Chemap Agro s.r.o.

Zhodnocení výsledků porovnávacích herbicidních pokusů v ozimé řepce

30. 08. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 423x

V pěstitelských letech 2018/19 a 2019/20 proběhly na demonstračním a pokusném pozemku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na ČZU porovnávací herbicidní pokusy v řepce ozimé. Cílem pokusů bylo porovnat účinnost a selektivitu běžně používaných herbicidů v různých aplikačních termínech.

Proseeds

Volba herbicidu, jeho dávky i aplikačního termínu byla ponechána na doporučení zadavatelů (agrochemických společnosti - tab. 1 a 2). Pokusy byly založeny na lokalitě s výskytem většiny běžně se vyskytujících řepkových plevelů (svízel přítula, heřmánkovec nevonný, violka rolní, rozrazil perský) i plevelů expanzivně se šířících: kakost maličký, mák vlčí, úhorník mnohodílný a hulevník lékařský (obr. 1). Pokusy byly umístěny na pozemku se středně těžkou půdou (černozem) s vysokou sorpční schopností (KVK 250 mmol+/kg). V roce 2018 spadlo během září a října 91 mm srážek (42 + 49 mm), zatímco v roce 2019 bylo toto období sušší (31 + 31 mm). Průměrné měsíční teploty byly v obou pokusných letech podobné: září 15,8, resp. 14,7 a říjen 10,8, resp. 10,3 °C.

Tab. 1: Testované herbicidní varianty v pěstitelském roce 2018/19

Přípravek

Dávka

l/ha

Termín aplikace

Zadavatel

Nimbus Gold

2,25

PRE

BASF

Nero

3,00

PRE

AG Novachem

Metarock

Boa

1,50

0,20

PRE

PRE

AG Novachem

Gajus

3,00

CPOST

FMC

MaxRaptor

2,00

CPOST

ADAMA

Butisan Complete

2,25

CPOST

BASF

Metazamix

Belkar

1,00

0,25

PRE

POST

Corteva

Metazamix

Belkar

1,00

0,25

POST

POST

Corteva

Gajus

Belkar

2,00

0,20

POST

POST

FMC

Belkar

Belkar

0,25

0,25

POST

POST

Corteva

Cleravis

Dash

2,00

1,00

POST

POST

BASF

Tab. 2: Testované herbicidní varianty v pěstitelském roce 2019/20

Přípravek

Dávka

l/ha

Termín aplikace

Zadavatel

Nimbus Gold

2,25

PRE

BASF

Nimbus Gold

Stomp Aqua

1,75

1,00

PRE

PRE

BASF

MaxRaptor

Grounded

2,00

0,40

PRE

PRE

ADAMA

Brasan

2,00

PRE

Syngenta

Brasan

Teridox

1,50

0,50

PRE

PRE

Syngenta

Nero

Zemin

3,00

0,15

PRE

PRE

AG Novachem

Torso

3,00

PRE

Belchim

Metazamix

Belkar

1,00

0,25

PRE

POST 2

Corteva

MaxRaptor

Grounded

2,00

0,40

POST 1

POST 1

ADAMA

Butisan Complete

2,25

POST 1

BASF

Metarock

Zemin

Galera

1,20

0,10

0,20

POST 1

POST 1

POST 2

AG Novachem

Metazamix

Belkar

1,00

0,25

POST 2

POST 2

Corteva

Gajus

Belkar

2,25

0,25

POST 2

POST 2

FMC

Belkar

Belkar

0,25

0,25

POST 2

POST 3

Corteva

Cleravis

Dash

2,00

1,00

POST 2

POST 2

BASF

Obr. 1: Zaplevelení řepky na neošetřené kontrole v polovině listopadu 2018
Obr. 1: Zaplevelení řepky na neošetřené kontrole v polovině listopadu 2018

Vliv povětrnostních podmínek na účinnosti preemergentních herbicidů

Účinnost všech testovaných preemergentních (PRE) herbicidů a TM kombinací na většinu sledovaných plevelů byla výrazně nižší v roce 2018 (graf 1), kdy byla sice půda v době PRE aplikace dostatečně vlhká (krátce před aplikaci spadlo 22 mm), ale v dalších 10 dnech nespadlo více než 1 mm srážek.

Naopak v roce 2019, kdy byla účinnost PRE herbicidů na většinu plevelů velmi vysoká (graf 2), byla sice aplikace provedena na suchou půdu a za nadprůměrně teplého počasí (maximální denní teploty dosahovaly téměř 30 °C), nicméně v průběhu 5 dní po aplikaci spadlo 20 mm srážek, které zapravily herbicidy do půdy a zajistily jejich reziduální působení na vzcházející plevele.

V aridních oblastech je výsev řepky často časován těsně před předpokládanými výraznějšími srážkami. Pokud se podaří před srážkami provést také PRE ošetření, bývá účinnost zpravidla dostatečná. V případě, že je PRE ošetření provedeno až po srážkách a následuje delší bezesrážková perioda, nemusí být účinnost půdních herbicidů dostatečná, zejména na těžších půdách, kde je herbicid pevněji vázán. Navíc výsev po intenzivní bouřce v polovině srpna, po níž obvykle dojde k opětovnému nárůstu teplot nemusí být ani pro růst řepky, která naklíčí, a v případě následného nedostatku vody v povrchové vrstvě půdy mohou mladé klíční rostliny zasychat.

Faktory ovlivňující účinnost časného postemergentní ošetření

Přestože se časné postemergentní (CPOST) ošetření půdními herbicidy často doporučuje v situacích, kdy nejsou vhodné vláhové podmínky pro účinnost PRE herbicidů, je třeba počítat s tím, že po vzejití řepky nemusí být povětrnostní podmínky výrazně lepší. Rovněž je třeba si uvědomit, že sortiment herbicidů používaných v tomto aplikačním termínu je užší a ošetření je třeba správně načasovat.

Jakékoliv opoždění aplikace, může vést k výraznému snížení účinnosti, což se projevilo také v roce 2018, kdy se plevele, v důsledku velmi teplého počasí na počátku září, velmi rychle vyvíjely a CPOST ošetření nebylo prakticky možné správně načasovat. Účinnost CPOST ošetření na některé plevele (heřmánkovec nevonný, mák vlčí a rozrazil perský) proto byla v roce 2018 výrazně nižší než v roce 2019 (graf 1 a 2).

Graf 1: Účinnost testovaných herbicidů v pěstitelském roce 2018/19; hodnoceno na jaře, po obnově vegetace
Graf 1: Účinnost testovaných herbicidů v pěstitelském roce 2018/19; hodnoceno na jaře, po obnově vegetace

Graf 2: Účinnost testovaných herbicidů v pěstitelském roce 2019/20; hodnoceno na jaře, po obnově vegetace
Graf 2: Účinnost testovaných herbicidů v pěstitelském roce 2019/20; hodnoceno na jaře, po obnově vegetace

Srážky a postemergentní ošetření

Sortiment herbicidů registrovaných do řepky postemergentně (POST) se v posledních letech výrazně rozšířil, přičemž zejména se zavedením herbicidu Belkar vyvolalo zvýšený zájem o tento aplikační termín při regulaci plevelů v ozimé řepce.

Také v tomto aplikačním termínu měly v našich pokusech hlavní vliv na účinnost herbicidů srážky. Rozdíly v účinnosti mezi roky 2018 a 2019 byly v tomto aplikačním termínu patrné především u svízele přítuly, heřmánkovce nevonného, máku vlčího a rozrazilu perského. Vyšší účinnost vykázaly POST herbicidy ve vlhčích podmínkách, kdy v druhé polovině září roku 2018 spadlo téměř 20 mm, zatímco v roce 2019 pouze 9 mm. Porušení ochranných bariér na povrchu listů intenzivními srážkami má tedy velmi významný vliv na úspěšnost POST ošetření.

Porovnání účinnosti testovaných herbicidních variant na hodnocené plevele

Svízel přítula - Většina testovaných herbicidních variant vykázala velmi dobrou účinnost na svízel přítulu (graf 3). Avšak 100% účinnost v obou pokusných letech jsme zaznamenali pouze po aplikaci herbicidu Nimbus Gold (PRE) a dvojité aplikaci herbicidu Belkar (0,25 + 0,25 l/ha).

Heřmánek nevonný - Účinnost PRE herbicidů na heřmánkovec nevonný byla výrazně ovlivněna vláhovými podmínkami a v sušších podmínkách došlo u většiny herbicidů ke snížení účinnosti. Účinnost CPOST ošetření byla vláhovými podmínkami ovlivněna výrazně méně (graf 4). Z POST variant vykázala nejvyšší účinnost (98–99 %) tank-mix (TM) kombinace Metazamix + Belkar a herbicid Cleravis (96–97 %).

Mák vlčí - Účinnost všech testovaných PRE herbicidů a TM kombinací na mák vlčí byla za sucha (2018) výrazně snížena (pod 90 %). CPOST ošetření herbicidy obsahující quinmerac (Butisan Complete a MaxRaptor) vykázalo 100% účinnost, pokud byla aplikace provedena za příznivých vláhových podmínek (2019), za sucha byla účinnost nižší (90, resp. 92 %). 100% účinnost v obou pokusných letech vykázala pouze kombinace herbicidů Metazamix + Belkar (tank-mix i oddělená aplikace) a dvojité ošetření herbicidem Belkar (graf 5).

