aplikační technice a snižování rizik Ing. Petr Harašta, Ph.D. - Česká společnost rostlinolékařská, Brno Nové technické řešení pro přesné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Dr. Ing. Jeans Karl Wegener - Ústav bezpečné techniky v ochraně rostlin, Julius Kühn - Institut Braunschweig. 15,00 – 15,30 hod. – PŘESTÁVKA na kávu K aktuálním problémům v ochraně rostlin Ing. Michal Vokřál, CSc. -CCPA Praha 8. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL: Moderovaná beseda na téma: Aplikační technika, ochrana vod a ochrana půdy před erozí 16.00–17.30 hod. 8. listopadu 2017 - hlavní sál 20.00 - SPOLEČENSKÝ VEČER 9. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL - sekce 3: Ochrana rostlin - aktuality Zahájení jednání 8,30 hod. Nástup nových karanténních původců chorob a škůdců pro ČR Ing. Tomáš Růžička - ÚKZÚZ Brno Aktuální přehled výskytu významných chorob a škůdců hlavních zemědělských plodin RNDr. Jan Juroch - ÚKZÚZ Brno Nová koncepce státního monitoringu výskytu škodlivých organismů Ing. Jakub Beránek, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno Zdravé osivo – zdravé rostliny- výrazná zdravá produkce Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. - Česká zemědělská univerzita Praha 10,30–11,00 PŘESTÁVKA na kávu Vliv fysikálního a biologického ošetření osiva na vývoj rostlin a výnos Prof., Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jak se projeví změna skladby přípravků v EU a ČR v praktické ochraně rostlin Ing. Pavel Minář, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno Úloha dronů v zemědělství a na chytré vinici Ing. Radovan Breuss - firma Aeromap Praha Lýkožrout smrkový – historie, současnost a souvislosti Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 9. listopadu 2017 - ŽLUTÝ SÁL - sekce 4: IOR - Chemické a nechemické způsoby ochrany rostlin Zahájení jednání 8,30 hod. Možnosti využití botanických pesticidů a základních látek Dr. Roman Pavela, Ph.D. – VÚRV Praha Ruzyně Biologická ochrana skladů a skladovaných rostlinných substrátů Ing. Václav Stejskal, Ph.D. – VÚRV Praha Ruzyně Rozšířená dotační podpora biologické ochrany rostlin v ČR od podzimu 2017 Ing. Emil Liška - Ministerstvo zemědělství ČR Jsou nektarodárné biopásy účinným nástrojem ochrany biodiverzity na orné půdě Ing. Anna Šrámková - Česká zemědělská univerzita Praha¨ 10,30–11,00 PŘESTÁVKA na kávu Využití mykoparazitické houby Trichoderma v technologii hnojiv pro polní plodiny DI. Ertl Christoph, DI. Endes Péter - Kwizda Rakousko Škody černou zvěří v ČR a možnost jim předcházet Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. - VÚRV Praha-Ruzyně Ochrana sadů a vinic před jarními mrazíky Ing. Michael Trtílek - firma APK s.r.o. Brno 9. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL 13,00 - Zhodnocení XX. rostlinolékařských dnů a závěr 13.10 – OBĚD Organizační informace Datum konání konference: 8. a 9. listopadu 2017 Místo: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice Vložné: 1600,-Kč, snížené vložné pro členy ČSR a zemědělské firmy 800,- Kč, pro studenty 500,- Kč. Při účasti jen na prvním dni konference vložné 1000,- Kč, při účasti jen na druhém dni konference vložné 600,- Kč. Instrukce k platbě Vám budou doručeny na E-mail po vyplnění přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách. Vložné je možné uhradit převodem na účet 0201900339/0800, variabilní symbol - 115, konstantní symbol – 0308 nebo hotově v místě konání konference. Vložné zahrnuje režijní náklady, občerstvení, sborník, účast na společenském večeru. Program i přihláška jsou také k dispozici na www.rostlinolekari.cz Přihlášení na konferenci je možné přímo na www.rostlinolekari.cz/akce nebo zasláním vyplněné přihlášky na E–mail: dana.kustova@gmail.com nejpozději do 1. listopadu 2017! Organizační garant: Ing. Jaroslava Čechová - mobil +420 725 579 039, e-mail: jaroslava.cechova@gmail.com Ing. Milan Zapletal, CSc. - tel. +420 724 006 988, e-mail: milan.zapletal1@seznam.cz Ing. Antonín Svoboda - tel. +420 221 082 270, e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz Ing. Dana Kůstová - tel +420 603735088, email: dana.kustova@gmail.com. Ubytování: Pro účastníky konference jsou rezervovány hotely v centru Pardubic. Nocleh si rezervují a hradí účastníci sami! Pokud máte o ubytování zájem, rezervujte si jej na dále uvedeném kontaktu. Těšíme se na setkání s Vámi letos i v dalších letech Česká společnost rostlinolékařská, z.s. Kontaktní spojení na hotely pro rezervaci ubytování v termínu konání Rostlinolékařských dnů 8. 