Chemap Agro s.r.o.

Změny v legislativě při používání přípravků na ochranu rostlin

03. 07. 2012 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 8184x

Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Agronutrition

Znění těchto předpisů lze získat na portále veřejné správy a na internetových stránkách SRS

 

Povinnosti pro distributory

Podle § 46a odst. 3 písm. g) zákona je fyzická nebo právnická osoba při distribuci přípravků nebo dalších prostředků na ochranu rostlin povinna distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití (zejména velkobalení) pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně. O distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku, pořadové číslo osvědčení osoby (číslo jednací osvědčení vydaného SRS), které byl přípravek distribuován a vydán a datum vydání tohoto osvědčení.

Dle § 46a odst. 4 novely zákona je distributor, s výjimkou distributora, který uvádí na trh pouze přípravky pro neprofesionální použití, povinen zabezpečit, aby tyto přípravky prodávala osoba, která je držitelem osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich prodeje poskytuje informace týkající se použití přípravku, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k zamezení těchto rizik.

§ 46a odst. 5 novely zákona dále stanoví, že při uvádění na trh přípravku určeného pro neprofesionální použití je distributor povinen poskytovat osobám informace, které se týkají rizik souvisejících s používáním přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu přípravku na osoby nebo životní prostředí, způsobů správného skladování a aplikace přípravku, způsobů nakládání s ním a jeho bezpečné likvidace v souladu s právními předpisy, včetně informace o možnostech ochrany rostlin přípravky představujícími nízké riziko.

Kontroly plnění povinností při distribuci, stanovených v § 46a odst. 4 a 5 novely zákona, budou realizovány SRS od 1. 1. 2013.

Odborná způsobilost

V přechodném ustanovení zákona čl. II je v bodu 1 uvedeno, že osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na základě vykonání zkoušky zajišťované SRS podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2012 včetně, se považují za držitele osvědčení třetího stupně podle zákona č. 199/2012 Sb. Těmto osobám a osobám se vzděláním podle § 82 odst. 2 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2012, na jejich žádost vydá od 1. ledna 2013 SRS osvědčení druhého nebo třetího stupně.

Podle bodu 2 tohoto přechodného ustanovení lze do 31. 12. 2012 získávat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2012 včetně.

 

Oznamovací povinnost

Novelou zákona došlo dále s účinností od 1. 7. 2012 k úpravě znění § 51 odst. 1 písm. b) zákona, a to následovně:Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle povolení označené jako přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před jejím zahájením.

Oznamování použití osiva namořeného přípravkem nebezpečným nebo zvlášť nebezpečným pro suchozemské obratlovce 3 dny před vysetím oprávněnému uživateli honitby, České inspekci životního prostředí a rostlinolékařské správě je s účinností od 1. 7. 2012 zrušeno.

Letecká aplikace

Další důležitou změnou, ke které novelou zákona od 1. 7. 2012 došlo, je zákaz letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin (§ 52 odst. 1 zákona). Tento zákaz se nevztahuje na další prostředky, jimiž jsou pomocné prostředky na ochranu rostlin a bioagens.

Od 1. 7. 2012 lze dle § 52 odst. 2 zákona leteckou aplikaci přípravků na ochranu rostlin provést pouze z letadla nebo vrtulníku, je-li povolena rostlinolékařskou správou, a to na základě:

a) schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo

b) žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace.

Podrobnější informace k povolování letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin budou předmětem samostatné instrukce SRS.

 

Připraveno podle tiskové zprávy SRS

Související články

Povolování pomocných prostředků na ochranu rostlin

10. 06. 2019 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 174x

Hlášení ošetření včelařům včely neochrání

10. 05. 2019 Ing. Václav Jirka; Jaroměř Legislativa Zobrazeno 589x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2019

10. 04. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 883x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2018

07. 01. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2029x

Novinky v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin

04. 01. 2019 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1015x

Další články v kategorii Legislativa

detail