Rozrazil perský - Všechny testované PRE herbicidy vykázaly v obou pokusných letech 100% účinnost na rozrazil perský. Účinnost CPOST ošetření půdními herbicidy byla silně ovlivněna vláhovými podmínkami a růstovou fází rozrazilu v době aplikace. Pokud měl rozrazil vyvinuty pouze děložní listy a byla dostatečná půdní vlhkost (2019), vykázaly oba testované CPOST herbicidy (Butisan Complete a MaxRaptor) 100% účinnost. Za méně příznivých podmínek (2018) byla účinnost 87, resp. 93 %. Účinnost většiny testovaných POST herbicidů byla nedostatečná, zejména v sušších podmínkách. Pouze herbicid Cleravis vykázal velmi dobrou účinnost (94 %) i v méně příznivých podmínkách (graf 6).

Violka rolní - Většina testovaných herbicidních variant nedokázala dostatečně potlačit violku rolní (účinnost pod 80 %). Nejvýraznější regulační efekt na violku byl zaznamenán na variantách, kde byl použit herbicid Belkar včas (graf 7).

Kakost maličký - Účinnost všech testovaných PRE herbicidů a TM kombinací na kakost maličký byla za sucha (2018) výrazně snížena (pod 90 %). Za příznivějších vláhových podmínek vykázaly dobrou účinnost pouze herbicid Nero (96 %) a Nimbus Gold (100 %). CPOST ošetření nebylo na kakost maličký příliš efektivní ani v jednom pokusném roce, přičemž nejvyšší účinnost vykázal v tomto aplikačním termínu herbicid Butisan Complete (86–90 %). Naopak všechny testované POST varianty (postaveno především na herbicidech Belkar a Cleravis) vykázaly velmi vysokou účinnost (přes 98 %), a to i v méně příznivých podmínkách (graf 8).

Úhorník mnohodílný - Účinnost většiny testovaných PRE herbicidů a TM kombinací na úhorník mnohodílný byla za sucha výrazně snížena (pod 90 %), pouze účinnost herbicidu Nimbus Gold vykázala uspokojivou účinnost (93 %) i v sušších podmínkách (graf 9). Účinnost CPOST ošetření byla ovlivněna především růstovou fází úhorníku při aplikaci. Pokud bylo CPOST ošetření provedeno v děložních listech úhorníku, bylo dosaženo účinnosti přes 95 %. Ve vyšších růstových fázích byla účinnost výrazně nižší (68–87 %). V POST aplikačním termínu vykázal nejvyšší účinnost (100 %) herbicid Cleravis. Vysokou účinnost vykázal také herbicid Belkar, zejména pokud byl použit v TM kombinaci s herbicidem Metazamix nebo při jeho dvojí aplikaci (0,25 + 0,25 l/ha).

Hulevník lékařský - Hulevník lékařský se na pokusném pozemku vyskytoval pouze v pěstitelském roce 2019/20. 100% účinnost na tento plevel vykázal pouze herbicid Nimbus Gold a TM kombinace Brasan + Teridox (graf 2). Účinnost CPOST ošetření půdními herbicidy byla slabá až nulová. V POST aplikačním termínu vykázal nejvyšší účinnost (98 %) herbicid Cleravis. Účinnost herbicidu Belkar byla nejvyšší, pokud byl použit v TM kombinaci s herbicidem Metazamix (93 %).

Graf 3: Rozsah účinnosti testovaných herbicidních variant (pouze těch zkoušených v obou pokusných letech) na hodnocené plevele (modrá část sloupce označuje minimální zaznamenanou účinnost a červená část sloupce označuje maximální zaznamenanou účinnost)
Graf 3: Rozsah účinnosti testovaných herbicidních variant (pouze těch zkoušených v obou pokusných letech) na hodnocené plevele (modrá část sloupce označuje minimální zaznamenanou účinnost a červená část sloupce označuje maximální zaznamenanou účinnost)

Související články

Herbicidní ochrana komonice bílé

05. 09. 2020 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 373x

Problematika aplikace neselektivních herbicidů na strniště

21. 08. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 529x

Invazní plevele: Ostrožka východní

20. 08. 2020 Ing. Josef Holec, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 419x

Nejpoužívanější kompletní herbicidní řešení v řepce

01. 08. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 553x

Invazní plevele: Laskavce

21. 07. 2020 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 693x

Další články v kategorii Plevele

detail