11. – 9. 11. 2017 Ubytování je třeba zajistit do 20. října, po tomto datu pozbývá rezervace platnosti. Ubytování telefon fax e-mail, web Hotel Arnošt Arnošta z Pardubic 676 466 054 211 466 613 668 hotel@hotel-arnost.cz www.hotel-arnost.cz Hotel Kristl Štrosova 239 466 612 511, 739 287 636 hotelkristl@seznam.cz, www.hotelkristl.cz Při objednání v hotelu uveďte, že jste účastníky Rostlinolékařských dnů. Další ubytování je možné si zajistit na http://www.hotel.cz/pardubice/

Česká společnost rostlinolékařská za podpory Ministerstva zemědělství a odborné spoluúčasti ČAZV - odboru rostlinolékařství Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Agrární komory České republiky České asociace ochrany rostlin pořádá pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 XX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY na téma „INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN – DŮLEŽITÝ NÁSTROJ RACIONÁLNÍHO VYUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ“ Konference je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu, vzdělávání s cílem informovat zemědělskou veřejnost a prezentovat systémy a opatření k racionálnímu využívání přípravků na ochranu rostlin při respektování požadavků ochrany složek životního prostředí. Program 8. listopadu 2017 dopoledne - HLAVNÍ SÁL - Plenární zasedání Zahájení jednání 9.00 hod. Zahájení Ing. Vladimír Řehák, CSc. - předseda České společnosti rostlinolékařské Strategie českého zemědělství a navazující význam rostlinolékařské péče Ing. Marian Jurečka - ministr zemědělství ČR Aktivní spolupráce zemědělců na úseku rostlinolékařské péče Ing. Zdeněk Jandejsek - prezident Agrární komory ČR Strategie rozvoje ÚKZÚZ v oblasti rostlinolékařská péče Ing. Daniel Jurečka - ředitel ÚKZÚZ Brno ČAZV a Odbor rostlinolékařství, významná instituce podporující profesi rostlinolékaře RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - předseda ČAZV Předávání ocenění v oboru rostlinolékařství 12.00–13.30 hod. - OBĚD 8. listopadu 2017 odpoledne - HLAVNÍ SÁL - sekce 1: Ochrana vod a ochrana půdy před erozí součást Národního akčního plánu MZe ČR Zahájení jednání 13.30 hod. Precizní zemědělství – nové postupy a technologie v rostlinné produkci Ing. Vojtěch Lukás, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně Zemědělská produkce v ochranných pásmech vodních zdrojů RNDr. Pavel Punčochář, Ph.D. – Mze, sekce vodního hospodářství Aktuální výsledky celostátního monitoringu výskytu pesticidů v podzemních vodách Mgr. Vít Kodeš, Ph.D. - ČHMÚ Praha 15,00 – 15,30 hod. – PŘESTÁVKA na kávu Ochranná pásma vod z pohledu stávající legislativy. Mgr. Martin Pták - Ministerstvo životního prostředí ČR 8. listopadu 2017 odpoledne - ŽLUTÝ SÁL - sekce 2: Role aplikační techniky v systému Integrované ochrany rostlin Zahájení jednání 13.30 hod. Inovační tendence v aplikační technice a snižování rizik Ing. Petr Harašta, Ph.D. - Česká společnost rostlinolékařská, Brno Nové technické řešení pro přesné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Dr. Ing. Jeans Karl Wegener - Ústav bezpečné techniky v ochraně rostlin, Julius Kühn - Institut Braunschweig. 15,00 – 15,30 hod. – PŘESTÁVKA na kávu K aktuálním problémům v ochraně rostlin Ing. Michal Vokřál, CSc. -CCPA Praha 8. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL: Moderovaná beseda na téma: Aplikační technika, ochrana vod a ochrana půdy před erozí 16.00–17.30 hod. 8. listopadu 2017 - hlavní sál 20.00 - SPOLEČENSKÝ VEČER 9. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL - sekce 3: Ochrana rostlin - aktuality Zahájení jednání 8,30 hod. Nástup nových karanténních původců chorob a škůdců pro ČR Ing. Tomáš Růžička - ÚKZÚZ Brno Aktuální přehled výskytu významných chorob a škůdců hlavních zemědělských plodin RNDr. Jan Juroch - ÚKZÚZ Brno Nová koncepce státního monitoringu výskytu škodlivých organismů Ing. Jakub Beránek, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno Zdravé osivo – zdravé rostliny- výrazná zdravá produkce Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. - Česká zemědělská univerzita Praha 10,30–11,00 PŘESTÁVKA na kávu Vliv fysikálního a biologického ošetření osiva na vývoj rostlin a výnos Prof., Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jak se projeví změna skladby přípravků v EU a ČR v praktické ochraně rostlin Ing. Pavel Minář, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno Úloha dronů v zemědělství a na chytré vinici Ing. Radovan Breuss - firma Aeromap Praha Lýkožrout smrkový – historie, současnost a souvislosti Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 9. listopadu 2017 - ŽLUTÝ SÁL - sekce 4: IOR - Chemické a nechemické způsoby ochrany rostlin Zahájení jednání 8,30 hod. Možnosti využití botanických pesticidů a základních látek Dr. Roman Pavela, Ph.D. – VÚRV Praha Ruzyně Biologická ochrana skladů a skladovaných rostlinných substrátů Ing. Václav Stejskal, Ph.D. – VÚRV Praha Ruzyně Rozšířená dotační podpora biologické ochrany rostlin v ČR od podzimu 2017 Ing. Emil Liška - Ministerstvo zemědělství ČR Jsou nektarodárné biopásy účinným nástrojem ochrany biodiverzity na orné půdě Ing. Anna Šrámková - Česká zemědělská univerzita Praha¨ 10,30–11,00 PŘESTÁVKA na kávu Využití mykoparazitické houby Trichoderma v technologii hnojiv pro polní plodiny DI. Ertl Christoph, DI. Endes Péter - Kwizda Rakousko Škody černou zvěří v ČR a možnost jim předcházet Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. - VÚRV Praha-Ruzyně Ochrana sadů a vinic před jarními mrazíky Ing. Michael Trtílek - firma APK s.r.o. Brno 9. listopadu 2017 - HLAVNÍ SÁL 13,00 - Zhodnocení XX. rostlinolékařských dnů a závěr 13.10 – OBĚD Organizační informace Datum konání konference: 8. a 9. listopadu 2017 Místo: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice Vložné: 1600,-Kč, snížené vložné pro členy ČSR a zemědělské firmy 800,- Kč, pro studenty 500,- Kč. Při účasti jen na prvním dni konference vložné 1000,- Kč, při účasti jen na druhém dni konference vložné 600,- Kč. Instrukce k platbě Vám budou doručeny na E-mail po vyplnění přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách. Vložné je možné uhradit převodem na účet 0201900339/0800, variabilní symbol - 115, konstantní symbol – 0308 nebo hotově v místě konání konference. Vložné zahrnuje režijní náklady, občerstvení, sborník, účast na společenském večeru. Program i přihláška jsou také k dispozici na www.rostlinolekari.cz Přihlášení na konferenci je možné přímo na www.rostlinolekari.cz/akce nebo zasláním vyplněné přihlášky na E–mail: dana.kustova@gmail.com nejpozději do 1. listopadu 2017! Organizační garant: Ing. Jaroslava Čechová - mobil +420 725 579 039, e-mail: jaroslava.cechova@gmail.com Ing. Milan Zapletal, CSc. - tel. +420 724 006 988, e-mail: milan.zapletal1@seznam.cz Ing. Antonín Svoboda - tel. +420 221 082 270, e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz Ing. Dana Kůstová - tel +420 603735088, email: dana.kustova@gmail.com. Ubytování: Pro účastníky konference jsou rezervovány hotely v centru Pardubic. Nocleh si rezervují a hradí účastníci sami! Pokud máte o ubytování zájem, rezervujte si jej na dále uvedeném kontaktu. Těšíme se na setkání s Vámi letos i v dalších letech Česká společnost rostlinolékařská, z.s. Kontaktní spojení na hotely pro rezervaci ubytování v termínu konání Rostlinolékařských dnů 8. 11. – 9. 11. 2017 Ubytování je třeba zajistit do 20. října, po tomto datu pozbývá rezervace platnosti. Ubytování telefon fax e-mail, web Hotel Arnošt Arnošta z Pardubic 676 466 054 211 466 613 668 hotel@hotel-arnost.cz www.hotel-arnost.cz Hotel Kristl Štrosova 239 466 612 511, 739 287 636 hotelkristl@seznam.cz, www.hotelkristl.cz Při objednání v hotelu uveďte, že jste účastníky Rostlinolékařských dnů. Další ubytování je možné si zajistit na http://www.hotel.cz/pardubice/

více informací na www.rostlinolekari.cz

ke stažení: pozvánka černobílá A4barevná A5, přihláška

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail