BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Potenciál domácích a zahraničních odrůd pšenice ozimé a jarní pro pěstování v ekologickém zemědělství v rámci projektu Ecobreed

03. 02. 2024 Dr. Ing. Pavel Horčička, Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D., Ema Holavová, Ing. Irena Bížová Osivo a sadba Zobrazeno 954x

Ekologické zemědělství je celosvětově jedním z nejrychleji rostoucích sektorů zemědělství. Vyšlechtění vhodných odrůd pro tento systém hospodaření je jednou z cest, jak může pšenice zůstat pilířem udržitelného globálního zabezpečení potravin a výživy lidstva.

Limagrain


Obr. 1: Jednořádkové parcelky s liniemi, Stupice

Snaha zajistit dostatek kalorií a bílkovin pro stále rostoucí světovou populaci spolu s klimatickou změnou; zejména globálním nárůstem teploty, častějšími výskyty extrémních veder, mrazů, přívalových srážek či sucha a také hrozbami nových nemocí a škůdců představují do budoucna pro zemědělství velké výzvy.

Vhodná odrůda je významným faktorem úspěšného pěstování. Nejen ekologičtí zemědělci potřebují odrůdy, které jsou plastičtější k podmínkám prostředí a dosahují vyrovnaného výnosu při pěstování v nevyrovnaných půdních podmínkách. Současně musí být odrůdy vysoce odolné vůči chorobám a škůdcům, protože využití drtivé většiny syntetických pesticidů v ekologickém zemědělství (EZ) oproti konvenčnímu systému hospodaření není povoleno.

Jedním z projektů Evropské unie, který se mimo jiné zabývá právě dostupností odrůd pro ekologické zemědělství je mezinárodní projekt Ecobreed. Na tomto projektu se podílí celkem dvacet šest členů z patnácti zemí. Za Česko zde hrají roli tři členové: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Selgen, a. s. a obchodní společnost PRO-BIO, s. r. o. Předmětem projektu je zvýšit šlechtitelské aktivity a také zlepšit dostupnost osiva, resp. odrůd, vhodných pro EZ a produkci s nízkými vstupy. Konkrétně jde o čtyři druhy plodin vybrané pro jejich potenciální přínos v těchto sektorech – sóju, pšenici, brambory a pohanku.

Cíleným výstupem tohoto projektu mají být odrůdy s lepší odolností vůči stresu a efektivním využíváním zdrojů, které budou použity jako vysoce kvalitní ekologické osivo. Součástí je také snaha identifikovat vlastnosti odrůd vhodných pro EZ a nízkovstupové produkční prostředí, včetně vysoké účinnosti využití živin, a/biotické rezistenci a také konkurenceschopnosti proti plevelům.

V rámci výzkumné části probíhající pod vedením šlechtitelské společnosti Selgen, a.s. bylo mezi lety 2021–2023 sledováno 19 odrůd jarní pšenice (JP) a 16 odrůd pšenice ozimé (OP) na stanicích ve Stupicích, Úhřeticích, Uhříněvsi a Domanínku. Na základě dat získaných z víceletých maloparcelkových pokusů byly u odrůd porovnány výška rostlin, výnos, obsah bílkovin, číslo pádu (ČP), objemová hmotnost (OH), hmotnost tisíce zrn (HTS), sedimentace (SDS) a také vyhodnocen objem pečiva.


Obr. 2: Maloparcelkové pokusy, Stupice

Dle získaných výsledků lze konstatovat, že v úrodných oblastech (reprezentovaných Uhříněvsí), za předpokladu vhodně zvoleného osevního postupu a dostatečné pracovní síly, dosahovala pšenice v systému EZ v porovnání s konvenčním zemědělstvím v průměru více než osmdesáti procentního výnosu (Ø JP 7,4 a OP 9,3 t/ha) a více než devadesáti procentních průměrných hodnot kvalitativních parametrů. Ve vyšších, méně úrodných oblastech, které v rámci pokusu reprezentoval Domanínek (bramborářská oblast), je nutné v EZ počítat s nižšími výnosy (Ø JP 3,5 a OP 5,2 t/ha) a horší kvalitou už z agroklimatické podstaty dané lokality.

Z hlediska odlišnosti zkoumaných odrůd v rámci toho projektu měla pšenice ozimá statisticky významně vyšší výnos, výšku, hmotnost tisíce semen a číslo pádu. Pšenice jarní měla naopak významně vyšší obsah bílkovin, hodnoty sedimentace a objem pečiva. Odlišnost hodnot parametrů jarní a ozimé pšenice byla ale většinou relativně malá, do deseti procent, s výjimkou výnosu, výšky rostlin a čísla pádu.

Nejvyššími odrůdami byly z jarních odrůd Kärtner füher a Saludo, z ozimých pak Stupická bastard a Brandex. Staré krajové odrůdy Kärtner früher a Stupická bastard měly zároveň i nejvyšší obsah bílkovin spolu s odrůdami Pretty, Saludo, Zenon (JP) a Brandex, Wendelin, ST1214/1, Pirueta (OP).

Nejlepšími odrůdami byly z hlediska výnosu Izzy, SEC 588-18NZ.3, SG-S1483-6, SEC 536-10-3, Eponia (JP), z ozimých odrůd se pak na prvních místech umisťovala Ibarra, SG-S269-09, Liseta, ST1664/19, ST1518/19, Sultan a Pirueta (OP). HTS bylo nejvyšší u odrůd pšenice jarní SEC 514-11-12, SEC 536-10-3, SG-S1483-16 a Hystrix. Z ozimých pšenic zabodoval Wendelin, SG-S269-09 a Liseta.

