BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Zákon o hnojivech se dočkal novelizace

05. 01. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1031x

Letošní novelizace zákona o hnojivech byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 13. srpna 2021 pod. č. 299/2021 Sb., kterou se mění původní zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. Novela zákona nabývá účinnost 1. října 2021, část dnem 1. ledna 2022 a 16. července 2022. Koncem srpna byla také vydána novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva (pod č. 312/2021 Sb.) a nové znění vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv (č. 309/2021 Sb.). Novelizace předpisů související s problematikou hnojiv proběhla ještě 22. října 2021, kdy ve byla publikována novelizace č. 392/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, a současně letos podruhé novelizovaná vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

Proseeds

Nařízení EU vedlo k novelizaci zákona o hnojivech

Původní zákon o hnojivech z roku 1998 zabývající se problematikou registrace hnojiv a pomocných látek, jejich uváděním do oběhu, označováním, skladováním a následným používáním podstoupil rozsáhlé změny, které jsou v aktualizované podobě tohoto zákona zaznamenány ve více než 60 bodech. Podnětem k vykonání novelizace bylo přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1009, kterým se stanovují pravidla pro dodání hnojivých výrobků EU na trh, na něž bylo nutné znění zákona adaptovat.

Podstatné změny v evidenci hnojiv

Z hlediska evidence došlo k zavedení 2 významných změn. První spočívá v zavedení povinnosti zemědělských podnikatelů vést evidenci o množství sklizeného hlavního a vedlejšího produktu (netýká se TTP). Druhá souvisí se zemědělskými podnikateli hospodařícími na výměře větší než 20 ha, kteří budou povinni vést evidenci v elektronické formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické podobě ve stanoveném formátu. V obou případech se odkládá nabytí účinnosti na 1. ledna 2022. Požadované formáty a náležitosti evidence jsou součástí novelizované vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Plošná aplikace močoviny pouze s inhibitorem ureázy

Kromě způsobu a formy elektronického předávání evidence je ve vyhlášce č. 392/2021 Sb. zaznamenán nový požadavek ohledně použití močoviny. V podobě hnojiva ji lze aplikovat pouze v takovém případě, je-li do močoviny přidán inhibitor ureázy způsobem a v dávce uvedené v jejím označení. To neplatí, pokud dochází k jejímu okamžitému zapravení do půdy nebo aplikaci v roztoku. Tento požadavek nabývá odložené účinnosti od 1. července 2022.

Vyhláška č. 312/2021 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

Jedná se o rozsáhlou novelu vyhlášky MZe č. 474/2000 Sb., která přináší nová znění všech 4 obsažených příloh. První z nich se věnuje limitním hodnotám rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech, přičemž při jejich stanovení již byly zohledněny neovlivnitelné chyby vznikající při výrobě, odběru nebo chemickém rozboru kontrolního vzorku. Následuje 2. příloha upravující přípustné odchylky od hodnot a obsahu jednotlivých součástí hnojiv - v novém znění jsou odchylky uvedené pro jednotlivé skupiny hnojiv navrženy jako záporné (nikoliv absolutní). V příloze č. 3, která se zabývá typy hnojiv, pomocných půdních látek a substrátů, se zavádí typové hnojivo 20.1 - technologické vody. Poslední 4. přílohová část je určena k označování živin.

Byl nahrazen pojem „pomocné rostlinné přípravky“ novým názvem „rostlinné biostimulanty“. Další změna spočívá v regulaci aplikované dávky mědi v použitých hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech na max. 28 kg Cu/ha v průběhu 7 let. Rovněž je poukázáno na podíl odpadů z čistíren odpadních vod v surovinové skladbě konečné šarže hnojiva při výrobě kompostu, který se stanoví na max. 40 % hmoty.

Vyhláška č. 309/2021 Sb., o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků půdy

K razantnímu kroku bylo přistoupeno v případě vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků půdy, neboť významný posun v dané problematice vyžadoval uvedení jejího textu do souladu se současným stavem vědeckého a technického poznání. Změny, které se musely provést, byly natolik rozsáhlé, že došlo k rozhodnutí o vydání zcela nového znění. Proto se stávající vyhláška č. 273/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb., upravující tuto problematiku zrušuje a je nahrazena vyhláškou č. 309/2021 Sb.

V nové vyhlášce jsou především vymezeny postupy pro odběr vzorků hnojiv a pomocných látek, včetně postupů pro provádění chemických rozborů, biologických zkoušek a testů.

Související články

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2022

01. 07. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 511x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2021

30. 12. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1306x

Nelegální pesticidy - popelka mezi tématy Zelené dohody pro Evropu

08. 12. 2021 Ing. Miluše Dvoržáková; Česká asociace ochrany rostlin Legislativa Zobrazeno 1037x

Okénko do zahraničí: Green Deal - dobré pro Evropu, ale špatné pro Zemi

10. 10. 2021 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Legislativa Zobrazeno 998x

Povolování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin

11. 05. 2021 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 1106x

Další články v kategorii Legislativa

detail