Mezi odrůdami pšenice jarní s nejvyšší OH patřily Kapitol, Alicia, SEC 588-18NZ.3, SEC 514-11-12 a Hystrix, u pšenice ozimé pak odrůdy Wendelin, Wiwa, Annie a ST1518/19. Odrůdy Kärtner früher, Saludo, SEC 544-12-1, SEC 536-10-3 (JP) a Ibarra, ST1518/19, Wiwa, Annie (OP) měly nejvyšší hodnoty čísla pádu. Nejvyšší hodnoty SDS byly naměřeny u jarních odrůd Alicia, Pretty, Hystrix a SEC 588-18NZ.3, Kapitol a z ozimých pšenic u odrůd Wiwa, ST1518/19, Annie, Butterfly, Penelope, ST 1664/19.

Objem pečiva měly v EZ nejvyšší odrůdy Sonett, Saludo, Kärtner früher a Pretty (JP) a z ozimých odrůdy Annie, Butterfly, Illusion a ST1214/19.


Obr. 3: Laboratorní hodnocení ČP

Do EZ jsou obecně vhodnější odrůdy odolné proti chorobám, vzrůstem spíše vyšší, s rychlým jarním růstem a pokryvností půdy (zejména u jarní pšenice), efektivním využitím živin a spíše s vyšší HTS. Nicméně, ideální odrůda pro EZ neexistuje, vždy záleží na regionálním kontextu a pěstitelském cíli.

Vzhledem k současnému směřování Společné zemědělské politiky Evropské unie lze do budoucna počítat s rozšířením ploch s EZ, a tedy i ploch s pšenicí pěstovanou v systému ekologického zemědělství. Aktuální situace s dostupností vhodného osiva do ekologického zemědělství se však v rámci jednotlivých členských států velmi liší, a tak i potenciál pěstování pšenice v EZ je v mnoha státech odlišný, i vzhledem k rozdílné dostupnosti odrůd pro EZ. V tomto ohledu by bylo vhodné zlepšení dostupnosti osiva odrůd vhodných do EZ, tak aby naplnila poptávku zemědělců.

Snaha zajistit dostatek kalorií a bílkovin pro stále rostoucí světovou populaci spolu s klimatickou změnou; zejména globálním nárůstem teploty, častějšími výskyty extrémních veder, mrazů, přívalových srážek či sucha a také hrozbami nových nemocí a škůdců představují do budoucna pro zemědělství velké výzvy.

Vhodná odrůda je významným faktorem úspěšného pěstování. Nejen ekologičtí zemědělci potřebují odrůdy, které jsou plastičtější k podmínkám prostředí a dosahují vyrovnaného výnosu při pěstování v nevyrovnaných půdních podmínkách. Současně musí být odrůdy vysoce odolné vůči chorobám a škůdcům, protože využití drtivé většiny syntetických pesticidů v ekologickém zemědělství (EZ) oproti konvenčnímu systému hospodaření není povoleno.

Jedním z projektů Evropské unie, který se mimo jiné zabývá právě dostupností odrůd pro ekologické zemědělství je mezinárodní projekt Ecobreed. Na tomto projektu se podílí celkem dvacet šest členů z patnácti zemí. Za Česko zde hrají roli tři členové: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Selgen, a. s. a obchodní společnost PRO-BIO, s. r. o. Předmětem projektu je zvýšit šlechtitelské aktivity a také zlepšit dostupnost osiva, resp. odrůd, vhodných pro EZ a produkci s nízkými vstupy. Konkrétně jde o čtyři druhy plodin vybrané pro jejich potenciální přínos v těchto sektorech – sóju, pšenici, brambory a pohanku.

Cíleným výstupem tohoto projektu mají být odrůdy s lepší odolností vůči stresu a efektivním využíváním zdrojů, které budou použity jako vysoce kvalitní ekologické osivo. Součástí je také snaha identifikovat vlastnosti odrůd vhodných pro EZ a nízkovstupové produkční prostředí, včetně vysoké účinnosti využití živin, a/biotické rezistenci a také konkurenceschopnosti proti plevelům.

V rámci výzkumné části probíhající pod vedením šlechtitelské společnosti Selgen, a.s. bylo mezi lety 2021–2023 sledováno devatenáct odrůd jarní pšenice (JP) a šestnáct odrůd pšenice ozimé (OP) na stanicích ve Stupicích, Úhřeticích, Uhříněvsi a Domanínku. Na základě dat získaných z víceletých maloparcelkových pokusů byly u odrůd porovnány výška rostlin, výnos, obsah bílkovin, číslo pádu (ČP), objemová hmotnost (OH), hmotnost tisíce zrn (HTS), sedimentace (SDS) a také vyhodnocen objem pečiva.

Z hlediska šlechtění se také ukazuje jako zásadní testovat linie a odrůdy pšenice určené do ekologického zemědělství v různých regionech a při rozdílné úrodnosti půdy. V této oblasti by byl vhodný další výzkum a následná publikace získaných výsledků tak, aby si podle nich zemědělci mohli zvolit co nejvhodnější odrůdu pro svou lokalitu. Neméně důležitý bude v rámci šlechtění odrůd pro ekologické zemědělství důraz na odolnost proti chorobám a suchu.


Obr. 4: Sklizeň maloparcelkovým kombajnem, Stupice

Dr. Ing. Pavel Horčička1, Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D.1, Ema Holavová2, Ing. Irena Bížová1
1Selgen a.s.,2 ČZU

Související články

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

25. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO Osivo a sadba Zobrazeno 65x

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 243x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 224x

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

01. 04. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 3632x

Seznam doporučených odrůd hrachu polního jarního, 2024

29. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail